dnes je 3.7.2022

Input:

592 Odložená daň z príjmov

14.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.203 592 Odložená daň z príjmov

Ing. Eva Mihalíková; Ing. Jozef Pohlod


Odložená daň z príjmov sa účtuje v súlade s § 73 postupov účtovania na účet 592 súvzťažne s účtom 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka. O odloženej dani z príjmov účtujú len účtovné jednotky, ktorým táto povinnosť plynie z § 19 ZoÚ zákona, v ostatných účtovných jednotkách sa môže účtovať o odloženej dani len ak sa samy rozhodnú o nej účtovať. O odloženej dani nemôžu účtovať len mikroúčtovné jednotky. O odloženej dani z príjmov sa účtuje v prípade, že:

- došlo k dočasnému rozdielu medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázaných v súvahe a ich daňovou základňou,

- je možné umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie odpočítať daňovú stratu od základu dane,

- je možné previesť nevyužité daňové odpočty ako aj nároky do budúcich období.

Účtovný prípad MD D