Input:

321 Dodávatelia

29.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.84 321 Dodávatelia

Ing. Miroslava Vlkolačková, Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  701 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup dlhodobého majetku:    
- cena dlhodobého majetku  041, 042, 043 - 
- náklady spojené s obstaraním  041, 042, 043 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup dlhodobého majetku – osobného automobilu, ak nie je určený na ďalší predaj alebo na lízing:    
- cena osobného automobilu  042 - 
- náklady spojené s obstaraním  042 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup dlhodobého majetku – osobného automobilu, ak je určený na ďalší predaj alebo na lízing:    
- cena osobného automobilu  131, 132, 504 - 
- náklady spojené s obstaraním  131, 132, 504 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup zásob účtované spôsobom A účtovania zásob:    
- cena zásob  11., 13., 124 - 
- náklady spojené s obstaraním  11., 13., 124 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup materiálu, pričom materiál do uzavretia účtovných kníh ešte neprišiel – účtované bez použitia kalkulačného účtu, resp. faktúra nebola ešte zaúčtovaná na účet 111 – Obstaranie materiálu:    
- cena materiálu  119 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup tovaru, pričom tovar do uzavretia účtovných kníh ešte neprišiel – účtované bez použitia kalkulačného účtu, resp. faktúra nebola ešte zaúčtovaná na účet 131 – Obstaranie tovaru:    
- cena tovaru  139 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Nákup cenín – objednanie si stravovacích služieb na faktúru:    
- cena cenín  213 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Nakúpenie emisných kvót na účet kvót od iného účastníka schémy obchodovania alebo od iného účastníka systému obchodovania s emisnými kvótami:    
- obstaranie emisných kvót  259 321, 325, 379 
- vedľajšie náklady spojené s obstaraním  259 321, 325, 379 
- zaradenie emisných kvót do majetku v obstarávacej cene  254 259 
Oprava účtovania v prípade, že účtovná jednotka uhradila faktúru od dodávateľa dvakrát (321/211, 221)  315 321 
Nájomné fakturované vopred na nasledujúce účtovné obdobie účtované na základe faktúry (dokladu nahrádzajúceho faktúru) od dodávateľa v bežnom účtovnom období:    
- cena nájomného  381 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Predplatné novín, časopisov a pod. na budúce účtovné obdobie účtované na základe faktúry (dokladu nahrádzajúceho faktúru) v bežnom účtovnom období:    
- cena novín, časopisov a pod.  381 - 
- DPH  343  
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup zásob účtované spôsobom B účtovania zásob:    
- cena materiálu, tovaru  501, 504 - 
- náklady spojené s obstaraním  501, 504 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za spotrebu energie a ostatných neskladovateľných látok:    
- cena energie a ostatných neskladovateľných látok  502, 503 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup majetku a poskytnutie služieb, ktoré účtovná jednotka obstarala na účely reprezentácie (napr. nákup tovarov a služieb s cieľom pohostenia) – účtované priamo do nákladov, bez prevzatia na sklad:    
- cena majetku a služieb  513 - 
- DPH  513 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za poskytnuté služby:    
- cena služby  51. - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa – neplatiteľa DPH za nákup majetku, poskytnutie služieb a pod.  0.., 1.., 5.. 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v cudzej mene od zahraničného dodávateľa za nákup majetku, poskytnutie služieb a pod. prepočítaná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu – dňu splnenia dodávky  0.., 1.., 5.. 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v cudzej mene od tuzemského dodávateľa za nákup majetku, poskytnutie služieb a pod. prepočítaná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu – dňu splnenia dodávky:    
- cena majetku a služieb  0.., 1.., 5.. - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Storno došlej faktúry od dodávateľa pred uhradením záväzku – účtované ako storno:    
- storno dodávky  -0.., -1.., -5.. - 
- DPH  -343 - 
- storno záväzku  - -321 
Zaúčtovanie drobných saldokontných rozdielov, ak suma uhradených záväzkov je:    
- vyššia ako suma záväzkov v účtovníctve  548 321 
- nižšia ako suma záväzkov v účtovníctve  321 648 
Kurzový rozdiel – kurzová strata – zistený pri prepočte zostatku neuhradených záväzkov znejúcich na cudziu menu pri uzatváraní účtovných kníh (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka)  563 321 
Faktúra (doklad nahrádzajúci faktúru) v EUR prijatá od dodávateľa za nákup zvierat (okrem zvierat, ktoré sú súčasťou dlhodobého hmotného majetku) účtované spôsobom B účtovania zásob:    
- cena zvierat  614 - 
- DPH  343 - 
- celková suma faktúry  - 321 
Reklamácia dodávky dlhodobého majetku, zásob, energie, služieb, ktorú dodávateľa uznal ešte pred úhradou záväzku a vystavil dobropis:    
- výška dobropisu  - 0.., 1.., 5.. 
- DPH  - 343 
- celková suma dobropisu  321 - 
Poskytnutie dodatočnej zľavy dodávateľom po splnení dodávky pred úhradou záväzku:    
- výška dodatočnej zľavy  - 0.., 1.., 5.. 
- DPH  - 343 
- celková suma zľavy  321 - 
Úhrada záväzku voči dodávateľovi dodaním majetku, ak je predmetom plnenia záväzku vec:    
- úbytok majetku, príp. doúčtovanie oprávok vytvorených k dlhodobému majetku  321 03., 04., 06., 07., 08., 1.., 25. 
- DPH  321 343 
- rozdiel medzi cenou plnenia záväzku a účtovným ocenením majetku, ak je cena plnenia záväzku vyššia ako cena majetku  321 648 
- rozdiel medzi cenou plnenia záväzku a účtovným ocenením majetku, ak je cena plnenia záväzku nižšia ako cena majetku  548 321 
Zníženie záväzku voči dodávateľovi pri obdŕžaní faktúry o poskytnutý preddavok na dlhodobý majetok  321 051, 052, 053 
Úhrada záväzku voči dodávateľov v EUR:    
- v hotovosti alebo šekom  321 211 
- z bežného bankového účtu  321 221 
- z poskytnutého krátkodobého bankového úveru  321 231 
- zmenkou na inkaso (vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku)  321 312 
- krátkodobou zmenkou na úhradu  321 322 
- z poskytnutého dlhodobého bankového úveru  321 461 
- dlhodobou zmenkou na úhradu  321 478 
Úhrada záväzku voči dodávateľovi v cudzej mene v hotovosti z pokladnice (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty – predaj):    
- zníženie záväzku  321 211 
- kurzový rozdiel – kurzová strata  563 321 
- kurzový rozdiel – kurzový zisk  321 663 
Úhrada záväzku voči dodávateľovi v cudzej mene v hotovosti z valutovej pokladnice (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu – dňu úhrady záväzku, príp. ocenenie metódou váženého aritmetického priemeru alebo metódou FIFO):    
- zníženie záväzku  321 211 
- kurzový rozdiel – kurzová strata  563 321 
- kurzový rozdiel – kurzový zisk  321 663 
Nepoužité ceniny – stravné lístky objednané od poskytovateľa stravovacích služieb vrátené dodávateľovi pred úhradou záväzku voči nemu:    
- cena cenín  - 213 
- DPH  - 343 
- celková suma faktúry  321 - 
Úhrada záväzku voči dodávateľovi v cudzej mene z bežného bankového účtu (prepočet kurzom komerčnej banky – devízy – predaj):    
- zníženie záväzku  321 221 
- kurzový rozdiel – kurzová strata  563 321 
- kurzový rozdiel – kurzový zisk  321 663 
Úhrada záväzku voči dodávateľovi v cudzej mene z devízového bankového účtu (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu – dňu úhrady záväzku, príp. ocenenie metódou váženého aritmetického priemeru alebo metódou FIFO):    
- zníženie záväzku  321 221 
- kurzový rozdiel – kurzová strata  563 321 
- kurzový rozdiel – kurzový zisk  321 663 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (pôžičky) od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti – v prípade, že poskytovateľ výpomoci uhradil za účtovnú jednotku záväzok z dodávateľskej faktúry  321 249 
Úhrada záväzku vzájomným zápočtom s pohľadávkou (na základe dohody o zápočte)  321 3.. 
Zníženie záväzku voči dodávateľovi pri obdŕžaní faktúry o poskytnutý preddavok na zásoby alebo služby  321 314 
Úhrada záväzku voči dodávateľovi treťou osobou (vznik záväzku voči tretej osobe)  321 325 
Kapitalizácia záväzku voči dodávateľovi  321 353, 252 


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: