dnes je 31.5.2023

Input:

Zmeny v Registri účtovných závierok od 1.1.2022

14.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.128 Zmeny v Registri účtovných závierok od 1.1.2022

Ing. Roman Juráš

Na základe novely zákona o účtovníctve sa rozširuje verejná časť Registra účtovných závierok negatívnym vymedzením, teda vymedzením neverejnej časti – o všetky formy právnických osôb.

Novelizovaný § 23 ods. 6 ZoÚ zákona o účtovníctve:

„Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2:

a) účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie,

b) fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.”

Novela zákona zavádza elektronizáciu aj v tejto oblasti. Účtovné dokumenty sa budú ukladať len v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy (ďalej len „FS”). Zároveň bude možné zaslať tieto dokumenty len v štruktúrovanej forme, teda prostredníctvom elektronického formuláru na FS.

Register tým sleduje