Input:

012 Aktivované náklady na vývoj

5.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1 012 Aktivované náklady na vývoj

Ing. Eva Mihalíková; Revidoval 27.11.2017 Ing. Ján Mintál

Účtovná jednotka, ktorá vytvára vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok musí postupovať v súlade s § 37 Postupov účtovania v PÚ a aktivovať ho na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj. Na tomto účte aktivuje DNM ak dokáže preukázať:

 • - technické dokončenie majetku a možnosť jeho užívania alebo predaja,

 • - zámer jeho dokončenia, používania či predaja,

 • - schopnosť jeho využívania či predaja,

 • - spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov

 • - dostupnosť zdrojov na dokončenie jeho vývoja, využitia či predaja,

 • - spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

Odpisovanie aktivovaných nákladov na vývoj si účtovná jednotka musí stanoviť v odpisovom pláne v súlade s § 20 Postupov účtovania v PÚ. Ak nie je možné spoľahlivo odhadnúť životnosť aktivovaných nákladov na vývoj musia byť odpísané najneskôr do piatich rokov od ich obstarania.

012  Uvedenie aktivovaných nákladov na vývoj obstaraných dodávateľsky do užívania (zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku) v obstarávacej cene (ak nie sú predmetom priemyselných a iných oceniteľných práv a nie sú súčasťou dodávky dlhodobého majetku a jeho ocenenia):    MD  
   
 • - obstaranie aktivovaných nákladov na vývoj dodávateľsky

 
041  321  
   
 • - externé náklady spojené s obstaraním aktivovaných nákladov na vývoj

  
041 321  
   
 • - zaradenie aktivovaných nákladov na vývoj do dlhodobého nehmotného majetku

  
012  041  
            
   Aktivované náklady na vývoj obstarané pri kúpe účtovnej jednotky (jej časti), v ktorej boli súčasťou majetku ocenené v reálnej hodnote, ktorá je totožná s obstarávacou cenou:          
   
 • - obstaranie aktivovaných nákladov na vývoj kúpou účtovnej jednotky (jej časti)

  
041  372  
   
 • - zaradenie aktivovaných nákladov na vývoj do dlhodobého nehmotného majetku

  
012  041  
            
   Nepeňažný vklad pri vzniku účtovnej jednotky alebo zvyšovaní vlastného imania vo forme nehmotných výsledkov výskumnej a obdobnej činnosti ak sú oceniteľné peniazmi a účtovná jednotka ich môže hospodársky využiť    012  353  
            
   Aktivované náklady na vývoj obstarané bezodplatne – darovaním (ocenené reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 ZoÚ) od spoločníkov alebo členov:          
   
 • - obstaranie aktivovaných nákladov na vývoj darovaním

  
041  413  
   
 • - zaradenie aktivovaných nákladov na vývoj do dlhodobého nehmotného majetku

  
012  041  
            
   Vyradenie aktivovaných nákladov na vývoj likvidáciou, ak boli odpísané, ale boli ešte evidované ako dlhodobý nehmotný majetok    072  012  
            
   Predaj aktivovaných nákladov na vývoj ešte neodpísaných (nejde o nehmotné výsledky výskumnej a obdobnej činnosti vytvorené na zákazku):          
   
 • - zostatková cena (doúčtovanie oprávok)

  
541  072  
   
 • - vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku

  
072  012  
   
 • - predajná cena

  
311, 315  641  
   Vyradenie aktivovaných nákladov na vývoj pri nepeňažnom vklade          
   
 • - splatenie vkladu v zostatkovej cene vkladaného majetku

  
367  072  
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: