Input:

012 Aktivované náklady na vývoj

3.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1 012 Aktivované náklady na vývoj

Ing. Eva Mihalíková; Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod


Účtovná jednotka, ktorá vytvára vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok, musí postupovať v súlade s § 37 postupov účtovania v PÚ a aktivovať ho na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj. Na tomto účte aktivuje DNM, ak dokáže preukázať:

 • technické dokončenie majetku a možnosť jeho užívania alebo predaja,

 • zámer jeho dokončenia, používania či predaja,

 • schopnosť jeho využívania či predaja,

 • spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov,

 • dostupnosť zdrojov na dokončenie jeho vývoja, využitia či predaja,

 • spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

Odpisovanie aktivovaných nákladov na vývoj si účtovná jednotka musí stanoviť v odpisovom pláne v súlade s § 20 postupov účtovania v PÚ. Ak nie je možné spoľahlivo odhadnúť životnosť aktivovaných nákladov na vývoj, musia byť odpísané najneskôr do piatich rokov od ich obstarania.

Účtovný prípad  MD D 
Uvedenie aktivovaných nákladov na vývoj obstaraných dodávateľsky do užívania (zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku) v obstarávacej cene (ak nie sú predmetom priemyselných a iných oceniteľných práv a nie sú súčasťou dodávky dlhodobého majetku a jeho ocenenia):    041 321 
 • obstaranie aktivovaných nákladov na vývoj dodávateľsky

 
041 321 
 • externé náklady spojené s obstaraním aktivovaných nákladov na vývoj

 
041 321 
 • zaradenie aktivovaných nákladov na vývoj do dlhodobého nehmotného majetku

 
012 041 
Aktivované náklady na vývoj obstarané pri kúpe účtovnej jednotky (jej časti), v ktorej boli súčasťou majetku ocenené v reálnej hodnote, ktorá je totožná s obstarávacou cenou:    
 • obstaranie aktivovaných nákladov na vývoj kúpou účtovnej jednotky (jej časti)

 
041 372 
 • zaradenie aktivovaných nákladov na vývoj do dlhodobého nehmotného majetku

 
012 041 
Nepeňažný vklad pri vzniku účtovnej jednotky alebo zvyšovaní vlastného imania vo forme nehmotných výsledkov výskumnej a obdobnej činnosti, ak sú oceniteľné peniazmi a účtovná jednotka ich môže hospodársky využiť  012 353 
Aktivované náklady na vývoj obstarané bezodplatne – darovaním (ocenené reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 ZoÚ) od spoločníkov alebo členov:    
 • obstaranie aktivovaných nákladov na vývoj darovaním

 
041 413 
 • zaradenie aktivovaných nákladov na vývoj do dlhodobého nehmotného majetku

 
012 041 
Vyradenie aktivovaných nákladov na vývoj likvidáciou, ak boli odpísané, ale boli ešte evidované ako dlhodobý nehmotný majetok  072 012 
Predaj aktivovaných nákladov na vývoj ešte neodpísaných (nejde o nehmotné výsledky výskumnej a obdobnej činnosti vytvorené na zákazku):    
 • zostatková cena (doúčtovanie oprávok)

 
541 072 
 • vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku

 
072 012 
 • predajná cena

 
311, 315 641 
Vyradenie aktivovaných nákladov na vývoj pri nepeňažnom vklade    
 • splatenie vkladu v zostatkovej cene vkladaného majetku

 
367 072 
 • vyradenie aktivovaných nákladov na vývoj

 
072 012 
 • DPH z nepeňažného vkladu

 
351, 355 343 
Vyradenie aktivovaných nákladov na vývoj pri darovaní    
 • zostatková cena aktivovaných nákladov na vývoj

 
543 072 
 • daňová povinnosť k DPH

 
543 343 
 • vyradenie aktivovaných nákladov na vývoj z majetku

 
072 012 
Aktivované náklady na vývoj vo vlastnej réžii    
 • vznik rôznych nákladov na vývoj (mzdy, poistenie...)

 
5xx 331, 336... 
 • aktivácia nehmotných výsledkov

 
041 623 
 • zaradenie do používania

 
012 041 

Vo všeobecnosti platí, že majetkom sú len také aktíva účtovnej jednotky, pri ktorých je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky.


Spoločnosť A vyvíja aplikačný softvér pre riadenie technologickej jednotky, o ktorý má


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: