dnes je 31.5.2023

Input:

Archivácia účtovných dokladov - likvidácia, konkurz, rozhodnutie súdu od 1.1.2022

25.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.135 Archivácia účtovných dokladov – likvidácia, konkurz, rozhodnutie súdu od 1.1.2022

Ing. Jozef Pohlod

Účtovná jednotka je povinná v zmysle § 35 ZoÚ zákona o účtovníctve:

  • zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu;

  • zabezpečiť ochranu použitých technických prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia pred ich zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením;

  • uchovávať účtovnú dokumentáciu počas doby ustanovenej v § 35 ods. 3 a 4, § 36 zákona o účtovníctve (lehoty na uchovávanie sú uvedené v nasledovnej tabuľke pod textom.

Na nakladanie s účtovnou dokumentáciou sa vzťahujú všeobecné predpisy o archívnictve:

  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,