Input:

Správne ukončenie účtovného roku

22.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.17 Správne ukončenie účtovného roku

Ing. Zuzana Kubaščíková; Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod

Činnosti spojené s ukončením účtovného roku sa nazývajú účtovná uzávierka a ide o činnosti spojené s uzavieraním účtovných kníh za pevne stanovené účtovné obdobie, ktorej výsledkom je zostavená účtovná závierka. Obsah účtovnej uzávierky zahŕňa prípravu na uzatvorenie účtovných kníh, uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky.

1. Príprava na uzatvorenie účtovných kníh predstavuje práce vykonávané pred uzatvorením účtovných kníh – uzávierkové práce, ktoré zahŕňajú:

a) účtovnú analýzu:

 • overenie vecnej správnosti účtovníctva – inventarizácia,

 • zabezpečenie úplnosti účtovníctva – rezervy, kurzové rozdiely, zmena reálnej hodnoty a opravné položky atď.,

 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov,

 • overenie formálnej správnosti účtovných zápisov,

 • výpočet výsledku hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov, základu dane na podklade údajov z účtovníctva, výpočet a zaúčtovanie dane z príjmov,

b) daňovú analýzu, ktorej výsledkom je vypracovanie priznania k dani z príjmov.

Overenie vecnej správnosti účtovníctva – inventarizácia

Inventarizáciou účtovná jednotka overuje (resp. preukazuje), či stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov (všetky súvahové účty) v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Vykonáva sa vždy k termínu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Inventarizácia pozostáva z týchto činností:

1) Vykonanie inventúry.

2) Porovnanie inventúrneho (skutočného) stavu s účtovným stavom a zistenie inventarizačných rozdielov a ich príčin, pri zohľadnení požiadaviek na oceňovanie majetku a záväzkov.

3) Usporiadanie inventarizačných rozdielov – uvedenie stavu na účtoch do súladu so skutočným stavom, a to podľa charakteru a príčiny rozdielov (zaúčtovaním do obdobia, v ktorom sa tieto rozdiely zistili).

4) Prijatie opatrení smerujúcich k tomu, aby v budúcnosti k rozdielom prichádzalo čo najmenej.

5) Vypracovanie inventarizačného zápisu.

Pri hmotnom majetku okrem zásob nesmie periodicita inventarizácie presiahnuť štyri roky. Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej raz za účtovné obdobie, a to ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Zásoby sa inventarizujú minimálne jedenkrát za účtovné obdobie, pričom je povinné preukázať stav ku dňu účtovnej závierky. Ostatné položky – nehmotný a finančný majetok, finančné účty, pohľadávky, záväzky, rezervy, položky vlastného imania sa musia inventarizovať minimálne raz do roka ku dňu účtovnej závierky.

Rezervy

Rezerva je záväzok s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom, ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

Rezervy sa tvoria na základe zásady opatrnosti na povinnosti, ktoré účtovné jednotky vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z uzavretých zmlúv, aj keď ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku, nemusí vedieť identifikovať ich presnú výšku alebo čas vzniku.

Rezervy sa vytvárajú na:

 • náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia,

 • reklamácie a záručné opravy,

 • nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho a zdrav. poistenia,

 • nevyfakturované dodávky a služby,

 • náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy, týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,

 • náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované obdobie,

 • finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk,

 • provízie obchodným partnerom,

 • vypustené emisie do ovzdušia

a iné riziká a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky.

Spoločnosť XY, s. r. o., predáva sprchovacie kúty po 300,00 €. Nákupná cena sprchovacích kútov je 100,00 €. Bolo nakúpených 1 000 sprchovacích kútov. Spoločnosť odhadla (na základe vývoja v minulých rokoch), že 70 % sprchovacích kútov sa pokazí. 30 % do 2 rokov a zvyšných 40 % neskôr. Z 30 % pokazených sprchovacích kútov bude reklamovaných iba 15 %. V 5 % prípadov sa predpokladá, že reklamácia nebude uznaná.

Výpočet výšky rezervy na reklamácie: 300*1000 ks = 300 000,00 € * 0,10 = 30 000,00 €.

Kurzové rozdiely

Majetok v cudzej mene (pohľadávky, podiely na základnom imaní, cenné papiere, deriváty, ceniny a peňažné prostriedky) sa ku dňu ku, ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítajú na eurá kurzom ECB, resp. NBS určeným a vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Záväzky v cudzej mene sa prepočítajú na eurá kurzom ECB, resp. NBS určeným a vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ak je účtovným obdobím kalendárny rok, tak sa na prepočet použije kurz ECB vyhlásený 31. 12. daného roku.

Ak sa pri účtovnej závierke v rámci inventarizácie zistí, že skutočná suma záväzkov je iná, ako je zaznamenaná v účtovníctve, napr., ak nie je záväzok splatený alebo splácaný včas, vzniká povinnosť platiť úroky z omeškania alebo penále, ocenia sa záväzky v sume, ktorá zodpovedá ich skutočnej výške.

Zmena reálnej hodnoty a opravné položky

Účtovná jednotka je povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, upraviť ocenenie majetku na účtovné hodnoty tak, že:

 • zákonom o účtovníctve stanovené druhy majetku ocení reálnou hodnotou,

 • ocenenie ostatných zložiek majetku upraví opravnými položkami, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Reálnou hodnotou ocení (ich prvotné ocenenie môže upraviť smerom nahor aj nadol):

 • cenné papiere určené na obchodovanie,

 • cenné papiere a podiely, ktoré predstavujú menší ako 20% podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach inej účtovnej jednotky,

 • deriváty, majetok zabezpečený derivátmi, komodity.

Pri ostatných zložkách majetku upraví ocenenie smerom nadol prostredníctvom opravných položiek. Opravná položka k dlhodobému majetku sa tvorí, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve (napr. trhová cena daného majetku sa zníži v porovnaní s ocenením tohto majetku v účtovníctve (cena majetku znížená o oprávky). Ak predpokladaná predajná cena dlhodobého majetku po odpočítaní nákladov na predaj je vyššia ako predpokladaná hodnota ďalšieho využitia tohto majetku účtovnou jednotkou, pri tvorbe opravnej položky sa zohľadňuje predpokladaná predajná cena znížená o náklady na predaj. Zistenie tejto skutočnosti je náplňou inventarizácie. K záväzkom sa opravné položky neúčtujú.


Príklad 1:

Spoločnosť vlastní budovu za 100 000,00 €. K 31. 12. v rámci inventarizácie spoločnosť prehodnocuje ocenenie budovy a zistí, že trhová cena je 50 000,00 €.

Účtovná jednotka musí zaúčtovať opravné položky k budove v sume 50 000,00 €. O opravných položkách sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.


Príklad 2:

Spoločnosť vlastní budovu za 100 000,00 €. K 31. 12. v rámci inventarizácie spoločnosť prehodnocuje ocenenie budovy a zistí, že trhová cena je 150 000,00 €.

Účtovná jednotka zo zásady opatrnosti o tejto skutočnosti neúčtuje. Zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov z majetku sa v súlade so zásadou opatrnosti neúčtuje.

Mikro účtovná jednotka neoceňuje cenné papiere a podiely pri prvotnom účtovaní (nadobudnutí) ani pri oceňovaní ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (k súvahovému dňu). Vyplýva to z § 27 ods. 11 ZoÚ, mikro účtovná jednotka, účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, a účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neoceňuje majetok a záväzky reálnou hodnotou okrem majetku a záväzkov podľa odseku 1 písm. c) a neoceňuje majetok metódou vlastného imania podľa odseku 8.

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Účtovanie na účtoch časového rozlíšenia súvisí s uplatnením akruálneho princípu v účtovníctve. Náklady a výnosy sa účtujú v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, nehľadiac na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň ich vyrovnania iným spôsobom, t. j., nehľadiac na pohyb peňažných prostriedkov. Od 1. 1. 2009 je potrebné účty časového rozlíšenia členiť aj z časového hľadiska na krátkodobé a dlhodobé na účely ich osobitného vykázania v súvahe.

V § 56 ods. 6 postupov účtovania v PÚ máme uvedené, kedy časovo nerozlišujeme, časovo sa nerozlišujú napríklad náklady na prípravu a zábeh výkonov, náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením spoločností a so zmenou ich právnej formy, náklady na získanie vlastného imania, napríklad upisovanie nových akcií a iné zvyšovanie vlastného imania a s tým súvisiace náklady, ako napríklad notárske poplatky a súdne poplatky, provízie maklérom, prospekt emitenta cenných papierov, náklady na školenia a semináre, náklady na marketingové a iné štúdie, náklady na prieskum trhu, náklady na získanie noriem a certifikátov, náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo časti podniku, náklady na rozšírenie výroby, náklady na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Ak tieto služby sú vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú.

Taktiež rozdiely sú medzi veľkostnými skupinami účtovných jednotiek. Podľa § 56 ods. 14 postupov účtovania v PÚ, v mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách sa náklady a výnosy časovo rozlišujú. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách nie je potrebné časovo rozlišovať náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

Overenie formálnej správnosti účtovných zápisov

Pri kontrole formálnej správnosti účtovných zápisov sa kontroluje:

1) Súlad rôznych aspektov jednotlivých účtovných prípadov (porovnávajú sa napr.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: