Input:

345 Ostatné dane a poplatky

19.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.97 345 Ostatné dane a poplatky

Ing. Eva Mihalíková; Ing. Jozef Pohlod


Účet 345 sa v účtovníctve používa v súvislosti s účtovaním spotrebných daní, daní za ubytovanie, rôznych poplatkov obciam a ostatných daňových záväzkov, na ktoré nie je možné použiť ostatné účty z účtovnej osnovy. Spotrebné dane patria medzi nepriame dane a na rozdiel od dane z pridanej hodnoty sú to jednorazové dane, tzn. odvádzajú sa len raz, typické je pre ne aj použitie pevnej sadzby. V súčasnosti daňový systém SR vyberá spotrebné dane pri týchto tovaroch:

  1. alkoholické nápoje,
  2. elektrina, plyn a zemný plyn,
  3. minerálny olej,
  4. tabakové výrobky.

Účet 345 Ostatné dane a poplatky slúži k účtovaniu spotrebnej dane pokiaľ je účtovná jednotka platiteľom tejto dane. Platiteľom spotrebnej dane sú všetky právnické a fyzické osoby, ktoré sú prevádzkovateľmi daňového skladu, oprávneným príjemcom alebo výrobcom, ktorým vznikla povinnosť daň priznať a odviesť v súvislosti s uvedením vybraných výrobkov do voľného obehu. Účtovanie o spotrebných daniach musí byť usporiadané tak, aby účtovná jednotka na jeho základe preukázala správcovi dane nadväznosť na údaje v daňovom priznaní.

Na účte 345 sa okrem spotrebnej dane účtujú aj ostatné dane a rôzne poplatky správneho charakter, napríklad daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, daň za ubytovanie, miestne dane a poplatky, atď. Vzhľadom k tomu, že tento účet slúži na sledovanie viacerých daní a poplatkov odporúča sa, aby si účtovná jednotka vytvorila analytickú evidenciu podľa jednotlivých daní.

Účtovný prípad MD D 
Vznik záväzku zo spotrebných daní (z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu) v tuzemsku pri predaji (faktúra alebo doklad nahradzujúci faktúru):    
a) Základ dane (cena liehu, vína, piva, ...)  - 601, 604 
b) spotrebná daň  - 345 
c) daň z pridanej hodnoty  - 343 
d) Celková fakturovaná suma  311, 315 - 
Nárok na vrátenie spotrebnej dane v tuzemsku pri nákupe (faktúra alebo doklad nahradzujúci faktúru):    
a) základ dane (cena liehu, vína, piva, ...)  11., 13., - 
b) spotrebná daň  345 - 
c) daň z pridanej hodnoty  343 - 
d) celková fakturovaná suma  - 321, 325 
Daňová povinnosť zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktorú účtovná jednotka nemôže vyúčtovať inej fyzickej alebo právnickej osobe  538 345 
Domeranie spotrebných daní za minulé roky (vzťahujúce sa napr. k vlastnej spotrebe zdaňovaných výrobkov)    538 345 
Záväzok z ostatných daní (predpis daňovej povinnosti):      
a) daň z motorových vozidiel    531 345 
b) daň z nehnuteľnosti (pozemkov, stavieb a bytov)    532 345 
c) ostatné miestne dane a poplatky    538 345 
d) odvody (napr. za nesplnené povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím)    538 345 
Rôzne účty (poplatky), ktoré sú platené orgánom štátnej správy a územnej samosprávy (napr. správne, miestne, súdne poplatky):      
a) účtované ako predpis povinnosti    538 345 
b) účtované ako priama úhrada      
c) z bežného bankového účtu    538 221 
d) v hotovosti    538 211 
Daň za ubytovanie vybraná v zariadeniach, ktoré poskytujú služby prechodného ubytovania od ubytovaných hostí    211, 311 345 
Úhrada spotrebnej dane z bankového účtu    345 221 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: