Input:

341 Daň z príjmov

14.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.94 341 Daň z príjmov

Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod


Daň z príjmov právnických osôb je jednou zo základných daní, ktoré sú povinné právnické subjekty, zriadené na podnikanie uhrádzať. Daň z príjmu sa vyčísluje po skončení účtovného obdobia, tzn. po uzavretí účtovných kníh, na základe vyčíslenia hospodárskeho výsledku. V prípade úhrady preddavkov na daň z príjmu, sa preddavky účtujú na základe bankového výpisu. Po konečnom zaúčtovaní výslednej daňovej povinnosti (vypočítaná daňová povinnosť mínus odvedené preddavky) musí zostatok na účte 341 zodpovedať daňovej povinnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, tzn. musí zodpovedať vypočítanej dani z príjmu na základe účtovnej závierky.

Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  701 341 
Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  341 701 
Úhrada preddavkov na daň z príjmu právnických osôb uhrádzané v priebehu účtovného obdobia z bankového účtu  341 221 
Zúčtovanie záväzku zo splatnej dane za zdaňovacie obdobie:    
a) daňová povinnosť je vyššia ako 5 eur  591 341 
b) daňová povinnosť je menšia ako 5 eur (v súlade s § 46 ZDP sa neplatí)  341 591 
c) výsledkom je daňový preplatok, nižší ako 5 eur (v súlade § 79 ZSD ho finančná správa nevracia)  591 341 
Úhrada nedoplatku na dani z príjmov z bankového účtu  341 221 
Vrátenie preplatku na dani z príjmov na bankový účet  221 341 
Preplatok dane z príjmu použitý na úhradu preddavku dane v nasledujúcom účtovnom období  341AE 341AE 
Dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce obdobie, napríklad na základe dodatočného daňového priznania:    
a) ak ide o významnú sumu  428, 429 341 
b) ak ide o nevýznamnú sumu  595 341 
Nárok na dodatočné vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce obdobie, napríklad na základe dodatočného daňového priznania:a) ak ide o významnú sumu  341 428 
b) ak ide o nevýznamnú sumu  341 595 
Úhrada rozdielu medzi preddavkami zaplatenými počas zdaňovacieho obdobia a daňovou povinnosťou vyčíslenej na základe účtovnej závierky z bankového účtu  341 221 
Úhrada dodatočného vyrubenia dane z príjmu za minulé účtovné obdobie z bankového účtu  341 221 
Úhrada záväzku dane z príjmu právnických osôb na základe dodatočného daňového priznania z bankového účtu  341 221 
Vrátenie rozdielu medzi preddavkami a daňovou povinnosťou na bankový účet, ak boli uhradené preddavky vo vyššej sume ako daňová povinnosť a vzniknutý preplatok nebol použitý na zápočet s inou daňou  221 341 
Oznámenie Finančnej správy SR o zápočte preplatku dane z príjmov s:    
a) daňovou povinnosťou k DPH  343 341 
b) daňovou povinnosťou vyplývajúcou z preddavkov na daň zo závislej činnosti  342 341 
c) daňovou povinnosťou zo spotrebných daní  345 341 
d) daňovou povinnosťou k dani z motorových vozidiel  345 341 
Zaúčtovanie splatnej daňovej licencie  591 341AE 
Úhrada splatnej daňovej licencie z bankového účtu  341AE 221 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: