Input:

256 Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

14.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.73 256 Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

Ing. Jozej Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Nákup dlhových cenných papierov so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti:    
 • - cena obstarania
 
259 211, 221,325, 379 
 • - náklady súvisiace s obstaraním dlhových cenných papierov so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti
 
259 211, 221,325, 379 
 • - zaradenie dlhových cenných papierov so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti do finančného majetku v obstarávacej cene
 
256 259 
Rozdiel medzi obstarávacou cenou bez kupónu a menovitou hodnotou kupónových dlhových cenných papierov držaných do splatnosti zaúčtovaný v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím:    
 • - obstarávacia cena je vyššia
 
566 256 
 • - obstarávacia cena je nižšia
 
256 666 
Zúčtovanie úroku z dlhových cenných papierov držaných do splatnosti  256 666 
Zvýšenie reálnej hodnoty diskontovaných dlhových cenných papierov držaných do splatnosti o úrokový výnos vyčíslený z rozdielu medzi menovitou hodnotou a emisným kurzom (cenou obstarania)  256 666 
Inkaso dlhových cenných papierov držaných do splatnosti v lehote splatnosti:    
 • - úbytok dlhových cenných papierov držaných do splatnosti v účtovnej hodnote
 
- 256 
 • - daň z úrokov vybraná zrážkou
 
341 - 
 • - inkaso peňažných prostriedkov po zdanení úrokov
 
211, 221 - 
Predaj dlhových cenných papierov cenných papierov držaných do splatnosti:    
 • - doúčtovanie alikvotnej čiastky úrokov ku dňu predaja
 
256 666 
 • - vyradenie krátkodobého finančného majetku
 
561 256 
 • - výnos z predaja
 
211, 221,315, 378 661 
Kurzové rozdiely z dlhových cenných papierov so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti vyjadrených v cudzej mene:    
 • - z úbytku cenných papierov pri predaji - kurzový zisk
 
256 663 
 • -  z úbytku cenných papierov pri predaji - kurzová strata
 
563 256 
 • - pri uzatváraní účtovných kníh (súčasť ocenenia reálnou hodnotou) - kurzový zisk
 
256 666 
 • - pri uzatváraní účtovných kníh (súčasť ocenenia reálnou hodnotou) - kurzová strata
 
566 256 

Ako dlhový cenný papier sa účtuje cenný papier úverovej povahy, napríklad kupónový dlhopis, diskontované cenné papiere a zmenky. Ako dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do doby splatnosti, ktoré sú krátkodobým finančným majetkom, sa účtujú uvedené cenné papiere, ktoré majú určenú splatnosť (menej ako jeden rok) a u ktorých má účtovná jednotka úmysel a zámer držať ich do tejto doby splatnosti.

Podľa § 27 ods. 9 ZoÚ zákona o účtovníctve sa ocenenie cenných papierov držaných do splatnosti postupne zvyšuje o úrokové výnosy, a to odo dňa vyrovnania ich nákupu do dňa ich splatnosti. Nadväzne na toto ustanovenie zákona sa považuje za reálnu hodnotu dlhových cenných papierov držaných do splatnosti ich obstarávacia cena zvýšená ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, o úrokový výnos. Úrokovým výnosom pri dlhových cenných papieroch sa v zmysle § 14 ods. 14 Postupov účtovania v PÚ rozumie:

 • pri dlhových cenných papieroch s pevnou úrokovou sadzbou výnos stanovený touto sadzbou,

 • pri diskontovaných cenných papieroch rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisu a obstarávacou cenou.

O úrokovom výnose sa v prípade takýchto cenných papierov účtuje na ťarchu účtu 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti, pričom tento úrokový výnos sa zaznamenáva na analytický účet k účtu 256 a v prospech účtu 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku. O úrokovom výnose sa účtuje v priebehu doby, ktorá uplynie medzi nákupom cenného papiera a splatnosťou cenného papiera, t. j. vo vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa ocenenie týchto cenných papierov zvyšuje o alikvotnú časť úrokového výnosu.

Pri kupónových dlhopisoch držaných do splatnosti sa rozdiel medzi obstarávacou cenou bez kupónu a menovitou hodnotou účtuje vo vecnej a časovej


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: