Input:

Zostavenie kalkulácie normovou metódou

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.5 Zostavenie kalkulácie normovou metódou

Ing. Jozef Pohlod

Normová metóda

Uvedená metóda sa nazýva aj rozdielová metóda zostavenia kalkulácie v heterogénnej výrobe s montážnou technológiou. Heterogénna výroba je charakteristická tým, že výrobky vznikajú mechanickým spojením samostatných dielov, pričom jednotlivé diely si udržujú charakter časti celého výrobku. Z kalkulačného hľadiska sa v heterogénnej výrobe s montážnou technológiou sledujú náklady ako vopred stanovené náklady, odchýlky a zmeny noriem.

Vopred stanovené náklady

Vopred stanovené náklady sú náklady stanovené normami spotreby. Normy spotreby môžu byť:

1. operatívne, na základe ktorých sa stanovia operatívne kalkulácie vychádzajúce z konkrétnych výrobných podmienok, či už technických alebo technologických, zároveň však organizačne platných v dobe ich zostavenia, pokiaľ nedôjde k zmenám výrobných podmienok. V takomto prípade hovoríme o operatívnej kalkulácii,

2. plánové, ktoré vychádzajú z plánovaných výrobných podmienok v určitom plánovacom období. Potom hovoríme o plánovej kalkulácii.

Normová metóda je založená na tom, že operatívnu kalkuláciu zostavujeme za určité obdobie a táto kalkulácia predstavuje základnú kalkuláciu.

Odchýlky

Je zrejmé, že vo výrobnom procese dochádza k zmenám skutočných nákladov oproti nákladom operatívnych noriem a dochádza tým k odchýlkam od operatívnych noriem. Výšku skutočných nákladov potom možno vyjadriť podľa vzorca:

skutočné náklady = náklady podľa operatívnych noriem

+/ - odchýlky od operatívnych noriem.

Ak sú skutočné náklady vyššie ako náklady podľa operatívnych noriem, potom hovoríme o prekročení nákladov, ktoré vyjadríme znamienkom (+). Ak sú skutočné náklady nižšie ako náklady podľa operatívnych noriem, hovoríme o úspore nákladov a vyjadríme ich pomocou znamienka (-).

Triednik príčin odchýlok

Každý podnik, ktorý zostavuje kalkulácie pomocou normovej metódy, by mal viesť podrobný a záväzný triednik príčin odchýlok. Ten by mal obsahovať minimálne informácie o príčinách odchýlok, útvare, ktorý je zodpovedný za vznik odchýlok, útvare, v ktorom odchýlka vznikla, a výkonu, ktorého sa odchýlka týka.

Zmeny noriem

Správne by bolo, keby sa odchýlky od normy vykazovali v momente ich vzniku vzhľadom na čo najjednoduchšie možnosti ich zistenia. Ak sa zmenia v dobe platnosti základnej kalkulácie výrobné podmienky, tieto zmeny sa vyjadria ako zmeny noriem. Zmeny noriem možno vyjadriť ako:

zmeny noriem = základná norma - operatívna norma.

Výsledná kalkulácia

Na základe vyššie uvedených vzťahov môžeme potom vypočítať výslednú kalkuláciu nasledovne:

výsledná kalkulácia = základná kalkulácia +/ - zmeny noriem

+/ - odchýlky od operatívnej normy.

Triednik príčin zmien noriem

Zmeny noriem sa vykazujú od momentu ich vzniku po celú dobu platnosti základnej kalkulácie. Podniky by si preto mali ďalej viesť triednik príčin zmien noriem, v ktorom uvádzajú príčinu zmeny normy, útvar, ktorý sa o zmenu zaslúžil, útvar, ktorý bude zmenu realizovať, útvar, ktorého sa zmena týka, a výkon, ktorého sa zmena týka.

Varianty aplikácie normovej metódy

V praxi existuje niekoľko variantov aplikácie normovej metódy:

1. variant viazaný k obdobiu, v ktorom sa základná kalkulácia mení k vopred stanovenému obdobiu,

2. variant viazaný k výrobnej dávke alebo k sérii výkonov, ktorej zmena základnej kalkulácie nie je vopred vymedzená a viaže sa k určitej výrobnej dávke alebo sérii (ide najmä o kusovú a malosériovú opakovanú výrobu s niektorými prvkami normovej metódy),

3. variant bez účtovného prevodu a s účtovným prevodom polovýrobkov medzi vnútroorganizačnými útvarmi,

4. variant ocenenia nedokončených výkonov podľa operatívnej alebo plánovej kalkulácie.


Výrobný podnik má jednu výrobnú prevádzku, v ktorej vyrába výrobky A a B. Náklady sa sledujú podľa noriem, zmien noriem a odchýlok od noriem. Údaje o výrobe a normovaných strojových hodinách v sledovanom období sú v nasledujúcej tabuľke.

Ďalej sú dané údaje o jednotkových priamych nákladoch jednotlivých výrobkov, ktoré sú stanovené v základnej a operatívnej kalkulácii nasledovne:

Výrobok A

Výrobok B

Ďalšie údaje

Ďalej sú k dispozícií nasledovné údaje:

1. Technologická výrobná réžia predstavuje priame náklady. Všeobecná výrobná réžia predstavuje nepriame náklady.

2. Rozpočtované nepriame náklady všeobecnej výrobnej réžie sú 45 600,00 €.

3.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: