Input:

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od 1. januára 2019

18.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.69 Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od 1. januára 2019

Ing. Ailina Hanková

Ministerstvo financií SR dňa 12. 9. 2018 novelizovalo opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky – podnikateľov účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva. Novelizované opatrenie bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2018 pod číslom MF/13414/2018-74.

Zmeny, ktorých účinnosť je od 1. 1. 2019 sa týkajú najmä spresnenia už existujúcich postupov účtovania.

Rozšírila sa kategória ostatných výdavkov o položky ako miestne dane, daň z motorových vozidiel, daň z poistenia a iné poplatky, ktoré je účtovná jednotka povinná platiť v súvislosti s činnosťou, ktorú prevádzkuje a z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy.

Bol doplnený postup účtovania u záložného veriteľa, konkrétne spôsob účtovania pri poskytnutí peňažných prostriedkov záložcovi, ich splácanie a tiež spôsob účtovania pri uplatnení záložného práva v prípade, ak záložca prostriedky nesplatí v určenom termíne.

Úprava postupov účtovania sa dotkla aj podnikov, ktoré poskytujú sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a ustanovuje povinnosť oddelene účtovať príjmy a výdavky súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb od iných príjmov a výdavkov.

Opatrenie dopĺňa postup účtovania u zamestnávateľa, ktorý už nemá žiadnych zamestnancov a zostane mu nevyčerpaný sociálny fond. Novela postupov upravuje povinnosti takejto účtovnej jednotky usporiadať nedočerpaný sociálny fond.

V oblasti vlastného chovu zvierat opatrenie stanovuje postup pri preradení zvierat zo zásob do dlhodobého hmotného majetku a upravuje doterajší spôsob ocenenia zvierat.

Opatrenie spresnilo spôsob účtovania zľavy z ceny zásob v rozlíšení, či ide o zľavu z ceny k už uhradeným zásobám alebo ide o zľavu z ceny k zásobám, ktoré uhradené nie sú. Doplnený je tiež nový postup účtovania storno výdavkov a spresnený postup účtovania pri vzájomnom zápočte pohľadávok.

Novela definične upresňuje podmienky účtovania sponzorského na strane sponzora aj na strane sponzorovaného s cieľom zosúladiť postupy s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov. Tiež je jasnejšie formulovaný postup účtovania dotácií


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: