Input:

241 Vydané krátkodobé dlhopisy

3.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.66 241 Vydané krátkodobé dlhopisy

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Pohľadávka z vydaných krátkodobých dlhopisov  375 214 
Emisia (vydanie) krátkodobých dlhopisov s úrokovou sadzbou:    
  • - pohľadávka (emisný kurz, resp. predajná cena dlhopisu, ktorá je v rovnakej výške ako jeho menovitá hodnota)
 
375 241 
  • - úrok z dlhopisov v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím
 
562 241 
Emisia (vydanie) diskontovaných krátkodobých dlhopisov:    
  • - pohľadávka (emisný kurz, resp. predajná cena dlhopisov)
 
375 - 
  • - úroky bežného účtovného obdobia
 
562 - 
  • - úroky budúceho účtovného obdobia
 
381 - 
  • - menovitá hodnota dlhopisov
 
- 241 
Stiahnutie vlastných nepredaných dlhopisov  255 375 
Úhrada splatných krátkodobých dlhopisov:    
  • - zníženie záväzku (vrátane úrokov)
 
241 - 
  • - daň z úrokov vyberaná zrážkou
 
- 342 
  • - vyplatenie dlhopisov
 
- 211,221 
Výmena dlhopisov za novo vydané akcie  241 353 
Znehodnotenie (vyradenie) vlastných nepredajných krátkodobých dlhopisov  241 255 

Účtovná jednotka účtuje o dlhopisoch ako o CP vtedy, ak ide o dlhopisy iných emitentov, ktoré obstarala na verejnom trhu, v individuálnom obchode, prípadne priamo od emitenta. Tieto dlhopisy majú povahu majetkového práva, o ktorom sa účtuje v aktívach súvahy. Dlhopisy môže účtovná jednotka nakúpiť s cieľom poberania výnosov alebo s cieľom obchodovania s nimi.

Emitované dlhopisy majú u emitenta podobu záväzku a účtuje sa o nich na príslušných záväzkových účtoch podľa doby splatnosti:

241 – Vydané krátkodobé dlhopisy

473 – Vydané dlhopisy


Spoločnosť ABX, a. s., emitovala dlhopisy 1.1.2020 s dobou splatnosti 12 mesiacov v menovitej hodnote 100 000 eur, ktorých emisný kurz bol 90 000 EUR.

Podľa


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: