Input:

Použitie kurzov pri zahraničnej pracovnej ceste

16.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.33 Použitie kurzov pri zahraničnej pracovnej ceste

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ivana Glazelová

Pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty sa postupuje podľa:

- zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,

- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Kurz prepočtu pri vyúčtovaní zahraničného stravného:

Pri vyúčtovaní položky zahraničného stravného v cudzej mene sa pri prepočte zahraničnej meny postupuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 6 ZCN. Podľa tohto ustanovenia sa pri vyúčtovaní sumy stravného a jeho prepočte z meny EUR na cudziu menu a naopak použije referenčný výmenný kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS), ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na stravné začala. V prípade potreby sa však môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť na poskytnutí preddavku aj v inej mene ako je mena ustanovená pre danú krajinu.

Kurz použitý pri prepočte ostatných cestovných náhrad:

Pri vyúčtovaní ostatných cestovných náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste ako sú náhrady na ubytovanie, dopravu, spotreby pohonných látok a iných vedľajších výdavkov sa postupuje podľa ustanovenia § 24 ods. 2 ZoÚ.

Podľa tohto ustanovenia sa na prepočet ostatných náhrad v cudzej mene na menu EUR použije kurz vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Nakoľko v postupoch účtovania nie je bližšie určený


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: