Input:

336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

13.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.93 336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Ing. Miroslava Vlkolačková PhD.; Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  701 336 
Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  336 701 
Záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia realizované zrážkou zo mzdy zamestnancov:    
- vo vzťahu k Sociálnej poisťovni  331 336 
- vo vzťahu k jednotlivým zdravotným poisťovniam  331 336 
Záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia realizované zrážkou zo mzdy spoločníkov a členov:    
- vo vzťahu k Sociálnej poisťovni  366 336 
- vo vzťahu k jednotlivým zdravotným poisťovniam  366 336 
Záväzky účtovnej jednotky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia v zákonne stanovenej výške:    
- vo vzťahu k Sociálnej poisťovni  524 336 
- vo vzťahu k jednotlivým zdravotným poisťovniam  524 336 
Doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov, spoločníkov a členov hradné z nákladov účtovnej jednotky (záväzok voči orgánom sociálneho poistenia)  525 336 
Doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov, spoločníkov a členov hradené zo sociálneho fondu (záväzok voči orgánom sociálneho poistenia)  472 336 
Záväzky individuálneho podnikateľa voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia v zákonne stanovenej výške  526 336 
Nárok zamestnancov, spoločníkov a členov na sociálne dávky (pohľadávka voči orgánom sociálneho poistenia)  336 331, 366 
Úhrada záväzku voči orgánom sociálneho poistenia z bežného bankového účtu  336 221 
Inkaso pohľadávky – prijatá úhrada na bežný bankový účet za zaúčtovaný nárok na sociálne dávky  221 336 
Vysporiadanie rozdielu sociálneho poistenia a sociálnych dávok:    
- úhrada rozdielu sociálneho poistenia a sociálnych dávok, ak je vyšší záväzok voči jednotlivým orgánom sociálneho poistenia (pasívny zostatok)  336 221 
- inkaso rozdielu sociálneho poistenia a sociálnych dávok, ak je vyššia pohľadávka voči jednotlivým orgánom sociálneho poistenia (aktívny zostatok)  221 336 
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie zamestnancov, spoločníkov a členov, ak o to požiadali svojho zamestnávateľa:    
- ak boli preddavky zamestnancov, spoločníkov a členov počas roka vyššie ako poistné z ročného zúčtovania (preplatok)  336 331, 366 
- ak boli preddavky zamestnancov, spoločníkov a členov počas roka nižšie ako poistné z ročného zúčtovania (nedoplatok)  331, 366 336 
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie zamestnancov, spoločníkov a členov, ak o to požiadali svojho zamestnávateľa (resp. zo zákona vykonané RZZP zdravotnou poisťovňou):    
- ak boli preddavky zamestnávateľa počas roka vyššie ako poistné z ročného zúčtovania (preplatok zamestnávateľa)  336 524 
Poznámka: účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti je prezentovaný metodikmi z Finančnej správy:   (648) 
- ak boli preddavky zamestnávateľa počas roka nižšie ako poistné z ročného zúčtovania (nedoplatok zamestnávateľa)  524 336 
Vysporiadanie rozdielu z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie so zdravotnou poisťovňou:    
- úhrada nedoplatku za zamestnancov a zamestnávateľa  336 221 
- inkaso preplatku za zamestnancov a zamestnávateľa  221 336 
- vzájomný zápočet preplatku a preddavkov platených na verejné zdravotné poistenie  336 336 
Prevod aktívneho konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  702 336 
Prevod pasívneho konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  336 702 

Zamestnanec v roku 2020 platí nasledovné odvody do Sociálnej poisťovne:

  • na nemocenské poistenie: vo výške 1,4 % z vymeriavacieho základu,

  • na starobné poistenie: vo výške 4 % z vymeriavacieho základu,

  • na invalidné poistenie: vo výške 3 % z vymeriavacieho základu,

  • na poistenie v nezamestnanosti: vo výške 1 % z vymeriavacieho základu

  • na zdravotné poistenie vo výške 4 % z vymeriavacieho základu

spolu 13,4 % u vymeriavacieho základu /hrubej mzdy/

Zamestnávateľ za zamestnanca v roku 2020 platí nasledovné odvody do Sociálnej poisťovne:

  • na nemocenské poistenie: vo výške 1,4 % z vymeriavacieho základu,

  • na starobné poistenie: vo výške 14 % z vymeriavacieho základu,

  • na invalidné poistenie: vo výške 3 % z vymeriavacieho základu,

  • na


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: