Input:

Zostavenie kalkulácie odčítaním a rozpočítaním

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.4 Zostavenie kalkulácie odčítaním a rozpočítaním

Ing. Jozef Pohlod

Odčítanie

Metóda zostavenia kalkulácie odčítaním patrí medzi úhrnné a používa sa v združených výrobách, kde jeden výrobok má rozhodujúci význam (hlavný výrobok) a ostatné sa považujú za nutne vznikajúce vedľajšie výrobky. Kalkulácia sa obvykle zostavuje len za hlavný výrobok. Vedľajšie výrobky sa ocenia, odčítajú sa od celkových združených nákladov a zistia sa náklady na hlavný výrobok. Pri oceňovaní vedľajších výrobkov a použiteľného odpadu sa obyčajne vychádza z predajnej ceny zníženej o zisk, ktorý je kalkulovaný v tejto cene, prípadne o ďalšie náklady spojené s úpravou alebo predajom vedľajších výrobkov. Výrobné náklady hlavného výrobku budú potom nižšie, ako sú v skutočnosti.


V podniku so združenou výrobou sa vyrába hlavný výrobok X a vedľajšie výrobky Y a Z. V budúcom roku plánuje podnik vyrobiť 2 000 ton výrobku X, pričom súčasne vznikne 200 ton výrobku Y a 400 ton výrobku Z. V súvislosti s výrobou hlavného výrobku a vedľajších výrobkov sa predpokladajú náklady celého združeného výrobného procesu na 176 000,00 €. Vedľajšie výrobky sú ocenené predajnou cenou, a to 1 tona výrobku Y na 140,00 € a 1 tona výrobku Z na 60,00 €.

Výrobné náklady na 1 tonu hlavného výrobku použitím metódy zostavenia kalkulácie odčítaním sa vypočítajú takto:

Náklady celého združeného výrobného procesu  176 000,-  
200 ton výrobku Y po 140,- eur  28 000,-  
400 ton výrobku Z po 60,- eur  24 000,-  
Cena vedľajších výrobkov  52 000,-  
Výrobné náklady hlavného výrobku 124 000,- 
Výrobné náklady na 1 tonu hlavného výrobku (124 000, - /2 000) 62,- 

Rozpočítanie

Metóda zostavenia kalkulácie rozpočítaním je úhrnná metóda, ktorá sa používa v združených výrobách, pričom sa vyrába súčasne alebo postupne dva alebo viac hlavných výrobkov (napríklad pri spracovaní ropy vzniká benzín, nafta, olej, petrolej a iné). Náklady na hlavné výrobky sa rozpočítavajú podľa vhodne zvolených ekvivalentných čísel buď v jednoradovej, alebo viacradovej závislosti. Ekvivalentné čísla sa odvodzujú z technicko-ekonomických parametrov.


V podniku so združenou výrobou z 980,05 ton suroviny je plánovaná výťažnosť 980 ton a 0,05 ton nenávratný odpad. Získavajú sa tri druhy výrobkov – A, B a C. Celkové plánované združené náklady na výrobu sú 1 999 872,00 €. Náklady na jednotlivé výrobky sa rozpočítajú podľa predajných cien, pričom cena výrobku A sa pri stanovení ekvivalentných čísiel považuje za základnú. Predajná cena 1 tony výrobku A je 2 000,00 €, výrobku B je 2 600,00 € a výrobku C je 2 400,00 €. Plánovaná výťažnosť výrobku A je 290 ton, výrobku B je 340 ton a výrobku C je 350 ton.

Plánované náklady na celú plánovanú výrobu výrobkov sa použitím metódy zostavenia kalkulácie rozpočítaním vypočítajú takto:

Výrobok Predajná cena na 1 tonu Ekvivalentné číslo Plánovaná výťažnosť Prepočítanie na spoločný základ Celkové plánované náklady v eurách Plán nákladov na 1 tonu 
A 2 000,-  1  290  (1*290) =290  {290*(1 999 872/1 152)} =503 440,-  1 736,00  
B 2 600,-  (2 600/2 000) = 1,3  340  (1,3*340) =442  {340*(1 999 872/1 152)} =767 312,-  2 256,80  
C 2 400,-  (2 400/2 000) = 1,2  350  (1,2*350) =420  {350*(1 999 872/1 152)} =729 120,-  2 083,20  
Spolu   980 1 152 1 999 872,-  

Výpočet:

Z plánovaných združených nákladov pripadá na 1 prepočítanú tonu výrobku:

  • 1 999


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: