Input:

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 1. januára 2019

19.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.70 Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 1. januára 2019

Ing. Ailina Hanková

V aktuálnom období je predložený návrh postupov účtovania v podvojnom účtovníctve, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2019.

Novela opatrenia definuje nový postup účtovania garantovanej energetickej efektívnosti, ktorý nadväzuje na novelu zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upravuje sa postup účtovania o garantovanej energetickej službe ako na strane poskytovateľa, tak na strane prijímateľa garantovanej energetickej služby. O garantovanej energetickej službe sa účtuje v dvoch etapách, a to: o vykonanom energetickom zhodnotení majetku a o prevádzkových službách. Vykonanie energetického zhodnotenia majetku sa v účtovníctve poskytovateľa účtuje podľa princípov zákazkovej výroby. U prijímateľa tohto plnenia ide o technické zhodnotenie majetku. Na účtovanie o prevádzkových službách sa uplatňujú postupy platné pre poskytovanie a nákup ostatných služieb.

Novela ustanovuje tiež postup účtovania jednoúčelových poukazov a viacúčelových poukazov, ktoré budú zavedené novelou zákona o dani z pridanej hodnoty. Poukazom je nástroj, s ktorým je spojená povinnosť pre dodávateľa (vystavovateľa poukazu) poskytnúť službu alebo dodať tovar, na ktorý je poukaz vystavený a akceptovať tento poukaz ako protihodnotu za dané plnenie. Držiteľ poukazu má na jeho základe nárok na získanie zodpovedajúceho tovaru alebo služby.

Postupy účtovania definujú poukaz ako ceninu (účet 213 – Ceniny) a upravujú postup účtovania u vystavovateľa poukazu. Vystavovateľ v čase predaja poukazu účtuje o výnosoch budúcich období (účet 384 – Výnosy budúcich období). Preúčtovanie na príslušný účet výnosov vystavovateľ uskutoční až v čase skutočného plnenia.

Postupy účtovania definujú postup aj pre distribútora, ktorý nakúpi poukazy od ich vystavovateľa a následne tieto poukazy predáva ďalej konečným odberateľom.

Ďalšie zmeny v postupoch účtovania sú menšieho rozsahu a týkajú sa napríklad účtovania komodít. Komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu a ktoré účtovná jednotka nadobudla za účelom ich ďalšieho predaja na verejnom trhu sa od 1. 1. 2019 účtujú ako krátkodobý finančný majetok. Účtovná jednotka má ku dňu zostavenia účtovnej závierky povinnosť preceniť ich reálnou hodnotou.

Do postupov účtovania bola doplnená ďalšia úprava


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: