Input:

211 Pokladnica

26.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.61 211 Pokladnica

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad   MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  211 701 
Vrátenie preddavku (jeho časti), ktorý bol poskytnutý dodávateľovi na obstaranie dlhodobého nehmotného, hmotného a finančného majetku, v hotovosti (ak bol preddavok vyšší ako konečná suma)  211 051, 052, 053 
Inkaso splátky dlhodobej pôžičky poskytnutej účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku v hotovosti  211 066 
Inkaso splátky dlhodobej pôžičky poskytnutej účtovnou jednotkou inej právnickej alebo fyzickej osobe v hotovosti  211 067 
Uznaná reklamácia na obstaraný materiál, tovar a služby, ak už faktúra bola uhradená a účtovnej jednotke bola vrátená hotovosť (bez vzniku pohľadávky)  211 11., 13., 501, 504, 51. 
Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci (pôžičky) od iných subjektov ako je banka v hotovosti  211 249 
Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci (pôžičky) v cudzej mene od iných subjektov ako je banka v hotovosti do pokladnice (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty nákup)  211 249 
Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci (pôžičky) v cudzej mene od iných subjektov ako je banka v hotovosti do valutovej pokladnice (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu)  211 249 
Výber peňazí (EUR) v hotovosti z bežného bankového účtu, resp. dotácia pokladnice - účtované na základe príjmového pokladničného dokladu  211 261 
Nákup valút úhradou z bežného bankového účtu (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty predaj) – účtované na základe príjmového pokladničného dokladu  211 261 
Nákup valút úhradou z devízového bankového účtu (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu) – účtované na základe príjmového pokladničného dokladu  211 261 
Inkaso tržby v hotovosti od odberateľa, ktorému bola vystavená faktúra v EUR  211 311 
Inkaso tržby v hotovosti do valutovej pokladnice od odberateľa, ktorému bola vystavená faktúra v cudzej mene (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu)  211 311 
Inkaso faktúry (dokladu nahrádzajúceho faktúru) v hotovosti alebo v šekoch, ak bola predtým zaúčtovaná pohľadávka  211 311, 315, 378 
Pokuty, penále a úroky z omeškania prijaté v hotovosti, ak boli predtým zaúčtované ako pohľadávky  211 311, 315, 335, 355, 378 
Vrátenie preddavku (jeho časti), ktorý bol poskytnutý dodávateľovi na obstaranie zásob, služieb, v hotovosti (ak bol preddavok vyšší ako konečná suma)  211 314 
Inkaso šekov a poukážok, ktoré boli predložené na zúčtovanie právnickým alebo fyzickým osobám, v hotovosti  211 315 
Prijatý preddavok od odberateľa v hotovosti  211 324, 475 
Prijaté náhrady od zamestnancov v hotovosti za spôsobené manká, škody, nepodarky a iné ujmy spôsobené účtovnej jednotke, ak boli predtým zaúčtované ako pohľadávky voči zamestnancom  211 335 
Nájomné prijaté v hotovosti za užívanie podnikových bytov a ubytovní od zamestnancov, ak bola predtým zaúčtovaná pohľadávka voči zamestnancom  211 335 
Prijaté náhrady od zamestnancov v hotovosti za odobratú elektrickú energiu a plyn na svoje účely, ak boli predtým zaúčtované ako pohľadávky voči zamestnancom (nie do nákladov)  211 335 
Prijaté náhrady od zamestnancov v hotovosti za súkromné telefonické hovory, ak boli predtým zaúčtované ako pohľadávky voči zamestnancom (nie do nákladov)  211 335 
Vrátenie preddavku poskytnutého na pracovnú cestu od zamestnanca, ak poskytnutý preddavok bol vyšší ako skutočné náklady  211 335 
Vrátenie preddavku od zamestnanca, spoločníka obchodnej spoločnosti, člena družstva, ktorý nebol použitý na poskytnutý účel  211 335, 355 
Inkaso splátky krátkodobej pôžičky poskytnutej účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku v hotovosti  211 351 
Splátka pohľadávky za upísané vlastné imanie v hotovosti  211 353 
Úhrada straty spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti, komplementármi komanditnej spoločnosti, spoločníkmi spoločnosti s ručením obmedzeným a členmi družstva v hotovosti  211 354 
Inkaso splátky krátkodobej pôžičky poskytnutej účtovnou jednotkou spoločníkom obchodnej spoločnosti alebo členom družstva, ktorí nie sú súčasťou konsolidovaného celku, v hotovosti  211 355 
Prijatie krátkodobej pôžičky od účtovnej jednotky v konsolidovanom celku v hotovosti  211 361 
Prijatie krátkodobej pôžičky od spoločníkov obchodnej spoločnosti a členov družstva, ktorí nie sú súčasťou konsolidovaného celku, v hotovosti  211 365 
Predplatné novín a časopisov na budúce účtovné obdobie prijaté v hotovosti  211 384 
Nájomné prijaté od nájomcu vopred na budúce účtovné obdobie  211 384 
Nájomné týkajúce sa bežného účtovného obdobia, ktoré bolo v minulom účtovnom období zaúčtované ako príjem budúceho obdobia  211 385 
Peňažný dar prijatý v hotovosti od spoločníkov vrátane akcionárov a členov družstva  211 413 
Prijatie dlhodobej pôžičky od účtovnej jednotky v konsolidovanom celku v hotovosti  211 471 
Peňažný dar prijatý v hotovosti do sociálneho fondu  211 472 
Splácanie návratného príspevku poskytnutého zamestnancovi zo sociálneho fondu v hotovosti (ak nebola účtovaná pohľadávka voči zamestnancovi)  211 472 
Prijatie dlhodobej pôžičky od zamestnancov, spoločníkov obchodnej spoločnosti, členov družstva, ktorí nie sú súčasťou konsolidovaného celku, v hotovosti  211 479 
Prijatie vkladu od tichého spoločníka v hotovosti  211 479 
Peňažný vklad individuálneho podnikateľa do podnikania v hotovosti  211 491 
Prijaté náhrady od zamestnancov v hotovosti za odobratú elektrickú energiu a plyn na svoje účely, ak boli predtým zaúčtované do nákladov (nie ako pohľadávka voči zamestnancom)  211 502 
Prijaté náhrady od zamestnancov v hotovosti za súkromné telefonické hovory, ak boli predtým zaúčtované do nákladov (nie ako pohľadávka voči zamestnancom)  211 518 
Tržba v hotovosti za predaj zásob vlastnej výroby, t. j. vlastných výrobkov, polotovarov vlastnej výroby, nedokončenej výroby a zvierat (okrem zvierat účtovaných ako dlhodobý hmotný majetok)  211 601 
Tržba v hotovosti za poskytnuté služby  211 602 
Nájomné prijaté v hotovosti za užívanie podnikových bytov a ubytovní od fyzických a právnických osôb, ak je táto činnosť súčasťou podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky  211 602 
Tržba v hotovosti za predaj tovaru  211 604 
Šeky, poukážky prijaté do pokladnice namiesto hotovosti za predaj zásob vlastnej výroby, služieb a tovaru  211 601, 602, 604 
Inkaso faktúry od odberateľa v hotovosti za predaj zásob vlastnej výroby, služieb a tovaru, ak pohľadávka nevznikla (inkaso faktúry pri jej doručení)  211 601, 602, 604 
Valuty, šeky, poukážky znejúce na cudziu menu prijaté do valutovej pokladnice namiesto hotovosti za predaj zásob vlastnej výroby, služieb a tovaru (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu)  211 601, 602, 604 
Uznaná reklamácia na predaný materiál, tovar a služby, ak už faktúra bola uhradená a zákazníkovi bola vrátená hotovosť (bez vzniku záväzku) – účtované ako storno  211 601, 602, 604 
Tržba v hotovosti za predaj nehnuteľnosti, ktorá bola obstaraná za účelom jej ďalšieho predaja  211 607 
Tržba v hotovosti za predaj dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  211 641 
Tržba v hotovosti za predaj materiálu  211 642 
Pokuty, penále a úroky z omeškania prijaté v hotovosti, ak neboli predtým účtované ako pohľadávky  211 644, 645 
Platby za odpísané pohľadávky prijaté v hotovosti  211 646 
Tržba v hotovosti za poskytnuté služby, ktoré sú súčasťou ostatnej hospodárskej činnosti  211 648 
Peňažný dar prijatý v hotovosti od iných osôb ako od spoločníkov, akcionárov a členov družstva  211 648 
Nájomné prijaté v hotovosti za užívanie podnikových bytov a ubytovní od fyzických a právnických osôb, ak táto činnosť nie je súčasťou podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky  211 648 
Prijaté náhrady od zamestnancov v hotovosti za spôsobené manká, škody, nepodarky a iné ujmy spôsobené účtovnej jednotke, ak neboli predtým zaúčtované ako pohľadávky voči zamestnancom  211 648 
Tržba z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov, ostatného dlhodobého finančného majetku, krátkodobých cenných papierov, vlastných akcií a vlastných obchodných podielov v hotovosti  211 661 
Kurzový rozdiel – kurzový zisk – zistený pri prepočte valút v pokladnici pri uzatváraní účtovných kníh (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka)  211 663 
Prebytok v pokladnici zistený pri inventarizácii  211 668 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v hotovosti  041 211 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hotovosti  042 211 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku v hotovosti  043 211 
Preddavok poskytnutý dodávateľovi v hotovosti súvisiaci s obstaraním dlhodobého nehmotného, hmotného a finančného majetku  051, 052, 053 211 
Poskytnutie dlhodobej pôžičky účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku v hotovosti  066 211 
Poskytnutie dlhodobej pôžičky účtovnou jednotkou inej právnickej alebo fyzickej osobe v hotovosti  067 211 
Úhrada dane z pridanej hodnoty v hotovosti pri nákupe materiálu, tovaru a služieb, ak účtovná jednotka nie je platiteľom DPH  11., 13., 501, 504, 51. 211 
Obstaranie materiálu v hotovosti  111, 112, 501 211 
Externé náklady spojené s obstaraním materiálu hradené v hotovosti (prepravné, provízia, poistné, spracovanie materiálu a pod.)  111, 112, 501 211 
Clo, dovozná prirážka pri dovoze materiálu zo zahraničia (tretích krajín) hradené v hotovosti, ak sa neúčtoval záväzok voči colnému orgánu  111, 112, 501 211 
Uznaná reklamácia na obstaraný materiál, tovar a služby, ak už faktúra bola uhradená a účtovnej jednotke bola vrátená hotovosť (bez vzniku pohľadávky) – účtované ako storno  11., 13., 501, 504, 51. 211 
Obstaranie zvierat v hotovosti  124 211 
Obstaranie tovaru v hotovosti  131, 132, 504 211 
Externé náklady spojené s obstaraním tovaru hradené v hotovosti (prepravné, provízia, poistné, spracovanie materiálu a pod.)  131, 132, 504 211 
Clo, dovozná prirážka pri dovoze tovaru zo zahraničia (tretích krajín) hradené v hotovosti, ak sa neúčtoval záväzok voči colnému orgánu  131, 132, 504 211 
Nákup známok, kolkov, stravných lístkov a iných cenín do zásoby v hotovosti  213 211 
Vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci (pôžičky) iným subjektom ako je banka v hotovosti  249 211 
Vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci (pôžičky) v cudzej mene iným subjektom ako je banka v hotovosti z pokladnice (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty predaj):    
- výška krátkodobej finančnej výpomoci  249 211 
- kurzový rozdiel – kurzový zisk  249 663 
- kurzový rozdiel – kurzová strata  563 249 
Vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci (pôžičky) v cudzej mene iným subjektom ako je banka v hotovosti z valutovej pokladnice (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu):    
- výška krátkodobej finančnej výpomoci  249 211 
- kurzový rozdiel – kurzový zisk  249 663 
- kurzový rozdiel – kurzová strata  563 249 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku v hotovosti  259 211 
Vklad peňazí v hotovosti na bežný bankový účet – účtované na základe výdavkového pokladničného dokladu  261 211 
Vklad valút na devízový bankový účet (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu) – účtované na základe výdavkového pokladničného dokladu  261 211 
Vklad valút na bežný bankový účet (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty nákup) – účtované na základe výdavkového pokladničného dokladu  261 211 
Predloženie šekov a poukážok na zúčtovanie do banky, prípadne inej inštitúcie – účtované na základe výdavkového pokladničného dokladu  261 211 
Preddavok poskytnutý dodávateľovi v hotovosti súvisiaci s hospodárskou činnosťou účtovnej jednotky (napr. na nákup zásob, služieb)  314 211 
Predloženie šekov a poukážok na zúčtovanie právnickej alebo fyzickej osobe  315 211 
Úhrada faktúry dodávateľovi v EUR v hotovosti  321 211 
Úhrada faktúry dodávateľovi v cudzej mene v hotovosti z valutovej pokladnice (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu)  321 211 
Úhrada zmenky v hotovosti  322, 478 211 
Vrátenie preddavku (jeho časti), ktorý bol prijatý od odberateľa (ak bol preddavok vyšší ako konečná suma), v hotovosti  324 211 
Preddavky na mzdy vyplatené zamestnancom v hotovosti  331 211 
Výplata miezd zamestnancom v hotovosti  331 211 
Vyplatené odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v hotovosti  331 211 
Úhrada doplatku vyplývajúceho z vyúčtovania pracovnej cesty v hotovosti, ak poskytnutý preddavok bol nižší ako skutočné náklady a bol predtým zaúčtovaný záväzok voči zamestnancovi  333 211 
Náhrada škody spôsobenej zamestnancovi, ak bola predtým zaúčtovaná ako záväzok voči zamestnancovi  333 211 
Preddavok poskytnutý zamestnancovi na pracovnú cestu  335 211 
Úhrada doplatku vyplývajúceho z vyúčtovania pracovnej cesty v hotovosti, ak poskytnutý preddavok bol nižší ako skutočné náklady a vyúčtovanie pracovnej cesty sa účtovalo v prospech účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom  335 211 
Preddavok poskytnutý zamestnancovi, spoločníkovi obchodnej spoločnosti, členovi družstva na drobný nákup  335, 355 211 
Schodok v pokladnici (spôsobený hmotne zodpovednou osobou)  335, 355 211 
Úhrada záväzku vyplývajúceho zo zdravotného a sociálneho poistenia poštovou poukážkou:    
- výška záväzku  336 211 
- poštovné  518 211 
Úhrada dane z príjmov právnickej osoby (preddavkov, nedoplatku) poštovou poukážkou:    
- suma preddavkov, nedoplatku  341 211 
- poštovné  518 211 
Úhrada dane z pridanej hodnoty v hotovosti pri nákupe materiálu, tovaru a služieb, ak predajca a naša účtovná jednotka sú platiteľmi DPH  343 211 
Úhrada spotrebných daní v hotovosti  345 211 
Poskytnutie krátkodobej pôžičky účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku v hotovosti  351 211 
Poskytnutie krátkodobej pôžičky účtovnou jednotkou spoločníkom obchodnej spoločnosti alebo členom družstva, ktorí nie sú súčasťou konsolidovaného celku, v hotovosti  355 211 
Vrátenie krátkodobej pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku v hotovosti  361 211 
Vyplatenie podielov na zisku spoločníkom vrátane akcionárov a členom družstva v hotovosti  364 211 
Vrátenie krátkodobej pôžičky spoločníkom obchodnej spoločnosti a členom družstva, ktorí nie sú súčasťou konsolidovaného celku, v hotovosti  365 211 
Preddavky na príjmy zo závislej činnosti vyplatené spoločníkom a členom družstva v hotovosti  366 211 


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: