Input:

662 Úroky

24.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.232 662 Úroky

Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod


Úroky od bánk alebo z dlhodobých či krátkodobých pôžičiek sa účtujú v súlade s § 80 Postupov účtovania v PÚ na účet 662 – Úroky.

V prospech tohto účtu sa účtujú napríklad úroky z uložených finančných prostriedkov v banke, úroky z bežných a vkladových účtov, úroky z obchodných zmeniek, úroký z poskytnutých pôžičiek súkromným či právnickým osobám, úroky z omeškania na základe zmluvy o bankových úveroch.

Na účte 662 – Úroky, nie je možné účtovať úroky z dlhodobého ako aj krátkodobého finančného majetku účtovaného na účtoch účtovnej skupiny 06 či účtovnej skupiny 25, ktoré sa účtujú v prospech účtov 665, 665 v závislosti na charaktere finančného majetku.

Účtovný prípad MD DAL 
Výpis z bežného bankového účtu o pripísaní kreditných úrokov  221 662 
Výpis z devízového účtu o pripísaní kreditných úrokov (prepočet kurzom ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtového prípadu)  221 662 
Výnosové úroky, ktoré vyplývajú z pohľadávok z obchodného styku (len ak nejde o úroky z omeškania, o ktorých sa účtuje na účtoch 644 a 645)  311, 315 662 
Výnosové úroky, ktoré neboli zahrnuté do bankového vyúčtovania za bežné účtovné obdobie do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  385 662 
Úroky prijaté v minulom účtovnom období, ktoré patria časovo a vecne do bežného účtovného obdobia  384 662 
Úrok za obdobie od splatnosti faktúry do splatnosti zmenky vzťahujúci sa na bežné účtovné obdobie pri vyrovnaní pohľadávky zmenkou na inkaso  312 662 
Úrok z pôžičky poskytnutej zamestnancovi vzťahujúci sa na bežné účtovné obdobie  335 662 
Úrok z krátkodobej pôžičky podniku v rámci konsolidovaného celku vzťahujúci sa na bežné účtovné obdobie, ak zvyšuje sumu pohľadávky  351 662 
Úrok z pôžičky poskytnutej spoločníkom obchodnej spoločnosti alebo členom družstva vzťahujúci sa na bežné účtovné obdobie, ak zvyšuje sumu pohľadávky  355 662 
Úrok z pôžičky poskytnutej iným fyzickým alebo právnickým osobám, ak zvyšuje sumu pohľadávky  378 662 
Zaúčtovanie splatného finančného výnosu (úroku) v deň splatnosti dohodnutých platieb – účtovanie u prenajímateľa  374 662 
Zaúčtovanie alikvotného finančného výnosu (úroku) pripadajúceho na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - účtovanie u prenajímateľa  374 662 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: