Input:

255 Vlastné dlhopisy

11.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.72 255 Vlastné dlhopisy

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Odkúpenie neprevoditeľných vlastných dlhopisov v hotovosti  255 211 
Odkúpenie neprevoditeľných vlastných dlhopisov úhradou z bežného bankového účtu  255 221 
Odkúpenie neprevoditeľných dlhopisov  255 325, 379 
Stiahnutie vlastných (krátkodobých aj dlhodobých) dlhopisov v prípade:    
  • - dlhopisov s úrokovou sadzbou
 
255 325, 379 
  • - diskontovaných dlhopisov
 
255 375 
Úbytok vlastných dlhopisov pri ich prevode  378 255 
Zrušenie (zničenie) vlastných dlhopisov:    
  • - krátkodobých
 
241 255 
  • - dlhodobých
 
473 255 

Na účte 255 – Vlastné dlhopisy sa v súlade s § 47 ods. 11 postupov účtovania účtujú vlastné dlhopisy, ktoré môže mať účtovná jednotka v držbe podľa zákona o dlhopisoch. Ako vlastné dlhopisy, t. j. dlhopisy emitované účtovnou jednotkou sú:

  • odkúpené neprevoditeľné dlhopisy znejúce na meno, pred uplynutím doby ich splatnosti, ak sa na ich odkúpenie ako emitent zaviazala,

  • zamestnanecké obligácie odkúpené od zamestnancov, v prípadoch rozviazania pracovného pomeru,

  • stiahnuté vlastné nepredané dlhopisy.

Emitované dlhopisy majú povahu záväzku. Emitovanie sa účtuje ako vznik záväzku so súvzťažným vznikom pohľadávky. Predajom dlhopisov sa pohľadávka z ich emisie zúčtováva.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: