Input:

491 Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa

16.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.156 491 Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  491 701 
Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  701 491 
Základný vklad fyzickej osoby - podnikateľa pri vzniku firmy:    
- v peňažnej forme:    
- v hotovosti  211 491 
- na bežný bankový účet  221 491 
- v nepeňažnej forme:    
- dlhodobého majetku odpisovaného  01., 02. 491 
- dlhodobého majetku neodpisovaného  03. 491 
- zásob  1.., 50. 491 
- krátkodobého finančného majetku  25. 491 
- pohľadávok  3.. 491 
Vklad fyzickej osoby - podnikateľa počas podnikateľskej činnosti:    
- v peňažnej forme:    
- v hotovosti  211 491 
- na bežný bankový účet  221 491 
- v nepeňažnej forme:    
- dlhodobého majetku odpisovaného  01., 02. 491 
- dlhodobého majetku neodpisovaného  03. 491 
- zásob  1.., 50. 491 
- krátkodobého finančného majetku  25. 491 
- pohľadávok  3.. 491 
Prijaté dary fyzickou osobou - podnikateľom počas podnikateľskej činnosti:    
- v peňažnej forme:    
- v hotovosti  211 491 
- na bežný bankový účet  221 491 
- v nepeňažnej forme:    
- dlhodobého majetku  0.. 491 
- zásob  1.., 50. 491 
- krátkodobého finančného majetku  25. 491 
- pohľadávok  3.. 491 
Výber peňažných prostriedkov fyzickou osobou - podnikateľom na osobnú spotrebu:    
- v hotovosti  491 211 
- z bežného bankového účtu  491 221 
Zníženie vkladu fyzickej osoby - podnikateľa preradením z majetku firmy do osobného užívania, ak ide o:    
- dlhodobý majetok odpisovaný    
- obstarávacia cena  - 01., 02. 
- zúčtovanie oprávok  07., 08. - 
- zostatková cena  491 - 
- dlhodobý majetok neodpisovaný  491 03. 
- zásoby  491 1.., 50. 
- krátkodobý finančný majetok  491 25. 
- pohľadávky  491 3.. 
Prevod zisku (k 1.1.) na účet vlastného imania fyzickej osoby - podnikateľa  431 491 
Prevod straty (k 1.1.) na účet vlastného imania fyzickej osoby - podnikateľa  491 431 
Prevod pasívneho konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  491 702 
Prevod aktívneho konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  702 491 


V prípade, že podnikateľ – fyzická osoba účtuje v podvojnom účtovníctve, potom účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa slúži na účtovanie všetkých osobných vkladov, vrátane vkladu na začiatku podnikateľskej činnosti, výberov fyzickej osoby a prijatých darov.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: