Input:

Zásoby

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1 Zásoby

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.; Ing. Eva Mihalíková; Ing. Jozef Pohlod

Na správne zatriedenie zásob do príslušných kategórií a následne ich správne účtovanie je potrebné ich správne rozlišovať. Pre účtovnú jednotku je rozhodujúci predmet podnikania, výrobný proces a technologický postup spracovania zásob, aby správne zásoby zatriedila. Takéto konkrétne zvolené rozdelenie zásob v účtovnej jednotke musí byť upravené vnútorným predpisom – internou smernicou, rovnako ako aj spôsob účtovania zásob (spôsob A alebo spôsob B), ktoré si účtovná jednotka, v prípade možnosti voľby, zvolila. Pri triedení krátkodobého majetku v podobe zásob je potrebné postupovať tak, aby ich druhy zodpovedali svojou podstatou charakteru príslušnej kategórie zásob.

Materiál

Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a ten hmotný majetok, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s výnimkou hnuteľných vecí ako umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu (zákon o dani z príjmov; 1 700,00 €) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku podľa rozhodnutia účtovnej jednotky (uvedené vo vnútornom predpise):

a) ako suroviny sa účtujú hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,

b) ako pomocné látky sa účtujú hmoty, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu, napríklad lak na výrobky,

c) ako prevádzkové látky sa účtujú hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, čistiace prostriedky,

d) ako náhradné dielce sa účtujú predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu,

e) ako o obaloch sa účtuje, ak slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov; a ak nevratné obaly sa dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom.

O hnuteľných veciach hmotnej podstaty s dobou použiteľnosti najviac jeden rok sa účtuje, nehľadiac na obstarávaciu cenu ako o zásobách materiálu.

Zásoby vlastnej výroby

K zásobám vlastnej výroby zaraďujeme nedokončenú výrobu, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá. Rozlišovať prvé tri kategórie zásob je niekedy ešte zložitejšie (vzhľadom na technológiu výroby a fázu rozpracovanosti, keďže všetky kategórie týchto zásob prešli nejakou výrobnou fázou a v rámci jedného výrobného cyklu môže existovať viacej druhov nedokončenej výroby, polotovarov aj výrobkov v rôznom poradí ich vzniku) a dôležitejšie ako kategórie zásob materiálu, keďže ten sa, nehľadiac na jeho charakter, účtuje na jednom syntetickom účte 112 – Materiál na sklade, zato zásoby vlastnej výroby sa účtujú v účtovej skupine 12 na troch účtoch podľa ich charakteru.

Nedokončená výroba

O nedokončenej výrobe sa účtuje, ak ide o produkty, ktoré už prešli jednou alebo niekoľkými výrobnými operáciami a nie sú už materiálom, ale nie sú ešte hotovým výrobkom. Medzi nedokončenú výrobu sa zahŕňajú tiež nedokončené výkony iných činností, pri ktorých nevznikajú hmotné produkty, napríklad služby súdnych exekútorov a architektov.

Polotovary vlastnej výroby

O polotovaroch vlastnej výroby sa účtuje, ak ide o oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a dokončia sa alebo skompletizujú do výrobkov v ďalšom výrobnom procese.

Výrobky

O výrobkoch sa účtuje, ak ide o predmety vlastnej výroby určené na predaj mimo účtovnej jednotky alebo na spotrebu vo vnútri účtovnej jednotky.

Zvieratá

Zo zvierat sa v zásobách účtujú najmä zvieratá, ktorými sú mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvo, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm a psy, ak je predmet podnikania tomu zodpovedajúci a účel obstarania zameraný na ich predaj.

Tovar

Niekedy je vo výrobnej spoločnosti problém rozhodnúť, či ide o výrobok, alebo tovar.

O tovare sa účtuje, ak sa nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali (účtová skupina 62 – Aktivácia) a odovzdali do vlastných predajní účtovnej jednotky.

Účtovanie zásob vlastnej výroby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva podľa spôsobu A alebo spôsobu B.

  • Účtovanie zásob podľa spôsobu A môžu použiť všetky účtovné jednotky.

  • Účtovanie zásob podľa spôsobu B sa vzťahuje na tie účtovné jednotky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom. V účtovnej jednotke, v ktorej sa zásoby účtujú podľa spôsobu B a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sú splnené podmienky na vznik povinnosti mať overenú účtovnú závierku audítorom, od nasledujúceho účtovného obdobia sa účtujú zásoby podľa spôsobu A.

I. Spôsob A účtovania zásob vlastnej výroby

Spôsob A

Zásoby vlastnej výroby sa spôsobom A účtujú:

V priebehu účtovného obdobia sa prírastky zásob vlastnej výroby ocenené vlastnými nákladmi účtujú na ťarchu (MD) účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom v prospech (D) príslušných účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; pri vyskladnení zásob sa účtuje na ťarchu (MD) príslušných účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob a v prospech (D) príslušných účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby.

Inventarizačné rozdiely zásob vlastnej výroby sa účtujú na ťarchu (MD) účtu 549 – Manká a škody, ak ide o manká a v prospech (D) účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, ak ide o prebytky; úbytky zásob do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu (MD) účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.

Účtovanie zásob vlastnej výroby na príkladoch: Kvôli zjednodušeniu príkladu budeme uvažovať iba o niektorých druhoch konkrétnych kategórií zásob vlastnej výroby, ktoré reálne v účtovnej jednotke, zameranej na stolársku výrobu, vznikajú.


Príklad (Spôsob A účtovania zásob)

Spoločnosť NÁBYTOK, s. r. o., je zameraná na výrobu nábytku, konkrétne nábytkové zostavy, skrine, stoly, stoličky a iné. Spoločnosť je platiteľ DPH. Vo fáze výroby sa v účtovnej jednotke spotrebúva materiál nakúpený od dodávateľov, ako aj vyrobený vo vlastnej výrobnej prevádzke, ako napr. sušené rôzne druhy dreva, vo forme polotovarov vlastnej výroby vyrába ozdobné nábytkové lišty a opracované dosky, z ktorých vyrába všetky svoje výrobky a ktoré niekedy predáva iným výrobcom, vo fáze nedokončenej výroby eviduje narezané a vyfrézované dosky na výrobu konkrétneho nábytku a rozpracované zmontované kusy nábytku bez konečnej povrchovej úpravy. Vyrobené výrobky v podobe nábytkových zostáv, stolov a stoličiek predáva z výroby veľkoodberateľom, ale aj vo vlastnej podnikovej predajni maloodberateľom.

Vnútorný predpis: Účtovná jednotka NÁBYTOK, s. r. o., účtuje zásoby materiálu spôsobom A. Pri účtovaní zásob materiálu používa účet 111 – Obstaranie materiálu. Analytickú evidenciu (AE) k zásobám vedie na skladových kartách zásob. Pri vyskladnení zásob vlastnej výroby rovnakého druhu používa na ocenenie metódu FIFO.

V kategóriách zásob vlastnej výroby eviduje a v analytickej evidencii člení:

  • nedokončenú výrobu – rôzne druhy narezaných vyfrézovaných drevených dielcov na výrobu nábytku,

  • polotovary vlastnej výroby – ozdobné nábytkové lišty, opracované dosky, samostatné nábytkové súčasti,

  • výrobky – nábytkové zostavy.

Účtovná jednotka NÁBYTOK, s. r. o., mala na začiatku účtovného obdobia tento stav vybraného majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov:

112 – Materiál na sklade - 7 000,00 €

121 – Nedokončená výroba - 250,00 €

122 – Polotovary vlastnej výroby - 1 100,00 €

123 – Výrobky - 6 800,00 €

211 – Pokladnica - 1 900,00 €

221 – Bankové účty - 30 000,00 €

331 – Zamestnanci - 2 400,00 €

V súvislosti s účtovaním zásob vlastnej výroby vznikli v spoločnosti NÁBYTOK, s. r. o., nasledujúce účtovné prípady.

Použité skratky v príklade:

IÚD - interný účtovný doklad

PFA - prijatá faktúra

VFA - vystavená faktúra

VPD - výdavkový pokladničný doklad

VBÚ - výpis z bankového účtu

Spôsob B

II. Spôsob B účtovania zásob

Spôsobom B sa účtujú zásoby vlastnej výroby takto:

V priebehu účtovného obdobia sa v účtovej skupine 12 – Zásoby vlastnej výroby nevykonávajú žiadne účtovné zápisy a vynaložené náklady na výrobu alebo inú činnosť sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 5 – Náklady.

Na konci účtovného obdobia pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy zásob účtované na príslušných účtoch účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby účtujú na ťarchu (MD) príslušných účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; stav zásob podľa inventarizácie sa účtuje na ťarchu (MD) príslušných účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom na príslušný účet účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; manká sa účtujú na ťarchu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: