Input:

Úprava základu dane z príjmov pri zmene účtovnej metódy pri použití IFRS v roku 2019

17.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.77 Úprava základu dane z príjmov pri zmene účtovnej metódy pri použití IFRS v roku 2019

Ing. Peter Horniaček

Súčasťou novely ZDP, ktorá bola v závere roku 2018 prijatá v rámci novely zákona o ERP bola aj úprava základu dane pre situáciu, ak u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS) príde k zmene v IFRS.

Podľa § 17 ods. 2 písm. d) ZDP súčasťou základu dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty postupuje podľa § 17 ods. 1 písm. c) ZDP, t. j. u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, budú aj sumy vyplývajúce zo zmeny účtovnej metódy zvyšujúce (znižujúce) vlastné zdroje. Pod zmenou účtovnej metódy je potrebné rozumieť aj prvú aplikáciu príslušného medzinárodného štandardu. Tieto sumy zmien účtovnej metódy, ktoré zvýšili (znížili) vlastné zdroje, budú súčasťou základu dane jednorazovo v zdaňovacom období, v ktorom bolo o zmene účtovnej metódy účtované, a len vtedy, ak by zmena účtovnej metódy mala vplyv na zdaniteľné príjmy alebo daňové výdavky v tomto zdaňovacom období.

Pri určitých investíciách do nástrojov vlastného imania, ktoré by sa inak oceňovali reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, sa môže účtovná jednotka pri ich prvotnom vykázaní neodvolateľne rozhodnúť, že následné zmeny reálnej hodnoty bude vykazovať v ostatných súčastiach komplexného výsledku. Tieto zmeny reálnej hodnoty sa podľa § 17 ods. 44 ZDP


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: