Input:

311 Odberatelia

22.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.78 311 Odberatelia

Ing. Miroslava Vlkoláčková;, Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  311 701 
Zaúčtovanie povinnosti vrátiť odberateľovi jednu platbu, ak omylom uhradil faktúru dvakrát (211, 221/311)  311 325 
Nepeňažný vklad spoločníkov a členov pri vzniku účtovnej jednotky alebo zvyšovaní vlastného imania vo forme pohľadávky (ak bol upísaný v tejto forme)  311, 315 353 
Vopred prijaté nájomné, predplatné novín a časopisov v bežnom účtovnom období týkajúce sa budúcich účtovných období (faktúra, resp. doklad nahrádzajúci faktúru vystavený odberateľovi)  311 384 
Nárok na záručné opravy účtovaný podľa zmluvy o vykonávaní servisných služieb:    
a) cena paušálu  - 384 
b) DPH  - 343 
c) celková suma pohľadávky  311, 315 - 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) vystavená odberateľovi v bežnom účtovnom období za uskutočnené služby vykonané v minulom účtovnom období  311 385 
Nepeňažný vklad spoločníkov a členov pri vzniku účtovnej jednotky alebo zvyšovaní vlastného imania vo forme pohľadávky (bez upisovania vlastného imania)  311, 315 41. 
Oprava výnosov minulých účtovných období, ak ide o významné sumy (zvýšenie výnosov)  311 428, 429 
Nepeňažný vklad individuálneho podnikateľa do podnikania vo forme pohľadávky  311, 315 491 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) vystavená odberateľovi v EUR za predané výrobky:    
a) cena výrobkov  - 601 
b) DPH  - 343 
c) celková suma faktúry  311 - 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) vystavená odberateľovi v EUR za uskutočnené služby:    
a) cena služby  - 602 
b) DPH  - 343 
c) celková suma faktúry  311 - 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) vystavená odberateľovi v EUR za predaný tovar:    
a) cena tovaru  - 604 
b) DP  - 343 
c) celková suma faktúry  311 - 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) vystavená odberateľovi v EUR za predané výrobky, služby, tovar so zmluvne dohodnutou zľavou - rabatom:    
a) cena znížená o zľavu  - 601, 602, 604 
b) DPH  - 343 
c) celková suma faktúry  311 - 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) vystavená odberateľovi v cudzej mene prepočítaná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu – dňu splnenia dodávky:    
a) za predané výrobky  311 601 
b) za uskutočnené služby  311 602 
c) za predaný tovar  311 604 
Zaúčtovanie požadovanej sumy za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe – účtované u zhotoviteľa:    
a) cena vykonanej práce  - 606 
b) DPH  - 343 
c) celková suma vykonanej práce na zákazkovej výrobe  311 - 
Predaj nehnuteľnosti obstaranej za účelom ďalšieho predaja:    
a) cena nehnuteľnosti  - 607 
b) DPH  - 343 
c) celková suma predávanej nehnuteľnosti  311 - 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) vystavená odberateľovi za predaný dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:    
a) cena dlhodobého majetku  - 641 
b) DPH  - 343 
c) celková suma faktúry  311, 315 - 
Zaúčtovanie predaja nedokončeného dlhodobého nehmotného majetku ešte nezaradeného do používania:    
a) úbytok nedokončeného dlhodobého nehmotného majetku z dôvodu predaja  541 041 
b) pohľadávka za predaj dlhodobého nehmotného majetku  311, 315 641 
Zaúčtovanie predaja nedokončeného dlhodobého hmotného majetku ešte nezaradeného do používania:    
a) úbytok nedokončeného dlhodobého hmotného majetku z dôvodu predaja  541 042 
b) pohľadávka za predaj dlhodobého hmotného majetku  311, 315 641 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (okrem nehnuteľností určených na predaj) za účelom jeho predaja, na ktorom sa bude vykonávať technické zhodnotenie pred predajom:    
a) obstaranie dlhodobého hmotného majetku (účtované na základe faktúry od dodávateľa)  042 321 
b) technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku vo vlastnej réžii  042 624 
c) úbytok dlhodobého hmotného majetku z dôvodu predaja po jeho technickom zhodnotení  541 042 
d) pohľadávka za predaj dlhodobého hmotného majetku  311 641 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) vystavená odberateľovi za predaný materiál:    
a) cena materiálu  - 642 
b) DPH  - 343 
c) celková suma faktúry  311, 315 - 
Storno pôvodne vystavenej faktúry odberateľovi pred uhradením pohľadávky – účtované ako storno:    
a) storno tržby  - 6.. 
b) DPH  - 343 
c) storno pohľadávky  311, 315 - 
Zaúčtovanie drobných saldokontných rozdielov, ak suma inkasovaných pohľadávok je :    
a) vyššia ako suma pohľadávok v účtovníctve  311 648 
b) nižšia ako suma pohľadávok v účtovníctve  548 311 
Kurzový rozdiel – kurzový zisk – zistený pri prepočte zostatku neuhradených pohľadávok znejúcich na cudziu menu pri uzatváraní účtovných kníh (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka)  311 663 
Inkaso pohľadávky nepeňažným plnením -prevzatím veci  0.., 1.., 25. 311 
Inkaso pohľadávky v EUR (úhrada od odberateľa):     
a) v hotovosti do pokladnice  211 311 
b) šekmi, poukážkami prijatými do pokladnice namiesto hotovosti  211 311 
c) na bežný bankový účet  221 311 
Inkaso pohľadávky v cudzej mene v hotovosti do pokladnice (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty – nákup):    
a) inkasovaná suma  211 311 
b) kurzový rozdiel – kurzová strata  563 311 
c) kurzový rozdiel – kurzový zisk  311 663 
Inkaso pohľadávky v cudzej mene v hotovosti do valutovej pokladnice (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu – dňu inkasa pohľadávky):    
a) inkasovaná suma  211 311 
b) kurzový rozdiel – kurzová strata  563 311 
c) kurzový rozdiel – kurzový zisk  311 663 
Inkaso pohľadávky v cudzej mene na bežný bankový účet (prepočet kurzom komerčnej banky – devízy – nákup):    
a) inkasovaná suma  221 311 
b) kurzový rozdiel – kurzová strata  563 311 
c) kurzový rozdiel – kurzový zisk  311 663 
Inkaso pohľadávky v cudzej mene na devízový bankový účet (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu – dňu inkasa pohľadávky):    
a) inkasovaná suma  221 311 
b) kurzový rozdiel – kurzová strata  563 311 
c) kurzový rozdiel – kurzový zisk  311 663 
Započítanie (úhrada) prijatej krátkodobej finančnej výpomoci od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti s pohľadávkami, poskytnutými preddavkami a pod., ak sa tak zmluvné strany dohodli  249 311, 314, 315, 378 
Vyrovnanie pohľadávky zmenkou na inkaso (krátkodobou aj dlhodobou):    
a) suma pohľadávky (podľa faktúry)  - 311 
b) úrok za obdobie od splatnosti faktúry do splatnosti zmenky vzťahujúci sa na bežné účtovné obdobie  - 662 
c) úrok za obdobie od splatnosti faktúry do splatnosti zmenky vzťahujúci sa na budúce účtovné obdobie  - 384 
d) menovitá hodnota zmenky  312 - 
Úhrada pohľadávky vzájomným zápočtom so záväzkom (na základe dohody o zápočte)  321 311 
Zúčtovanie krátkodobého preddavku po splnení a vyfakturovaní dodávky materiálu, tovaru, služieb, dlhodobého majetku a pod. odberateľovi v EUR  32 311 
Vklad pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva (splatenie záväzku z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov)  367 311 
Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva napr. pri odpise pre definitívnu nevymožiteľnosť pohľadávky:    
a) odpis pohľadávky do výšky vytvorenej opravnej položky  391 311 
b) odpis pohľadávky v sume prevyšujúcej opravnú položku  546 311 
Oprava výnosov minulých účtovných období, ak ide o významné sumy (zníženie výnosov)  428, 429 311 
Zúčtovanie dlhodobého preddavku po splnení a vyfakturovaní dodávky materiálu, tovaru, služieb, dlhodobého majetku a pod. odberateľovi v EUR  475 311 
Odpis pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze  546 311 
Odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania  546 311 
Postúpenie (predaj) pohľadávky v menovitej hodnote pri zmluve o faktoringu – účtované u postupcu  546 311 
Kurzový rozdiel – kurzová strata – zistený pri prepočte zostatku neuhradených pohľadávok znejúcich na cudziu menu pri uzatváraní účtovných kníh (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka)  563 311 
Reklamácia, ktorú si uplatňuje odberateľ pred zaplatením za dodávku výrobkov, služieb, tovaru, ak ju účtovná jednotka uzná a vystaví dobropis:    


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: