Input:

662 Úroky

12.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.232 662 Úroky

Ing. Eva Mihalíková

Úroky od bánk alebo z dlhodobých či krátkodobých pôžičiek sa účtujú v súlade s § 80 Postupov účtovania v PÚ na účet 662 – Úroky.

V prospech tohto účtu sa účtujú napríklad úroky z uložených finančných prostriedkov v banke, úroky z bežných a vkladových účtov, úroky z obchodných zmeniek, úroký z poskytnutých pôžičiek súkromným či právnickým osobám, úroky z omeškania na základe zmluvy o bankových úveroch.

Na účte 662 – Úroky, nie je možné účtovať úroky z dlhodobého ako aj krátkodobého finančného majetku účtovaného na účtoch účtovnej skupiny 06 či účtovnej skupiny 25, ktoré sa účtujú v prospech účtov 665, 665 v závislosti na charaktere finančného majetku.

Účet 662 Účtovný prípad  MD DAL 
 Výpis z bežného bankového účtu o pripísaní kreditných úrokov  221  662  
 Výpis z devízového účtu o pripísaní kreditných úrokov (prepočet kurzom ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtového prípadu)  221  662  
 Výnosové úroky, ktoré vyplývajú z pohľadávok z obchodného styku (len ak nejde o úroky z omeškania, o ktorých sa účtuje na účtoch 644 a 645)  311,315  662  
 Výnosové úroky, ktoré neboli zahrnuté do bankového vyúčtovania za bežné účtovné obdobie do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  385  662  
 Úroky prijaté v minulom účtovnom období, ktoré patria časovo a vecne do bežného účtovného obdobia  384  662  
 Úrok za obdobie od splatnosti faktúry do splatnosti zmenky vzťahujúci sa na bežné účtovné obdobie pri vyrovnaní pohľadávky zmenkou na inkaso  312  662  
 Úrok z pôžičky poskytnutej zamestnancovi vzťahujúci sa na bežné účtovné obdobie  335  662  
 Úrok z krátkodobej pôžičky podniku v rámci konsolidovaného celku vzťahujúci sa na bežné účtovné obdobie, ak zvyšuje sumu pohľadávky  351  662  
 Úrok z pôžičky poskytnutej spoločníkom obchodnej spoločnosti alebo členom družstva vzťahujúci sa na bežné účtovné obdobie, ak zvyšuje sumu pohľadávky  355  662  
 Úrok z pôžičky poskytnutej iným fyzickým alebo právnickým osobám, ak zvyšuje sumu pohľadávky  378  662  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: