Input:

211 Pokladnica

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.61 211 Pokladnica

211

 

Text

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

 

211

 

701

 

 

 

Vrátenie preddavku (jeho časti), ktorý bol poskytnutý dodávateľovi na obstaranie dlhodobého nehmotného, hmotného a finančného majetku, v hotovosti (ak bol preddavok vyšší ako konečná suma)

 

211

 

051, 052, 053

 

 

 

Inkaso splátky dlhodobej pôžičky poskytnutej účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku v hotovosti

 

211

 

066

 

 

 

Inkaso splátky dlhodobej pôžičky poskytnutej účtovnou jednotkou inej právnickej alebo fyzickej osobe v hotovosti

 

211

 

067

 

 

 

Uznaná reklamácia na obstaraný materiál, tovar a služby, ak už faktúra bola uhradená a účtovnej jednotke bola vrátená hotovosť (bez vzniku pohľadávky)

 

211

 

11., 13., 501, 504, 51.

 

 

 

Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci (pôžičky) od iných subjektov ako je banka v hotovosti

 

211

 

249

 

 

 

Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci (pôžičky) v cudzej mene od iných subjektov ako je banka v hotovosti do pokladnice (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty nákup):

 

211

 

249

 

 

 

Prijatie krátkodobej finančnej výpomoci (pôžičky) v cudzej mene od iných subjektov ako je banka v hotovosti do valutovej pokladnice (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu)

 

211

 

249

 

 

 

Výber peňazí (EUR) v hotovosti z bežného bankového účtu, resp. dotácia pokladnice - účtované na základe príjmového pokladničného dokladu

 

211

 

261

 

 

 

Nákup valút úhradou z bežného bankového účtu (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty predaj) – účtované na základe príjmového pokladničného dokladu

 

211

 

261

 

 

 

Nákup valút úhradou z devízového bankového účtu (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu) – účtované na základe príjmového pokladničného dokladu

 

211

 

261

 

 

 

Inkaso tržby v hotovosti od odberateľa, ktorému bola vystavená faktúra v EUR

 

211

 

311

 

 

 

Inkaso tržby v hotovosti do valutovej pokladnice od odberateľa, ktorému bola vystavená faktúra v cudzej mene (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu)

 

211

 

311

 

 

 

Inkaso faktúry (dokladu nahrádzajúceho faktúru) v hotovosti alebo v šekoch, ak bola predtým zaúčtovaná pohľadávka

 

211

 

311, 315, 378

 

 

 

Pokuty, penále a úroky z omeškania prijaté v hotovosti, ak boli predtým zaúčtované ako pohľadávky

 

211

 

311, 315, 335, 355, 378

 

 

 

Vrátenie preddavku (jeho časti), ktorý bol poskytnutý dodávateľovi na obstaranie zásob, služieb, v hotovosti (ak bol preddavok vyšší ako konečná suma)

 

211

 

314

 

 

 

Inkaso šekov a poukážok, ktoré boli predložené na zúčtovanie právnickým alebo fyzickým osobám, v hotovosti

 

211

 

315

 

 

 

Prijatý preddavok od odberateľa v hotovosti

 

211

 

324, 475

 

 

 

Prijaté náhrady od zamestnancov v hotovosti za spôsobené manká, škody, nepodarky a iné ujmy spôsobené účtovnej jednotke, ak boli predtým zaúčtované ako pohľadávky voči zamestnancom

 

211

 

335

 

 

 

Nájomné prijaté v hotovosti za užívanie podnikových bytov a ubytovní od zamestnancov, ak bola predtým zaúčtovaná pohľadávka voči zamestnancom

 

211

 

335

 

 

 

Prijaté náhrady od zamestnancov v hotovosti za odobratú elektrickú energiu a plyn na svoje účely, ak boli predtým zaúčtované ako pohľadávky voči zamestnancom (nie do nákladov)

 

211

 

335

 

 

 

Prijaté náhrady od zamestnancov v hotovosti za súkromné telefonické hovory, ak boli predtým zaúčtované ako pohľadávky voči zamestnancom (nie do nákladov)

 

211

 

335

 

 

 

Vrátenie preddavku poskytnutého na pracovnú cestu od zamestnanca, ak poskytnutý preddavok bol vyšší ako skutočné náklady

 

211

 

335

 

 

 

Vrátenie preddavku od zamestnanca, spoločníka obchodnej spoločnosti, člena družstva, ktorý nebol použitý na poskytnutý účel

 

211

 

335, 355

 

 

 

Inkaso splátky krátkodobej pôžičky poskytnutej účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku v hotovosti

 

211

 

351

 

 

 

Splátka pohľadávky za upísané vlastné imanie v hotovosti

 

211

 

353

 

 

 

Úhrada straty spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti, komplementármi komanditnej spoločnosti, spoločníkmi spoločnosti s ručením obmedzeným a členmi družstva v hotovosti

 

211

 

354

 

 

 

Inkaso splátky krátkodobej pôžičky poskytnutej účtovnou jednotkou spoločníkom obchodnej spoločnosti alebo členom družstva, ktorí nie sú súčasťou konsolidovaného celku, v hotovosti

 

211

 

355

 

 

 

Prijatie krátkodobej pôžičky od účtovnej jednotky v konsolidovanom celku v hotovosti

 

211

 

361

 

 

 

Prijatie krátkodobej pôžičky od spoločníkov obchodnej spoločnosti a členov družstva, ktorí nie sú súčasťou konsolidovaného celku, v hotovosti

 

211

 

365

 

 

 

Predplatné novín a časopisov na budúce účtovné obdobie prijaté v hotovosti

 

211

 

384

 

 

 

Nájomné prijaté od nájomcu vopred na budúce účtovné obdobie

 

211

 

384

 

 

 

Nájomné týkajúce sa bežného účtovného obdobia, ktoré bolo v minulom účtovnom období zaúčtované ako príjem budúceho obdobia

 

211

 

385

 

 

 

Peňažný dar prijatý v hotovosti od spoločníkov vrátane akcionárov a členov družstva

 

211

 

413

 

 

 

Prijatie dlhodobej pôžičky od účtovnej jednotky v konsolidovanom celku v hotovosti

 

211

 

471

 

 

 

Peňažný dar prijatý v hotovosti do sociálneho fondu

 

211

 

472

 

 

 

Splácanie návratného príspevku poskytnutého zamestnancovi zo sociálneho fondu v hotovosti (ak nebola účtovaná pohľadávka voči zamestnancovi)

 

211

 

472

 

 

 

Prijatie dlhodobej pôžičky od zamestnancov, spoločníkov obchodnej spoločnosti, členov družstva, ktorí nie sú súčasťou konsolidovaného celku, v hotovosti

 

211

 

479

 

 

 

Prijatie vkladu od tichého spoločníka v hotovosti

 

211

 

479

 

 

 

Peňažný vklad individuálneho podnikateľa do podnikania v hotovosti

 

211

 

491

 

 

 

Prijaté náhrady od zamestnancov v hotovosti za odobratú elektrickú energiu a plyn na svoje účely, ak boli predtým zaúčtované do nákladov (nie ako pohľadávka voči zamestnancom)

 

211

 

502

 

 

 

Prijaté náhrady od zamestnancov v hotovosti za súkromné telefonické hovory, ak boli predtým zaúčtované do nákladov (nie ako pohľadávka voči zamestnancom)

 

211

 

518

 

 

 

Tržba v hotovosti za predaj zásob vlastnej výroby, t. j. vlastných výrobkov, polotovarov vlastnej výroby, nedokončenej výroby a zvierat (okrem zvierat účtovaných ako dlhodobý hmotný majetok)

 

211

 

601

 

 

 

Tržba v hotovosti za poskytnuté služby

 

211

 

602

 

 

 

Nájomné prijaté v hotovosti za užívanie podnikových bytov a ubytovní od fyzických a právnických osôb, ak je táto činnosť súčasťou podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky

 

211

 

602

 

 

 

Tržba v hotovosti za predaj tovaru

 

211

 

604

 

 

 

Šeky, poukážky prijaté do pokladnice namiesto hotovosti za predaj zásob vlastnej výroby, služieb a tovaru

 

211

 

601, 602, 604

 

 

 

Inkaso faktúry od odberateľa v hotovosti za predaj zásob vlastnej výroby, služieb a tovaru, ak pohľadávka nevznikla (inkaso faktúry pri jej doručení)

 

211

 

601, 602, 604

 

 

 

Valuty, šeky, poukážky znejúce na cudziu menu prijaté do valutovej pokladnice namiesto hotovosti za predaj zásob vlastnej výroby, služieb a tovaru (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu)

 

211

 

601, 602, 604

 

 

 

Uznaná reklamácia na predaný materiál, tovar a služby, ak už faktúra bola uhradená a zákazníkovi bola vrátená hotovosť (bez vzniku záväzku) – účtované ako storno

 

-211

 

-601, -602, -604

 

 

 

Tržba v hotovosti za predaj nehnuteľnosti, ktorá bola obstaraná za účelom jej ďalšieho predaja

 

211

 

607

 

 

 

Tržba v hotovosti za predaj dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

 

211

 

641

 

 

 

Tržba v hotovosti za predaj materiálu

 

211

 

642

 

 

 

Pokuty, penále a úroky z omeškania prijaté v hotovosti, ak neboli predtým účtované ako pohľadávky

 

211

 

644, 645

 

 

 

Platby za odpísané pohľadávky prijaté v hotovosti

 

211

 

646

 

 

 

Tržba v hotovosti za poskytnuté služby, ktoré sú súčasťou ostatnej hospodárskej činnosti

 

211

 

648

 

 

 

Peňažný dar prijatý v hotovosti od iných osôb ako od spoločníkov, akcionárov a členov družstva

 

211

 

648

 

 

 

Nájomné prijaté v hotovosti za užívanie podnikových bytov a ubytovní od fyzických a právnických osôb, ak táto činnosť nie je súčasťou podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky

 

211

 

648

 

 

 

Prijaté náhrady od zamestnancov v hotovosti za spôsobené manká, škody, nepodarky a iné ujmy spôsobené účtovnej jednotke, ak neboli predtým zaúčtované ako pohľadávky voči zamestnancom

 

211

 

648

 

 

 

Tržba z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov, ostatného dlhodobého finančného majetku, krátkodobých cenných papierov, vlastných akcií a vlastných obchodných podielov v hotovosti

 

211

 

661

 

 

 

Kurzový rozdiel – kurzový zisk – zistený pri prepočte valút v pokladnici pri uzatváraní účtovných kníh (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka)

 

211

 

663

 

 

 

Prebytok v pokladnici zistený pri inventarizácii

 

211

 

668

 

 

 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v hotovosti

 

041

 

211

 

 

 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hotovosti

 

042

 

211

 

 

 

Obstaranie dlhodobého finančného majetku v hotovosti

 

043

 

211

 

 

 

Preddavok poskytnutý dodávateľovi v hotovosti súvisiaci s obstaraním dlhodobého nehmotného, hmotného a finančného majetku

 

051, 052, 053

 

211

 

 

 

Poskytnutie dlhodobej pôžičky účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku v hotovosti

 

066

 

211

 

 

 

Poskytnutie dlhodobej pôžičky účtovnou jednotkou inej právnickej alebo fyzickej osobe v hotovosti

 

067

 

211

 

 

 

Úhrada dane z pridanej hodnoty v hotovosti pri nákupe materiálu, tovaru a služieb, ak účtovná jednotka nie je platiteľom DPH

 

11., 13., 501, 504, 51.

 

211

 

 

 

Obstaranie materiálu v hotovosti

 

111, 112, 501

 

211

 

 

 

Externé náklady spojené s obstaraním materiálu hradené v hotovosti (prepravné, provízia, poistné, spracovanie materiálu a pod.)

 

111, 112, 501

 

211

 

 

 

Clo, dovozná prirážka pri dovoze materiálu zo zahraničia (tretích krajín) hradené v hotovosti, ak sa neúčtoval záväzok voči colnému orgánu

 

111, 112, 501

 

211

 

 

 

Uznaná reklamácia na obstaraný materiál, tovar a služby, ak už faktúra bola uhradená a účtovnej jednotke bola vrátená hotovosť (bez vzniku pohľadávky) – účtované ako storno

 

-11., -13., -501, -504, -51.

 

-211

 

 

 

Obstaranie zvierat v hotovosti

 

124

 

211

 

 

 

Obstaranie tovaru v hotovosti

 

131, 132, 504

 

211

 

 

 

Externé náklady spojené s obstaraním tovaru hradené v hotovosti (prepravné, provízia, poistné, spracovanie materiálu a pod.)

 

131, 132, 504

 

211

 

 

 

Clo, dovozná prirážka pri dovoze tovaru zo zahraničia (tretích krajín) hradené v hotovosti, ak sa neúčtoval záväzok voči colnému orgánu

 

131, 132, 504

 

211

 

 

 

Nákup známok, kolkov, stravných lístkov a iných cenín do zásoby v hotovosti

 

213

 

211

 

 

 

Vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci (pôžičky) iným subjektom ako je banka v hotovosti

 

249

 

211

 

 

 

Vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci (pôžičky) v cudzej mene iným subjektom ako je banka v hotovosti z pokladnice (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty predaj):

 

 

 

 

- výška krátkodobej finančnej výpomoci

 

249

 

211

 

 

- kurzový rozdiel – kurzový zisk

 

249

 

663

 

 

- kurzový rozdiel – kurzová strata

 

563

 

249

 

 

 

Vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci (pôžičky) v cudzej mene iným subjektom ako je banka v hotovosti z valutovej pokladnice (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu):

 

 

 

 

- výška krátkodobej finančnej výpomoci

 

249

 

211

 

 

- kurzový rozdiel – kurzový zisk

 

249

 

663

 

 

- kurzový rozdiel – kurzová strata

 

563

 

249

 

 

 

Obstaranie krátkodobého finančného majetku v hotovosti

 

259

 

211

 

 

 

Vklad peňazí v hotovosti na bežný bankový účet – účtované na základe výdavkového pokladničného dokladu

 

261

 

211

 

 

 

Vklad valút na devízový bankový účet (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu) – účtované na základe výdavkového pokladničného dokladu

 

261

 

211

 

 

 

Vklad valút na bežný bankový účet (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty nákup) – účtované na základe výdavkového pokladničného dokladu

 

261

 

211

 

 

 

Predloženie šekov a poukážok na zúčtovanie do banky, prípadne inej inštitúcie – účtované na základe výdavkového pokladničného dokladu

 

261

 

211

 

 

 

Preddavok poskytnutý dodávateľovi v hotovosti súvisiaci s hospodárskou činnosťou účtovnej jednotky (napr. na nákup zásob, služieb)

 

314

 

211

 

 

 

Predloženie šekov a poukážok na zúčtovanie právnickej alebo fyzickej osobe

 

315

 

211

 

 

 

Úhrada faktúry dodávateľovi v EUR v hotovosti

 

321

 

211

 

 

 

Úhrada faktúry dodávateľovi v cudzej mene v hotovosti z valutovej pokladnice (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu)

 

321

 

211

 

 

 

Úhrada zmenky v hotovosti

 

322, 478

 

211

 

 

 

Vrátenie preddavku (jeho časti), ktorý bol prijatý od odberateľa (ak bol preddavok vyšší ako konečná suma), v hotovosti

 

324

 

211

 

 

 

Preddavky na mzdy vyplatené zamestnancom v hotovosti

 

331

 

211

 

 

 

Výplata miezd zamestnancom v hotovosti

 

331

 

211

 

 

 

Vyplatené odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v hotovosti

 

331

 

211

 

 

 

Úhrada doplatku vyplývajúceho z vyúčtovania pracovnej cesty v hotovosti, ak poskytnutý preddavok bol nižší ako skutočné náklady a bol predtým zaúčtovaný záväzok voči zamestnancovi

 

333

 

211

 

 

 

Náhrada škody spôsobenej zamestnancovi, ak bola predtým zaúčtovaná ako záväzok voči zamestnancovi

 

333

 

211

 

 

 

Preddavok poskytnutý zamestnancovi na pracovnú cestu

 

335

 

211

 

 

 

Úhrada doplatku vyplývajúceho z vyúčtovania pracovnej cesty v hotovosti, ak poskytnutý preddavok bol nižší ako skutočné náklady a vyúčtovanie pracovnej cesty sa účtovalo v prospech účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom

 

335

 

211

 

 

 

Preddavok poskytnutý zamestnancovi, spoločníkovi obchodnej spoločnosti, členovi družstva na drobný nákup

 

335, 355

 

211

 

 

 

Schodok v pokladnici (spôsobený hmotne zodpovednou osobou)

 

335, 355

 

211

 

 

 

Úhrada záväzku vyplývajúceho zo zdravotného a sociálneho poistenia poštovou poukážkou:

 

 

 

 

- výška záväzku

 

336

 

211

 

 

- poštovné

 

518

 

211

 

 

 

Úhrada dane z príjmov právnickej osoby (preddavkov, nedoplatku) poštovou poukážkou:

 

 

 

 

- suma preddavkov, nedoplatku

 

341

 

211

 

 

- poštovné

 

518

 

211

 

 

 

Úhrada dane z pridanej hodnoty v hotovosti pri nákupe materiálu, tovaru a služieb, ak predajca a naša účtovná jednotka sú platiteľmi DPH

 

343

 

211

 

 

 

Úhrada spotrebných daní v hotovosti

 

345

 

211

 

 

 

Poskytnutie krátkodobej pôžičky účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku v hotovosti

 

351

 

211

 

 

 

Poskytnutie krátkodobej pôžičky účtovnou jednotkou spoločníkom obchodnej spoločnosti alebo členom družstva, ktorí nie sú súčasťou konsolidovaného celku, v hotovosti

 

355

 

211

 

 

 

Vrátenie krátkodobej pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku v hotovosti

 

361

 

211

 

 

 

Vyplatenie podielov na zisku spoločníkom vrátane akcionárov a členom družstva v hotovosti

 

364

 

211

 

 

 

Vrátenie krátkodobej pôžičky spoločníkom obchodnej spoločnosti a členom družstva, ktorí nie sú súčasťou konsolidovaného celku, v hotovosti

 

365

 

211

 

 

 

Preddavky na príjmy zo závislej činnosti vyplatené spoločníkom a členom družstva v hotovosti

 

366

 

211

 

 

 

Výplata príjmov zo závislej činnosti spoločníkom a členom družstva v hotovosti

 

366

 

211

 

 

 

Splatenie upísaných cenných papierov a vkladov v hotovosti

 

367

 

211

 

 

 

Vyplatenie podielov na zisku (tantiém) členom štatutárnych orgánov a podielov na zisku tichému spoločníkovi v hotovosti

 

379

 

211

 

 

 

Úhrada iných záväzkov účtovaných na účte 379 – Iné záväzky v hotovosti

 

379

 

211

 

 

 

Úhrada nájomného na budúce účtovné obdobia prenajímateľovi v hotovosti

 

381

 

211

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: