Input:

Oprava chýb minulých účtovných období

17.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.12 Oprava chýb minulých účtovných období

Ing. Andrej Kolej; Ing. Jozef Pohlod

§ 14 ods. 1 ZDP zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov – ďalej len „ZDP”) ustanovuje, že základ dane právnickej osoby sa zistí podľa § 17 až § 29 ZDP. Zároveň platí, že u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa pri zisťovaní základu dane vychádza z výsledku hospodárenia.

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že:

  • základ dane = rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky (§ 19) pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, ak ZDP neustanovuje inak [ § 2 písm. j) ZDP ],

  • daňová strata = rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období; pri zisťovaní daňovej straty sa postupuje rovnako, ako pri zisťovaní základu dane (§ 17 ods. 22 ZDP).

Teda pri zisťovaní základu dane z príjmov je potrebné rešpektovať zásadu vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.

§ 17 ods. 15 ZDP ustanovuje, že opravy chýb minulých účtovných období (ak ide o náklady/výdavky uznané za daňový výdavok alebo výnosy/príjmy zahrnované do zdaniteľných príjmov) sa zahrnujú do základu dane toho zdaňovacieho obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia – a to nehľadiac na skutočnosť, či sa účtujú do nákladov, výnosov alebo na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky § 5 ods. 1 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva – ďalej len „postupy účtovania”). Významné opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov (§ 59 ods. 13 postupov účtovania). Opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú v tom účtovnom období, v ktorom boli zistené v závislosti od významnosti zistených chýb, stanovené v účtovníctve daňovníka.

Teda opravy chýb minulých účtovných období, nehľadiac na spôsob ich účtovania (či sú zaúčtované do nákladov, do výnosov alebo na účtoch 428 alebo 429) sa zahrnujú do základu dane v tom zdaňovacom období, s ktorým časovo a vecne súvisia – aj napriek tomu, že sú súčasťou výsledku hospodárenia v účtovnom období, v ktorom sa oprava vykonala.

So zaúčtovaním opravy chýb minulých účtovných období súvisí aj povinnosť podať dodatočné daňové priznanie – po zaúčtovaní tejto opravy je daňovník povinný podať dodatočné daňové priznanie za to zdaňovacie obdobie, s ktorým výnosy zahrnované do základu dane a daňové výdavky súvisia.


Poznámka: Pri podávaní dodatočného daňového priznania daňovník musí postupovať v súlade s § 16 ZSD daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorý ustanovuje, kedy je daňovník povinný podať dodatočné daňové priznanie, kedy je oprávnený ho podať a za ktoré zdaňovacie obdobie dodatočné daňové priznanie podať nemožno.

Vyššie uvedená povinnosť – teda povinnosť podať po zaúčtovaní predmetných chýb dodatočné daňové priznanie – sa nevzťahuje na prípady podľa § 17 ods. 29 ZDP. Podľa tohto ustanovenia totižto platí, že ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva zo zákona o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. v znení nehorších predpisov – ďalej len „ZÚ”) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva zo ZÚ a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti. Ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní vyššie uvedenú úpravu základu dane – teda neuplatní úpravu základu dane podľa § 17 ods. 15 ZDP, nebude povinný podať dodatočné daňové priznanie a oprava chýb v účtovníctve bude súčasťou základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom sa oprava chyby v účtovníctve vykonala. Teda daňovník sa môže rozhodnúť, či podá dodatočné daňové priznanie alebo do základu dane zahrnie v zdaňovacom období aj opravy chýb zaúčtované v účtovníctve a dodatočné daňové priznanie nepodá.


Upozornenie: Daňovník môže takýto postup uplatniť len vtedy, ak za príslušné zdaňovacie obdobie nezaniklo právo na vyrubenie dane.

§ 17 ods. 22 ZDP ustanovuje, že pri zisťovaní daňovej straty sa postupuje rovnako ako pri zisťovaní základu dane. Preto aj keď sa v § 17 ods. 29


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: