Input:

Oceňovanie zásob ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2 Oceňovanie zásob ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.; Ing. Eva Mihalíková; Ing. Jozef Pohlod

Ocenenie obstarania (prírastku) zásob vlastnej výroby vlastnou činnosťou sa uskutočňuje vždy vo vlastných nákladoch. Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov sa vlastnými nákladmi rozumejú pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo na inú činnosť. Vyčíslenie vlastných nákladov sa uskutočňuje kalkuláciou.

Zásoby rovnakého druhu

Úbytok zásob rovnakého druhu sa môže účtovať v ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov, alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob. Vážený aritmetický priemer sa počíta najmenej raz za mesiac.

Obstarávaciu cenu zásob je možné na analytických účtoch rozdeliť na cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním alebo na vopred stanovenú cenu, za ktorú sa majetok obstará, a odchýlku od skutočnej ceny, za ktorú sa majetok obstará, a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení zásob sa tieto náklady alebo odchýlky rozpúšťajú spôsobom uvedeným vo vnútornom predpise účtovnej jednotky.

Z vnútropodnikových služieb súvisiacich s obstaraním zásob nákupom a so spracovaním zásob sa do obstarávacej ceny aktivuje len prepravné a vlastné náklady na spracovanie materiálu.

Finančné náklady súvisiace s použitím cudzích zdrojov, napríklad úroky, sa môžu zahrnúť do vlastných nákladov len vtedy, ak patria do obdobia ich vytvárania.

Vlastné náklady

Vlastné náklady pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou sa ocenia buď vo svojej skutočnej výške, alebo vo výške vlastných nákladov podľa operatívnych (plánových) kalkulácií. Takto určené náklady sú náklady určené v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach určených technickou prípravou výroby na uskutočňovanie výkonov, a preto sú takmer zhodné so skutočnými vlastnými nákladmi. Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob ku dňu inventarizácie a pri uzavieraní účtovných kníh:

Zhrnutie

Na ocenenie vyskladňovaných zásob vlastnej výroby, podobne ako pri zásobách materiálu, si účtovná jednotka zvolí a uvedie vo vnútornom predpise jednu z metód:

a) individuálne ocenenie – ak pri každom kuse vyrobenej zásoby je individuálne ocenenie (v prípade, ak nejde o zásoby rovnakého druhu),

b) metóda FIFO – ocenenie úbytku zásob rovnakého druhu v ocenení najstaršieho prírastku týchto zásob,

c) metóda VAP – ocenenie úbytku rovnakého druhu zásob váženým aritmetickým priemerom ich prírastkov.


Metóda VAP a FIFO

Spoločnosť CUKRÁR, s. r. o., má na sklade cukor, ktorý obstarala počas troch dodávok v rôznych cenách:

1. PRI - 1 000 kg cukru v jednotkovej sume 0,80 €.

2. PRI - 5 000 kg cukru v jednotkovej sume 0,50 €.

3. PRI - 2 000 kg cukru v jednotkovej sume 0,90 €.

Do výroby potrebuje vyskladniť postupne najskôr 2 500 kg a neskôr 4 000 kg cukru.

Naformulujte účtovné prípady súvisiace s dvomi vyskladneniami cukru zo skladu. Pri ocenení úbytku použite modifikáciu prvotného ocenenia:

Metóda VAP

a) metóda VAP (vážený aritmetický priemer)

VAP cena = (1000 x 0,80 + 5000 x 0,50 + 2000 x 0,9) / 8000 = 0,64

P.č. Doklad Text Suma v € MD D 
1.  VÝD  Vyskladnenie 2 500 kg cukru (0,64*2 500)  1 600,00  501  112  
2.  VÝD  Vyskladnenie 4 000 kg cukru (0,64*4 000)  2 560,00  501  112  

Metóda FIFO

b) metóda FIFO (First In – First Out)

1 000 x 0,80 + 1 500 x 0,50 = 1 550,00

3 500 x 0,50 + 500 x 0,90 = 2 200,00

 


Účtovanie:

P.č. Doklad Text Suma v € MD D 
1.  VÝD  Vyskladnenie 2 500 kg cukru  1 550,00  501  112  
2.  VÝD  Vyskladnenie 4 000 kg cukru  2 220,00  501  112  


Oceňovanie vyskladňovaných zásob vlastnej výroby rovnakého druhu

I. Pri použití ocenenia výdaju zásob rovnakého druhu zo skladu metódou VAP

Výber zo skladovej karty:

Dátum Doklad Obsah
zápisu
 
Množstvo (ks) EUR jednotková cena zásob na sklade VAP 
príjem výdaj zásoba príjem výdaj zásoba 
1.1.  IÚD  ZS    1 800    3 600,00  2,00  
5.4.  PRI  príjem  1 200   3 000  3 000,00   6 600,00  2,20  
10.4.  PRI  príjem  500   3 500  1 150,00   7 750,00  2,21  
15.4.  VÝD  výdaj   2 000  1 500   4 420,00  3 330,00  2,21  
20.4.  PRI  príjem  5 000   6 500  10 500,00   13 830,00  2,13  
25.4.  VÝD  výdaj   2 000  4 500   4260,00  9570,00  2,13  


Účtovné prípady:

P.č. Doklad Účtovný prípad Suma v € MD D 
1.  IÚD  Zaúčtovanie začiatočného stavu výrobkov  3 600,00  123  701  
2.  PRI  Zvýšenie výrobkov A  3 000,00  123  613  
3.  PRI  Zvýšenie výrobkov A  1 150,00  123  613  
4.  VÝD  Výdaj výrobkov A zo skladu  4 420,00  613  123  
5.  PRI  Zvýšenie výrobkov A  10 500,00  123  613  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: