Input:

341 Daň z príjmov

24.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.94 341 Daň z príjmov

Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod

Daň z príjmov právnických osôb je jednou zo základných daní, ktoré sú povinné právnické subjekty, zriadené na podnikanie uhrádzať. Daň z príjmu sa vyčísluje po skončení účtovného obdobia, tzn. po uzavretí účtovných kníh, na základe vyčíslenia hospodárskeho výsledku. V prípade úhrady preddavkov na daň z príjmu, sa preddavky účtujú na základe bankového výpisu. Po konečnom zaúčtovaní výslednej daňovej povinnosti (vypočítaná daňová povinnosť mínus odvedené preddavky) musí zostatok na účte 341 zodpovedať daňovej povinnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, tzn. musí zodpovedať vypočítanej dani z príjmu na základe účtovnej závierky.


Účtovný prípad   MD   D   
Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh   701   341   
Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh   341   701   
Úhrada preddavkov na daň z príjmu právnických osôb uhrádzané v priebehu účtovného obdobia z bankového účtu   341   221   
Zúčtovanie záväzku zo splatnej dane za zdaňovacie obdobie:         
a) daňová povinnosť je vyššia ako 5 eur  591  341  
b) daňová povinnosť je menšia ako 5 eur (v súlade s § 46 ZDP sa neplatí)   341   591   
c) výsledkom je daňový preplatok, nižší ako 5 eur (v súlade § 79 ZSD ho finančná správa nevracia)   591   341   
Úhrada nedoplatku na dani z príjmov z bankového účtu   341   221   
Vrátenie preplatku na dani z príjmov na bankový účet   221   341   
Preplatok dane z príjmu použitý na úhradu preddavku dane v nasledujúcom účtovnom období  341AE   341AE   
Dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce obdobie, napríklad na základe dodatočného daňového priznania:    
a) ak ide o významnú sumu  428, 429  341  
b) ak ide o nevýznamnú sumu   595   341   
Nárok na dodatočné vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce obdobie, napríklad na základe dodatočného daňového priznania:a) ak ide o významnú sumu   341   428   
b) ak ide o nevýznamnú sumu   341   595   
Úhrada rozdielu medzi preddavkami zaplatenými počas zdaňovacieho obdobia a daňovou povinnosťou vyčíslenej na základe účtovnej závierky z bankového účtu   341   221   
Úhrada dodatočného vyrubenia dane z príjmu za minulé účtovné obdobie z bankového účtu   341   221   
Úhrada záväzku dane z príjmu právnických osôb na základe dodatočného daňového priznania z bankového účtu   341   221   
Vrátenie rozdielu medzi preddavkami a daňovou povinnosťou na bankový účet, ak boli uhradené preddavky vo vyššej sume ako daňová povinnosť a vzniknutý preplatok nebol použitý na zápočet s inou daňou   221   341   
Oznámenie Finančnej správy SR o zápočte preplatku dane z príjmov s:         
a) daňovou povinnosťou k DPH   343   341   
b) daňovou povinnosťou vyplývajúcou z preddavkov na daň zo závislej činnosti   342   341   
c) daňovou povinnosťou zo spotrebných daní   345   341   


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: