Input:

592 Odložená daň z príjmov

14.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.203 592 Odložená daň z príjmov

Ing. Eva Mihalíková, Revidoval 10.6.2018 Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odložená daň z príjmov sa účtuje v súlade s § 73 postupov účtovania na účet 592 súvzťažne s účtom 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka. O odloženej dani z príjmov účtujú len účtovné jednotky, ktorým táto povinnosť plynie z § 19 zákona, v ostatných účtovných jednotkách sa môže účtovať o odloženej dani len ak sa samy rozhodnú o nej účtovať. O odloženej dani nemôžu účtovať len mikroúčtovné jednotky. O odloženej dani z príjmov sa účtuje v prípade, že:

- došlo k dočasnému rozdielu medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázaných v súvahe a ich daňovou základňou,

- je možné umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie odpočítať daňovú stratu od základu dane,

- je možné previesť nevyužité daňové odpočty ako aj nároky do budúcich období.

Účtovný prípad  MD  D  
Odložená daňová pohľadávka (ak je daňová základňa nižšia ako je účtovná hodnota majetku a účtovná hodnota záväzkov)   481  592  
Zníženie odloženej daňovej pohľadávky v účtovnom období   592  481  
Zrušenie odloženej daňovej pohľadávky z predchádzajúceho účtovného obdobia, ak bol dlhodobý majetok, ku ktorému bola vytvorená odložená daň, vyradený kvôli predaju alebo likvidácii (príp. z iných dôvodov)   592  481  
Rozdiel vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov pri prepočítaní odloženej daňovej pohľadávky novou sadzbou dane z príjmov:       
- ak došlo k zníženiu sadzby dane z príjmov   592  481  
- ak došlo k zvýšeniu sadzby dane z príjmov   481  592  
Odložený daňový záväzok   592  481  
Daňová pohľadávka z odloženej dane   481  592  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: