Input:

Oceňovanie zásob vlastnej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4 Oceňovanie zásob vlastnej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.; Ing. Eva Mihalíková; Ing. Jozef Pohlod

Zásoby sú jeden z objemovo najrozšírenejších druhov majetku a ich skutočný stav ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa uskutočňuje fyzickou inventúrou. Súčasťou inventarizácie je aj zistenie úžitkovej hodnoty skladovaných zásob.

Ak sa pri inventarizácii zistí, že úžitková hodnota zásob nezodpovedá ich oceneniu v účtovníctve, prírastky hodnoty sa neúčtujú a úbytky hodnoty sú predmetom analýzy a ak nie je zníženie hodnoty definitívne, vytvára sa opravná položka. Ak obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob sú vyššie, ako budú ekonomické úžitky z ich predaja alebo použitia pre vlastné potreby účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku nepotrebnosti, nadbytočnosti, poklesu ich predajnej ceny alebo v dôsledku toho, že sa zvýšili náklady potrebné na ich dokončenie, vytvára sa opravná položka k týmto zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistou realizačnou hodnotou sa rozumie predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. Ocenenie zásob po zohľadnení zníženia ich hodnoty nie sú vyššie ako predpokladaná suma, ktorá by sa dosiahla ich predajom alebo ich použitím pre vlastné potreby účtovnej jednotky. K surovinám a k pomocným látkam sa opravná položka vytvára, ak je pravdepodobné, že hotové výrobky, na výrobu ktorých budú tieto suroviny a pomocné látky použité, sa predajú so stratou.

Takto sa v súvislosti s účtovaním a vykazovaním zásob (aj zásob vlastnej výroby) posudzuje reálnosť ocenenia zásob ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V prípade, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, na základe zásady opatrnosti sa tvorí opravná položka.

Všeobecne predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Tvorba OP k zásobám

Opravná položka k zásobám sa tvorí, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje opodstatnenosť účtovania tvorby opravnej položky a trvania opodstatnenosti existencie a sumy už vytvorenej opravnej položky k majetku v nasledujúcich účtovných obdobiach. Vyčíslenie opravnej položky vychádza z porovnania ocenenia zásob v účtovníctve s čistou realizačnou hodnotou zásob ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ak je ocenenie v účtovníctve vyššie ako čistá realizačná hodnota, tak je potrebné vytvoriť (zaúčtovať) opravnú položku. Ak je to naopak (teda je nižšie ocenenie v účtovníctve ako čistá realizačná hodnota), tak sa opravná položka netvorí, príp., ak bola vytvorená v predchádzajúcom účtovnom období, tak sa v príslušnej výške zúčtuje.

Tvorba opravnej položky k zásobám vlastnej výroby sa účtuje na ťarchu (MD) vecne príslušného účtu účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob so súvzťažným zápisom v prospech (D) vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek v účtovej skupine 19 – Opravné položky k zásobám.

Zúčtovanie OP

Zúčtovanie opravnej položky sa účtuje z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva alebo z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku.

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva, napríklad pri predaji, likvidácii, darovaní, škode, spotrebe a inkase pohľadávky, sa účtuje pred vyradením majetku z účtovníctva.

Zúčtovanie opravnej položky (zrušenie alebo zníženie opravnej položky) z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje na ťarchu (MD) vecne príslušného súvahového účtu opravnej položky so súvzťažným zápisom v prospech (D) účtu:

a) 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám,

b) účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob,

Opravná položka (účet účtovej skupiny 19) nikdy nemá aktívny zostatok.

P.č. Doklad Text Suma v € MD D 
1.  IÚD  Tvorba opravnej položky k výrobkom A.  500,00  613  194.AE  
2.  IÚD  Zúčtovanie opravnej položky k výrobkom A z dôvodu ich predaja.  300,00  194.AE  123.AE  
3.  IÚD  Vyskladnenie výrobkov A z dôvodu ich predaja.  1 000,00  613  123.AE  
4.  IÚD  Zúčtovanie – zrušenie opravnej položky k výrobkom A z dôvodu ich zrušenia dôvodu ich tvorby.  200,00  194.AE  613  


Poznámka: Skladová cena (vlastné náklady) predaných výrobkov A (účtovné prípady 2. a 3.) na sklade bola 1 300,00 €.

Pri účtovaní zásob spôsobom A je účtovanie pohybu zásob počas účtovného obdobia, preto sa analytická evidencia môže viesť aj formou analytických účtov, pričom kontrola vecnej správnosti účtovníctva – inventarizácia sa vykonáva ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ak sa použije spôsob B účtovania zásob, analytická evidencia sa vedie formou skladovej evidencie tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny zásob aj v priebehu účtovného obdobia.

Zásoby odovzdané na spracovanie inej účtovnej jednotke, do konsignačných skladov alebo požičané mimo účtovnej jednotky sa sledujú na analytických účtoch a v analytickej evidencii sa zaznamenáva miesto ich uloženia.

O sumu nákladov na externé spracovanie materiálu alebo o vlastné náklady vynaložené na spracovanie materiálu vlastnou činnosťou sa zvyšuje ocenenie zásob.

Zásoby prevzaté účtovnou jednotkou na spracovanie, vypožičané od iných subjektov, došlé účtovnej jednotke omylom a informácie o konsignačnom sklade sa zaznamenávajú na podsúvahových účtoch s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.

Renovácia náhradných dielcov a úprava zásob vykonávaná vo vlastnej réžii sa aktivuje a náklady na renováciu a úpravu sú zložkou ocenenia náhradných dielcov a zásob na sklade.

Porovnanie účtovania zásob vlastnej výroby – výrobkov, spôsobom A a spôsobom B:

P.č. Účtovný doklad Účtovný prípad Spôsob A Spôsob B 
MD D MD D 
1.  IÚD  Účtovanie začiatočného stavu výrobkov  123  123  123  701  
2.  PRI  Príjem vyrobených výrobkov na sklad  123  613  x  x  
3.  VYD  Výdaj vyrobených výrobkov zo skladu  613  123  x  x  
4.  IÚD  Zaúčtovanie začiatočného stavu zásob výrobkov do spotreby  x  x  613  123  
5.  IÚD  Zaúčtovanie konečného stavu zásob výrobkov zisteného inventarizáciou  x  x   613  P.č. Účtovný doklad Účtovný prípad Spôsob A Spôsob B 
MD D MD D 
6.  IÚD  Inventarizačné rozdiely:
a) do normy prirodzených úbytkov
b) manko
c) živelná pohroma
d) prebytok  

613
549
549
123  

123
123
123
648  

x
549
549
613  

x
613
613
648  
7.  IÚD  Prevod konečného zostatku na konečný účet súvahový  123  702  123  702  
8.  IÚD  Prevod konečného stavu účtu – zmena stavu výrobkov  613
(710)  
710
(613)  
613
(710)  
710
(613)  

Zhrnutie účtovania na syntetických účtoch prislúchajúcich k účtovaniu zásob vlastnej výroby:

Účtová skupina 12:

  • Na účte 121 – Nedokončená výroba sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob nedokončenej výroby vo vlastných nákladoch, ktoré tvoria priame náklady a výrobná réžia. Odlišne sa môže účtovať nedokončená výroba:

a) vo výrobe s krátkodobým nepretržitým cyklom, v ktorej sa účtujú mzdy až na výrobky alebo polotovary, a to len v položkách priamych materiálových nákladov,

b) v hromadnej a veľkosériovej výrobe len priamymi nákladmi,

c) v malosériovej výrobe, v zákazkovej výrobe a vo výrobe s dlhodobým cyklom priame náklady, výrobná réžia alebo správna réžia; pri správnej réžii, len ak výrobný cyklus trvá viac ako jeden rok.

Na účte 121 – Nedokončená výroba sa pri spôsobe B účtovania zásob účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.

  • Na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zásob polotovarov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri účte 121 – Nedokončená výroba. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.

  • Na účte 123 – Výrobky sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb výrobkov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri účte 121 – Nedokončená výroba. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.

  • Na účte 124 – Zvieratá sa účtuje pri spôsobe A účtovania zásob stav a pohyb zvierat. Nakúpené zvieratá sa oceňujú v obstarávacích cenách. Zvieratá vlastného chovu, príchovky a prírastky zvierat vo vlastných nákladoch, ak ich nemožno zistiť, ocenia sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účtuje pri uzavieraní účtovných kníh. Pri kŕdli sliepok určených na znášanie konzumných vajec sa účtuje tvorba opravnej položky počas produkčného cyklu do času jeho vyradenia.

Účtová skupina 13 – Tovar

S účtovaním zásob vlastnej výroby v prípade, ak má účtovná jednotka vlastnú podnikovú predajňu, súvisí aj účtovanie tovaru, ktorý je vytvorený vo vlastnej réžii – ide o aktiváciu tovaru.

Na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach sa účtuje stav a pohyb nakúpeného a prevzatého tovaru v obstarávacích cenách. Pri aktivovanom tovare sa na tomto účte účtuje v ocenení uvedenom pri účte 123 – Výrobky. Pri spôsobe B účtovania zásob sa na tomto účte účtuje pri uzavieraní účtovných kníh.

Analytická evidencia

Analytická evidencia sa vedie podľa druhov alebo skupín zásob na skladových kartách alebo súborov dát z počítača. V účtovných jednotkách vykonávajúcich maloobchodnú činnosť najmä podľa hmotne zodpovedných osôb a miest uloženia zásob. Analytická evidencia slúži na identifikáciu zásob a obsahuje najmä označenie, dátum obstarania, dátum vyskladnenia, ocenenie a údaje o množstve zásob.

Účtová skupina 19

Na účtoch účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám sa účtuje tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám. Tvorba opravnej položky k zásobám sa účtuje v prospech (D) vecne príslušného účtu účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám so súvzťažným zápisom na ťarchu (MD) účtu 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám. Pri zásobách vlastnej výroby sa účtuje tvorba opravnej položky k zásobám (192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe, 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby, 194 – Opravné položky k výrobkom, 195 – Opravné položky k zvieratám) so súvzťažným zápisom na ťarchu (MD) vecne príslušného účtu účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.

Zúčtovanie opravnej položky zásob:

a) z dôvodu vyradenia zásob z účtovníctva sa účtuje na ťarchu (MD) vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech (D) príslušného účtu zásob,

b) z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty zásob sa účtuje v zaniknutej sume na ťarchu (MD) vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech (D) účtu 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám. Pri zásobách vlastnej výroby sa účtuje zúčtovanie opravnej položky (192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe, 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby, 194 – Opravné položky k výrobkom, 195 – Opravné položky k zvieratám) so súvzťažným zápisom v prospech (D) vecne príslušného účtu účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.

ÚS61

Účtová skupina 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtujú v závislosti od zvoleného spôsobu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: