Input:

592 Odložená daň z príjmov

14.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.203 592 Odložená daň z príjmov

Ing. Eva Mihalíková; Ing. Jozef Pohlod


Odložená daň z príjmov sa účtuje v súlade s § 73 postupov účtovania na účet 592 súvzťažne s účtom 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka. O odloženej dani z príjmov účtujú len účtovné jednotky, ktorým táto povinnosť plynie z § 19 ZoÚ zákona, v ostatných účtovných jednotkách sa môže účtovať o odloženej dani len ak sa samy rozhodnú o nej účtovať. O odloženej dani nemôžu účtovať len mikroúčtovné jednotky. O odloženej dani z príjmov sa účtuje v prípade, že:

- došlo k dočasnému rozdielu medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázaných v súvahe a ich daňovou základňou,

- je možné umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie odpočítať daňovú stratu od základu dane,

- je možné previesť nevyužité daňové odpočty ako aj nároky do budúcich období.

Účtovný prípad MD D 
Odložená daňová pohľadávka (ak je daňová základňa nižšia ako je účtovná hodnota majetku a účtovná hodnota záväzkov)  481 592 
Zníženie odloženej daňovej pohľadávky v účtovnom období  592 481 
Zrušenie odloženej daňovej pohľadávky z predchádzajúceho účtovného obdobia, ak bol dlhodobý majetok, ku ktorému bola vytvorená odložená daň, vyradený kvôli predaju alebo likvidácii (príp. z iných dôvodov)  592 481 
Rozdiel vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov pri prepočítaní odloženej daňovej pohľadávky novou sadzbou dane z príjmov:    
- ak došlo k zníženiu sadzby dane z príjmov  592 481 
- ak došlo k zvýšeniu sadzby dane z príjmov  481 592 
Odložený daňový záväzok  592 481 
Daňová pohľadávka z odloženej dane  481 592 
Zrušenie odloženého daňového záväzku z predchádzajúceho účtovného obdobia, ak bol dlhodobý majetok, ku ktorému bola vytvorená odložená daň, vyradený kvôli predaju alebo likvidácii (príp. z iných dôvodov)  481 592 
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh:    
- konečný zostatok vykazovaný na strane MD  710 592 
- konečný zostatok vykazovaný na strane D  592 710 

Obstarávacia cena DHM – osobné auto Škoda je 21 000 eur. Auto je uvedené do používania v októbri 2019. Predpokladaná doba používania je 5 rokov. Účtovné odpisy sú rovnomerné a účtovná jednotka sa rozhodla odpisovať auto 5 rokov. Daňové odpisy sa vypočítajú rovnomernou metódou na 4 roky.

Výpočet účtovných odpisov rok  Ročný odpis  Účtovná zostatková cena  Výpočet daňových odpisov rok  Ročný odpis  Daňová zostatková cena  rozdiel UZC a DZC  výpočet odloženej dane  Rok  Účet D481  
2019  1 050  19 950  2019  1 313  19 688  263  55  2019  55  
2020  4 200  15 750  2020  5 250  14 438  1 313  276  2020  221  
2021  4 200  11 550  2021  5 250  9 188  2 363  496  2021  221  
2022  4 200  4 350  2022  5 250  3 938  413  87  2022  -410  
2023  4 200  3 150  2023  3 938  0  3 150   2023  -87  
2024  3 150  0  2024        0     2024  0  


V roku 2019 je vypočítaná odložená daň z dočasného rozdielu vo výške 263 eur.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: