Input:

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku

29.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.236 666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Dividendy vyplývajúce z vlastníctva krátkodobého finančného majetku (majetkových cenných papierov na obchodovanie zúčtovaných na účte 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie):    
  • - prijaté na bežný bankový účet
 
221  666  
  • - zaúčtované ako pohľadávky a ak sa vzťahujú na bežné účtovné obdobie
 
378  666  
  • - prijaté vopred, ak boli zaúčtované ako výnosy budúcich období (ak bola známa ich presná suma)
 
384  666  
  • - prijaté pozadu, vzťahujúce sa na bežné účtovné obdobie, keď budú vyplatené až v nasledujúcom účtovnom období (ak poznáme ich presnú sumu)
 
385  666  
Alikvotná čiastka úrokov zaúčtovaná ku dňu predaja dlhových cenných papierov  253,256  666  
Zmena reálnej hodnoty (zvýšenie) dlhových cenných papierov určených na obchodovanie účtovanú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (zvýšenie menovitej hodnoty kupónových dlhopisov)  253  666  
Úrokový výnos z diskontovaných dlhových cenných papierov určených na obchodovanie - súčasť ocenenia reálnou hodnotou  253  666  
Doúčtovanie alikvotnej časti úrokov ku dňu predaja dlhových cenných papierov určených na obchodovanie  253  666  
Zmena reálnej hodnoty (zvýšenie) dlhových cenných papierov držaných do splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ku dňu splatnosti:    
  • - úrokový výnos z kupónových dlhopisov
 
256  666  
  • - úrokový výnos z diskontovaných dlhopisov (rozdiel medzi menovitou hodnotou a emisným kurzom)
 
256  666  


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: