Input:

Novely zákona o dani z príjmov týkajúce sa právnických osôb účinné v roku 2019

17.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.68 Novely zákona o dani z príjmov týkajúce sa právnických osôb účinné v roku 2019

Ing. Peter Horniaček

V roku 2018 nebola schválená žiadna samostatná novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”). Neznamená to však, že nebola prijatá žiadna novela tohto zákona. V rámci novelizácií iných zákonov alebo prijatia nových zákonov bol však ZDP nepriamo novelizovaný niekoľkokrát. Ide o tieto novely ZDP:

 • č. 57/2018 Z. z. v rámci prijatia nového zákona o regionálnej investičnej pomoci,

 • č. 63/2018 Z. z. v rámci novelizácie Zákonníka práce,

 • č. 112/2018 Z. z. v rámci prijatia nového zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,

 • č. 209/2018 Z. z. v rámci novelizácie zákona o odbornom vzdelávaní a príprave,

 • č. 213/2018 Z. z. v rámci prijatia nového zákona o dani z poistenia,

 • v rámci novely zákona o ERP,

 • v rámci novely zákona o podpore cestovného ruchu,

 • v rámci novely zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.

Zákon č. 57/2018 Z. z. – účinnosť od 1. 4. 2018 – zákon o regionálnej investičnej pomoci

Táto novela zákona o dani z príjmov prináša nový spôsob výpočtu úľavy na dani z príjmov podľa § 30a ZDP.

Od 1. 4. 2018:

 • úľava na dani = pomerná časť ZD x sadzba dane,

 • pomerná časť ZD = ZD x 0,5 x (úhrnná výška ON od podania žiadosti do konca príslušného ZO, za ktoré sa uplatňuje úľava na dani / celková výška ON, na ktoré bola investičná pomoc poskytnutá),

 • výška úľavy nesmie presiahnuť 20 % hodnoty celkovej schválenej úľavy na dani.

Pri opakovanom poskytnutí úľavy na dani:

 • je možné túto novú úľavu na dani začať uplatňovať až po skončení uplatňovania úľavy na dani na základe skôr vydaného rozhodnutia,

 • sa doba uplatňovania novej úľavy na dani skracuje o dobu, počas ktorej daňovník uplatňuje úľavu na dani na základe skôr vydaného rozhodnutia.

Od 1. 4. 2018 – prechodné ustanovenie

 • ustanovenie § 30a ZDP v znení účinnom od 1. 4. 2018 sa použijú na rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci vydané od 1. 4. 2018,

 • zákaz súbehu uplatňovania úľavy na dani podľa skôr vydaných rozhodnutí alebo zákonov,

 • ak vznikne možnosť súbehu uplatňovania úľavy na dani – možno začať uplatňovať úľavu na dani podľa § 30a ZDP v znení účinnom od 1. 4. 2018 len po dokončení uplatňovania skôr schválenej úľavy, pričom doba uplatňovania úľavy sa skracuje o dobu douplatňovania tejto skôr schválenej úľavy.

Zákon č. 63/2018 Z. z. – účinnosť od 1. 5. 2018 – Zákonník práce

Zmeny v zákone o dani z príjmov si vyžiadali zmeny v Zákonníku práce, a to zadefinovanie 13. a 14. platu vyplatených v júni a decembri, a to:

 • oslobodenie v úhrne 500 € od všetkých zamestnávateľov po splnení podmienok pre:

13. plat – výplata jún:

 • musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu),

 • pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah je k 30. 4. nepretržite v trvaní 24 mesiacov,

14. plat – výplata december:

 • musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu),

 • pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah je k 30. 10. nepretržite 48 mesiacov,

 • bol vyplatený 13. plat.

Presahujúca suma vstupuje do ZD (ČZD) z príjmov podľa § 5 ZDP a úpravy v § 39 pri vedení mzdových listov už po 30. apríli 2018.

Prechodné ustanovenie

 • 13. plat sa prvýkrát oslobodí od dane v júni 2019,

 • 14. plat sa prvýkrát oslobodí od dane v decembri 2018, ak mu vyplatil zamestnávateľ v júni 2018 – 13. plat.

Zákon č. 112/2018 Z. z. – účinnosť od 1. 1. 2019 – zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

V zákone o dani z príjmov sa v nadväznosti na nový typ sociálneho podniku zavádza nová úľava na dani, keď:

 • nárok na úľavu má daňovník – PO, verejnoprospešný podnik,

 • úľava na dani z hospodárskej činnosti,

 • výška úľavy = % vyjadrenie záväzku využitia zisku na dosiahnutie hlavného cieľa za ZO, v ktorom k poslednému dňu ZO má priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku,

 • zákaz súbehu s inými typmi úľav a zvýhodnení vrátane zákazu prijímať 2 % dane.

Povinnosť použitia sumy úľavy na:

 • dosiahnutie hlavného cieľa v príslušnom ZO, za ktoré si uplatňuje túto úľavu,

 • prevod peňažných prostriedkov vo výške kladného rozdielu (úľava – náklady na dosiahnutie hlavného cieľa) – osobitný účet v banke, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie DP za ZO, v ktorom si daňovník uplatnil úľavu na dani; nedodržanie lehoty – strata nároku a povinnosť podania DDP.

Použitie peňažných prostriedkov na účte v banke (vrátane úrokov z nich plynúcich) – iba na obstaranie hmotného majetku, a to najneskôr do 5 rokov odo dňa pripísania peňažných prostriedkov alebo úrokov na osobitný účet v banke; inak strata nároku na úľavu a povinnosť podania DDP.

Osobitné situácie straty nároku na úľavu – likvidácia, zrušenie bez likvidácie, konkurz, vrátenie štatútu registrovaného sociálneho podniku, alebo zrušenie štatútu.

Zákon č. 209/2018 Z. z. – účinnosť od 1. 9. 2018 – zákon o odbornom vzdelávaní a príprave

Novelizácia zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave poskytla vykonať v zákone o dani z príjmov nasledovné zmeny:

Spresnenie v § 19 ods. 2 písm. c) bod 4, že za daňový výdavok sa považujú:

 • odmena za produktívnu prácu najviac do výšky 100 % z hodinovej minimálnej mzdy,

 • podnikové štipendium,

 • hmotné zabezpečenie žiaka,

 • výdavky na poskytovanie praktického vyučovania a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov.

Spresnenie v § 19 ods. 2 písm. n), že za daňový výdavok sa uznávajú aj odpisy pri majetku, ktorý slúži na poskytovanie praktického vyučovania žiakov na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania a zmluvy o duálnom vzdelávaní alebo slúži na činnosť podnikovej SOŠ.

Zákon č. 213/2018 Z. z. – účinnosť od 1. 10. 2018 a od 1. 1. 2019 – zákon o dani z poistenia

Zákonom č. 213/2018 Z. z. bola zavedená nová daň z poistenia, a to si v zákone o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 10. 2018 a od 1. 1. 2019 vyžiadalo:

Spresnenie, že daňovým výdavkom, len po zaplatení, je tiež:

 • daň z poistenia platená poistníkom a

 • daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa zákona o dani z poistenia.

Touto novelou zákona o dani z príjmov boli tiež vykonané úpravy problematiky zdaňovania obchodov s virtuálnou menou (VM):

 • zdanenie príjmov plynúcich z obchodov súvisiacich s VM - § 2 písm. b) ZDP – predmetom dane je aj príjem vzniknutý z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka,

 • príjmom z predaja VM je výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny,

 • u podnikateľa nie je súčasťou základu dane príjem (výnos) z VM nadobudnutej ťažbou v zdaňovacom období jej vyťaženia; tento príjem (výnos) sa zahrnie do základu dane v zdaňovacom období realizácie predaja VM - § 17 ods. 3 písm. n) a o) ZDP,

 • súčasťou základu dane je príjem z predaja VM dosiahnutý pri výmene VM za majetok, pri výmene VM za inú VM alebo pri výmene VM za poskytnutie služby v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k tejto výmene, pri použití ocenenia vymieňanej VM reálnou hodnotou ku dňu výmeny - § 17 ods. 43 ZDP,

 • daňovými výdavkami sú výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien VM podľa § 25b ZDP v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju do výšky úhrnu príjmu z ich predaja - § 19 ZDP.

Vstupnou cenou VM podľa § 25b ods. 1 ZDP je:

 • obstarávacia cena – ak bola VM nadobudnutá kúpou,

 • reálna hodnota, ak bola VM nadobudnutá výmenou za inú VM.

Vstupnou cenou majetku a služby nadobudnutých výmenou za VM ku dňu výmeny je reálna hodnota VM.

Pripravovaná novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici

Novela zákona o ERP, ktorá bola v čase prípravy tohto príspevku v schvaľovacom procese v parlamente, obsahuje aj novelu zákona o dani z príjmov, v ktorej sa:

Zavádza oslobodenie:

 • poskytnutého nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancom vo forme ubytovania,

 • pre zamestnancov v pracovnom pomere (nie dohodári),

 • ak prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vo viaczmennej prevádzke,

 • oslobodenie sa poskytne v úhrne najviac 60 € mesačne - určí sa v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci,

 • prevyšujúca suma nepeňažného plnenia sa zahrnie do zdaniteľných príjmov zamestnanca.

Nadväzne upravuje na strane zamestnávateľa daňový výdavok na ubytovanie:

 • pre zamestnancov v


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: