Input:

252 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

8.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.69 252 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Nadobudnutie vlastných akcií v prípade, že sa znižuje základné imanie spoločnosti:    
 • - akcie obstarané odplatne ocenené obstarávacou cenou
 
252 365, 379 
 • - návrh na zníženie základného imania v obchodnom registri v menovitej hodnote vlastných akcií vzatých z obehu
 
419 252 
 • - zúčtovanie rozdielu medzi obstarávacou cenou a menovitou hodnotou vlastných akcií:
 
  
 • - menovitá hodnota je vyššia
 
252 417,413 
 • - menovitá hodnota je nižšia
 
423, 427,428 252 
Nadobudnutie vlastných akcii (napr. kúpou podniku) ocenené reálnou hodnotou  252 372 
Nadobudnutie vlastných akcií ako právny nástupca pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení  252 061, 062,063 
Predaj vlastných akcií:    
 • - úbytok vlastných akcií v obstarávacej cene
 
561 252 
 • - tržba z predaja vlastných akcií
 
211, 315,378 661 
Nadobudnutie vlastného obchodného podielu spoločnosťou v obstarávacej cene obchodného podielu, ktorá sa rovná výške vyrovnacieho podielu spoločníka  252 365 
Záväzok z exekúcie na obchodný podiel spoločníka vo výške vyrovnacieho podielu spoločníka  252 379 
Prevod vlastného obchodného podielu na spoločníka bezodplatne hradený z vlastných zdrojov spoločnosti  423, 427,428 252 

Na účte 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa v súlade s § 47 ods. 9 Postupov účtovania v PÚ účtujú vlastné akcie a vlastné obchodné podiely v obstarávacej cene, ktoré môže mať účtovná jednotka prechodne v držbe v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Akciová spoločnosť v zásade nemôže vlastniť akcie, ktoré sama vydala. Podľa § 161a ObZ Obchodného zákonníka môže akciová spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene na účet spoločnosti nadobudnúť vlastné akcie, ak nadobudnutie akcií schváli valné zhromaždenie, ktoré súčasne určí podmienky ich nadobudnutia:

 • najvyšší možný počet akcií,

 • lehotu, počas ktorej môže akcie nadobúdať, ktorá nesmie presiahnuť 18 mesiacov,

 • pri odplatnom nadobudnutí akcií aj najvyššiu a najnižšiu cenu, za ktorú možno akcie skupovať,

 • nadobudnutím akcií neklesne hodnota vlastného imania spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom,

 • emisný kurz nadobudnutých akcií musí byť úplne splatený,

 • menovitá hodnota všetkých vlastných akcií, ktoré má spoločnosť vo vlastnom majetku nesmie prekročiť 10 % základného imania.

Podľa § 161b ObZ Obchodného zákonníka môže akciová spoločnosť nadobudnúť vlastné akcie aj ak:

 • znižuje základné imanie,

 • vstupuje ako právny nástupca do všetkých práv a povinností osoby, ktorá bola majiteľom týchto akcií,

 • ide o akcie, ktoré spoločnosť nadobudla na základe povinnosti ustanovenej v zákone alebo na základe rozhodnutia súdu o ochrane menšinových akcionárov,

 • ide o akcie, ktorých emisný kurz je úplne splatený a spoločnosť ich nadobudla bezodplatne, alebo v dražbe v rámci súdneho výkonu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: