Input:

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2020 (1. časť)

26.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.28 Inventarizácia v účtovníctve v roku 2020 (1. časť)

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.; Ing. Ivana Glazelová

Účtovná jednotka je povinná zostavovať účtovnú závierku, ktorá má poskytovať verný a pravdivý obraz o jej majetkovej a finančnej situácii ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Týmto dňom je posledný deň účtovného obdobia alebo iný deň v priebehu účtovného obdobia, ak si to vyžaduje osobitný predpis. Vzhľadom na to, že väčšina účtovných jednotiek pred účtovným obdobím hospodársky rok uprednostňuje účtovné obdobie kalendárny rok, tak blížiacim sa koncom roka 2019 sa im blíži aj povinnosť zistiť všetky skutočnosti potrebné na zabezpečenie zobrazenia verného a pravdivého obrazu účtovnej jednotky účtovnou závierkou zostavenou k 31. 12. 2019.

Účtovná jednotka je povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje; to platí obdobne aj pre všetky účtovné zápisy, ktoré sa uskutočňujú iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak tento zákon ďalej neustanovuje inak. Účtovná jednotka pritom zohľadňuje aj informácie týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka získala do dňa zostavenia účtovnej závierky. Deň zostavenia účtovnej závierky si určí účtovná jednotka sama a nasleduje po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Účtovná závierka sa považuje za zostavenú po pripojení podpisových záznamov podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

§ 7 ods. 1. zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je stanovené: „Účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.“ V tomto kontexte možno hovoriť o základnej účtovnej zásade a hlavnom cieli účtovníctva.

Pre splnenie tohto cieľa účtovníctva, zostaveniu účtovnej závierky účtovnej jednotky predchádza množstvo uzávierkových prác. Inventarizácia je jednou z najdôležitejších súčastí uzávierkových prác, pretože jej uskutočnenie má zabezpečiť, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o situácii v účtovnej jednotke. Z uvedeného dôvodu je potrebné načasovanie týchto činností na dobu pred zostavením účtovnej závierky. Inventarizáciou sa uskutočňuje kontrola vecnej správnosti účtovníctva. Ide o najdôležitejšiu súčasť kontrolného systému vytvoreného vo vnútri účtovnej jednotky.

V súvahe riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Verný a pravdivý obraz o majetku, záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov účtovnej jednotky, ktorý má poskytovať súvaha, ako súčasť účtovnej závierky je predovšetkým zabezpečený dôsledne vykonanou inventarizáciou v súlade so zákonom o účtovníctve a internými predpismi účtovnej jednotky. Každá účtovná jednotka je povinná mať vytvorené vnútorné (interné) predpisy o vykonaní inventarizácie, aby boli zrejmé všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov konkrétnej účtovnej jednotky, ako aj povinnosti jednotlivých osôb a spôsoby vysporiadania zistených rozdielov.

Povinnosť vykonania inventarizácie je deklarovaná v zákone č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve takto: „Účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 ZoÚtohto zákona.

To znamená, že inventarizovať musíme všetky zostatky súvahových účtov. Dôležitosť inventarizácie nám vyplýva aj z § 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov, kde je uvedené, že účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32 ZoÚ) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.

Spôsob vykonania inventarizácie upravuje zákon č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov, konkrétne šiesta časť zákona s názvom inventarizácia, s paragrafmi 29 a 30. Podľa toho, pri akej príležitosti sa inventarizácia vykonáva, môže byť riadna – periodická alebo mimoriadna. Jej uskutočnenie je viazané na zostavovanie riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky.

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy.

Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy:

a) k poslednému dňu účtovného obdobia,

b) ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,

c) ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.

Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy:

a) ku dňu zániku v prípadoch, ktoré ustanovuje osobitný predpis,

b) k poslednému dňu účtovného obdobia,

c) ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu,

d) ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň účinnosti vyhlásenia konkurzu,

e) ku dňu predchádzajúcemu dňu zmeny právnej formy na právnu formu s inou rámcovou účtovou osnovou,

f) ku dňu zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku. (Účinnosť od 1. 10. 2020 (Zákon č. 390/2019 Z. z.)

g) ku dňu výmazu účtovnej jednotky z obchodného registra, ak bolo vydané rozhodnutie o zrušení účtovnej jednotky a zverejnené oznámenie o predpoklade úpadku účtovnej jednotky a nebol podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu so zloženým preddavkom a nebol ani podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok účtovnej jednotky. (Účinnosť od 1. 10. 2020 (Zákon č. 390/2019 Z. z.)

Ak účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje účtovnú závierku ako riadnu, v ostatných prípadoch uzavretia účtovných kníh zostavuje účtovnú závierku ako mimoriadnu.

Riadna účtovná závierka sa zostavuje periodicky ku dňu, ktorý predstavuje koniec (posledný deň) účtovného obdobia. Podľa charakteru účtovného obdobia, ktorým môže byť kalendárny rok (vtedy sa riadna účtovná závierka zostavuje ku dňu 31. 12. príslušného kalendárneho roka za ktorý sa účtovná závierka zostavuje) alebo hospodársky rok – dvanásť nepretržite po sebe idúcich kalendárnych mesiacov (ak si účtovná jednotka zvolí ako účtovné obdobie hospodársky rok, tak riadnu účtovnú závierku zostavuje k poslednému dňu takto zvoleného hospodárskeho roka). Mimoriadnu účtovnú závierku účtovná jednotka zostavuje k inému dňu, ako je posledný deň zvoleného účtovného obdobia.

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku. Účtovná jednotka pre potreby zostavenia priebežnej účtovnej závierky vykonáva inventarizáciu len na účely vyjadrenia ocenenia majetku a záväzkov.

Frekvencia vykonávania inventarizácie je uvedená v zákone o účtovníctve podľa jednotlivých druhov majetku a záväzkov takto:

Pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako periodicky ku dňu ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka, táto lehota však


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: