Input:

Inventarizácia zásob

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3 Inventarizácia zásob

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.; Ing. Eva Mihalíková; Ing. Jozef Pohlod

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

V zmysle § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa inventarizácia môže vykonávať najmenej raz za štyri roky, ale len pri hmotnom majetku okrem zásob a peňazí v hotovosti, ak to povaha majetku umožňuje. Pri ostatnom hmotnom majetku je potrebné vykonať inventarizáciu každý rok. Tak je to aj pri zásobách vlastnej výroby, preto inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku. Účtovná jednotka pre potreby zostavenia priebežnej účtovnej závierky vykonáva inventarizáciu len na účely vyjadrenia ocenenia.

Úlohy inventarizácie zásob sú: overenie skutočného stavu s účtovným,

  • overenie skutočného stavu s účtovným,

  • zistenie reálnosti ocenenia zásob,

  • zistenie doloženia stavu zásob s účtovnými záznamami,

  • zistenie podkladov pre účtovné prípady,

  • zistenie a dokladovanie dôvodov pre zmenu metódy oceňovania zásob.

Skutočné stavy zásob sa zisťujú fyzickou inventúrou, dokladovou, alebo kombináciou fyzickej a dokladovej inventúry. V prípade zásob vlastnej výroby hmotnej povahy prevažuje fyzická inventúra.

Inventarizačné rozdiely

Pri vykonaní inventarizácie môžu vzniknúť inventarizačné rozdiely. Inventarizačné rozdiely môžu mať tento charakter:

  • manko – skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a tento rozdiel nemožno doložiť účtovným záznamom,

  • prebytok – skutočný stav je vyšší ako v účtovníctve a nemožno ho doložiť účtovným záznamom.

Škoda

Škoda – fyzické znehodnotenie (neodstrániteľné poškodenie zásob).

Prirodzený úbytok

Prirodzený úbytok – technologické a technické straty vznikajúce napr. rozprášením v rámci technologických úbytkov vo výrobnom, zásobovacom a technologickom procese. Normy prirodzených úbytkov zásob a druhy zásob účtovaných priamo do spotreby v spôsobe A, bez zaúčtovania na sklad sú uvedené vo vnútornom predpise účtovnej jednotky so zohľadnením toho, že ich spotreba vykázaná v účtovnej závierke zodpovedá skutočnej spotrebe materiálu.

Účtovanie inventarizačných rozdielov

Inventarizačné rozdiely sa účtujú na príslušné účty nákladov (549 – Manká a škody) alebo výnosov (648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti).

Prebytok zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje v prospech (D) účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob a skutočný úbytok zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje na ťarchu (MD) účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.

Prebytok zásob vlastnej výroby vrátane zvierat sa účtuje na príslušné účty účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob. Prebytok nakupovaných zásob, ak sa nepreukáže chybné účtovanie, sa účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Príklady účtovania inventarizačných rozdielov


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: