Input:

Opravné položky k pohľadávkam

16.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6 Opravné položky k pohľadávkam

Ing. Renáta Silná, PhD.; Ing. Jozef Pohlod

Účtovná jednotka je povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zohľadniť budúce ekonomické úžitky plynúce z majetku, a ak nastane predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu, je povinná tvoriť opravné položky. Tvorbou a zúčtovaním opravných položiek sa zaoberá z účtovného pohľadu:

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”, vymedzuje povinnosť zohľadniť predpoklad zníženia hodnoty majetku, § 26 ods. 4),

  • opatrenia MF SR č. 23054/2002 92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania”, ktoré upravujú zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek, § 18).

Podľa § 18 ods. 1 postupov účtovania sa opravná položka tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Na základe uvedenej definície by sa mohlo zdať, že tvorba opravnej položky a jej zúčtovanie predstavuje len účtovný pojem, avšak zahrnutie opravných položiek do


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: