Input:

259 Obstaranie krátkodobého finančného majetku

17.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.75 259 Obstaranie krátkodobého finančného majetku

Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Krátkodobý finančný majetok je likvidný, bezprostredne obchodovateľný majetok, u ktorého predpokladaná držba je najviac jeden rok odo dňa uskutočnenia účtovného prípadu.

Obstaranie krátkodobého finančného majetku upravuje § 14 Postupov účtovania v PÚ. V rámci obstarania krátkodobého finančného majetku sa na účte 259 účtujú aj súčasti obstarávacej ceny, ktorými sú napríklad: náklady súvisiace z obstaraním – poplatky, provízie, atď. Za súčasť obstarávacej ceny nie je možné považovať náklady spojene s držbou cenných papierov, akými sú napríklad: úroky z úverov na obstaranie KFM, kurzové rozdiely či iné náklady spojené s držbou cenných papierov.

Informácia k novelám:

  • V § 17 ods. 10 písm. c) postupov účtovania sa ustanovuje účtovanie virtuálnej meny v účtovej skupine 25 – Krátkodobý finančný majetok. Účinnosť písm. c) od 1. 10. 2018 (Opatrenie č. MF/015328/2018-74).

Na účte účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok, ktorý si v účtovom rozvrhu vytvorila účtovná jednotka na účtovanie o virtuálnej mene podľa § 17 ods. 10 písm. c), napríklad na účte 258 – Virtuálna mena, sa účtuje prírastok virtuálnej meny a úbytok virtuálnej meny. Analytické účty sa vytvárajú podľa jednotlivých virtuálnych mien a na virtuálnu menu nadobudnutú ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu sa vytvára osobitný analytický účet. Účtovanie virtuálnej meny do nákladov pri úbytku virtuálnej meny sa účtuje na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady. Účtovanie virtuálnej meny do výnosov sa účtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy. Pri prepočte reálnej hodnoty virtuálnej meny podľa § 27 ods. 13 zákona vyjadrenej v cudzej mene na eurá sa postupuje podľa § 24 ods. 2 písm. a) zákona. V účtovníctve vzniknuté hodnotové rozdiely z dôvodu ocenenia virtuálnej meny a prepočtu virtuálnej meny na eurá sa účtujú podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy. Účinnosť od 1. 10. 2018 (Opatrenie č. MF/015328/2018-74)

  • V § 17 ods. 10 písm. d) postupov účtovania sa dopĺňa účtovanie krátkodobého finančného majetku o komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu, ktoré účtovná jednotka sama nevyrobila a nadobudla ich na účel ich ďalšieho predaja na verejnom trhu (ďalej len „komodity”). Tieto komodity sa podľa § 27 ods. 1 písm. f) ZoÚ ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, oceňujú reálnou hodnotou. Účinnosť písm. d) od 1. 1. 2019 (Opatrenie č. MF/017028/2018-74)

Účtovný prípad  MD   
Obstaranie krátkodobého finančného majetku kúpou  259  211, 221, 325,  
Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním krátkodobého finančného majetku (okrem cenných papierov určených na obchodovanie)  259  211, 221, 325,  
Bezodplatné nadobudnutie krátkodobého finančného majetku v reálnej hodnote od spoločníkov alebo členov, ktoré nezvyšuje základné imanie  259  413  
Prevod obstarávaného krátkodobého finančného majetku do krátkodobého finančného majetku:     
- majetkové cenné papiere na obchodovanie  251  259  
- dlhové cenné papiere na obchodovanie  253  259  
- dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti  256  259  
- ostatné realizovateľné cenné papier  257  259  
Krátkodobý finančný majetok obstaraný bezodplatne (ocenené v reálnej hodnote) – od iných osôb (nie od spoločníkov a členov):     
- obstaranie krátkodobého finančného majetku bezodplatne od iných osôb  259  648  
- zaradenie krátkodobého finančného majetku do užívania  25.  259  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: