Input:

232 Eskontné úvery

2.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.65 232 Eskontné úvery

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Poskytnutie eskontného úveru v EUR bankou pri eskonte zmenky, (výpis neexistuje - iba zmluva s bankou), v prípade existencie oboch výpisov z účtov – z bežného účtu a úverového účtu sa účtovný prípad účtuje prostredníctvom účtu 261- peniaze na ceste:   
- výpis z bežného účtu  221 - 
- debetné úroky a poplatky:    
a) vzťahujúce sa na bežné účtovné obdobie  562, 568 - 
b) vzťahujúce sa na budúce účtovné obdobie  381 - 
- eskontný úver vo výške menovitej hodnoty zmenky  - 232 
Úhrada záväzku voči dodávateľovi z eskontného úveru 321 232 
Úroky zaplatené z eskontného úveru 562 232 
Úhrada eskontného úveru priamo platbou z účtu účtovnej jednotky 232 221 
Ohrada zmenky zmenkovým dlžníkom banke predstavuje zníženie a úhradu eskontného úveru veriteľa pohľadávky za eskontované cenné papiere 232 313 
Úhrada zmenky v cudzej mene zmenkovým dlžníkom priamou platbou z účtu účtovnej jednotky vedeného v mene EUR (prepočet kurzom komerčnej banky):    
- výpis z účtu (súčasný výpis z bežného aj úverového účtu)  232 221 
- kurzový rozdiel - zisk  232 663 
- kurzový rozdiel - strata  563 232 

Eskontný úver je úver, ktorý je zabezpečený pred dobou splatnosti, najčastejšie zmenkou. Zmenka ako obchodovateľný cenný papier v sebe obsahuje bezpodmienečný a nespochybniteľný písomný záväzok dlžníka zaplatiť sumu, ktorá je uvedená na tejto zmenke, a naopak, aj právo veriteľa, majiteľa zmenky na jej úhradu v dohodnutom termíne a to spôsobom stanoveným na zmenke. Takto mu vzniká nárok nielen na pôvodnú sumu dlhu, ale aj na úrok z prípadného odloženia zaplatenia zmenky. Takáto zmenka, riadne podpísaná /a teda akceptovaná oboma stranami/ sa stáva cenným papierom, ktorý je obchodovateľný.

Veriteľ rozhodne o tom ako s ňou naloží.

  • - buď si ju nechá až do doby splatnosti a nechá si ju preplatiť, alebo ju posunie ďalej a pomocou nej docieli vyplatenie svojich záväzkov inému veriteľovi.
  • - dodávateľ však môže zmenku predať banke – eskontovať. Takto získa voľné finančné prostriedky na prevádzku, v tomto prípade vzniká medzi bankou a žiadateľom o eskontný úver takzvaný eskontný úverový vzťah. Charakteristické pre tento typ úveru je, že ho nespláca príjemca úveru, ale jeho dlžník. Ak ju však nesplatí, banka je istená tým, že zmenku potom musí preplatiť žiadateľ o úver /dodávateľ/, ktorý svoj nárok zo zmenky uplatňuje od svojho odberateľa.

Banka v deň splatnosti zmenky požaduje od zmenkového dlžníka, /pozor nie od majiteľa zmenky/, jej vyplatenie. Až potom, pokiaľ ju oslovený dlžník nezaplatí, respektíve je platobne neschopný, ju dáva preplatiť poslednému majiteľovi zmenky.

Pri nákupe zmeniek banka vychádza z hodnoty zmenky /nominálnej/, z ktorej odráta úrok. Ten sa zráža už so spomínanej zmenky, ktorá je splatná za určité obdobie. Banka tak vypláca hodnotu zmenky klientovi, avšak až po odrátaní svojej provízie a úrokov. Keď je zmenka splatná, dlžník banke spláca celú sumu.


Odberateľ zaplatil spoločnosti ABC, s. r. o. za dodávku tovaru v hodnote 58 000 EUR zmenkou,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: