Input:

Zostavenie kalkulácie pomocou ekvivalentných čísel

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.2 Zostavenie kalkulácie pomocou ekvivalentných čísel

Ing. Jozef Pohlod

Ekvivalentné čísla

Aj táto metóda patrí medzi úhrnné a takisto sa používa v nezdružených výrobách, kde sú jednotlivé druhy výkonov výsledkom rovnakej technológie, čiže sa vyrábajú rovnakým technologickým postupom. Navzájom sa však líšia napríklad hmotnosťou, veľkosťou, tvarom a podobne. Náklady sa rozpočítavajú pomocou vhodného ekvivalentu. Môže ísť o druhy nákladov:

1. jednoradovú závislosť, kde sa pre rozpočítanie nákladov použije jeden ekvivalent,

2. viacradovú závislosť, kde sa pre rozpočítanie nákladov použije viac ekvivalentov, pričom jeden druh ekvivalentu sa určí za základný s číslom jeden. Ostatné sa s ním porovnávajú a priradia sa im ekvivalentné čísla rôzne od čísla jeden. Potom sa množstvo vyrobených alebo predaných výkonov vynásobí ekvivalentnými číslami, čím sa jednotlivé druhy výkonov prepočítajú na spoločný základ. Výrobné náklady sa vydelia týmto prepočítaným spoločným základom a získajú sa výrobné náklady na výkon s ekvivalentným číslom jeden. Získané výrobné náklady sa vynásobia ostatnými ekvivalentmi a výsledkom budú výrobné náklady ostatných druhov výkonov, ktoré majú ekvivalenty rôzne od čísla jeden. Základom pre určovanie ekvivalentných čísel sú rôzne objektívne zistiteľné a merateľné konštanty.


Podľa technicko-hospodárskych noriem a rozpočtu v súvislosti s výrobou výrobku Z, ktorý sa vyrába v troch rôznych veľkostiach, preto kalkulačnou jednotkou sú výrobky Z1, Z2 a Z3, podnik predpokladá v období tieto náklady v euro na výrobu pri danej plánovanej výrobe výrobkov v kusoch a pri daných ekvivalentných číslach:

Priamy materiál  29 640,-  
Priame mzdy  20 520,-  
Výrobná réžia  13 680,-  
Zásobovacia réžia  2 280,-  
Správna réžia  7 980,-  
Spolu 74 100,- Výrobok Plánovaná výroba a výrobkov v kusoch Ekvivalentné číslo Prepočítané na spoločný základ (objem výrobkov *ekvivalentné číslo) 
Z1 300  1  300  
Z2 400  0,6  240  
Z3 500  1,2  600  
Spolu 1 200 x 1 140 Položka Náklady na výrobu Celkové prepočítané jednotky (spoločný základ) Výrobné náklady základného výrobku Výrobné náklady výrobku Z2 na 1 kus (výrobné náklady základného výrobku- Z1*ekvivalentné číslo) Výrobné náklady výrobku Z3 na 1 kus (výrobné náklady základného výrobku- Z1*ekvivalentné číslo) 
Priamy mat.  29 640  1 140  26,-  (26*0,6)=15,60  (26*1,2)=31,20  
Priame mzdy  20 520  1 140  18,-  (18*0,6)=10,80  (18*1,2)=21,60  
VR  13 680  1 140  12,-  (12*0,6)=7,20  (12*1,2)=14,40  
ZR  2 280  1 140  2,-  (2*0,6)=1,20  (2*1,2)=2,40  
SR  7 980  1 140  7,-  (7*0,6)=4,20  (7*1,2)=8,40  
Spolu 74 100 X 65,- 39,- 78,- 


Výrobný podnik vyrába výrobky Y1, Y2, Y3 a Y4 s rôznou prácnosťou. Organizačne je rozdelený do štyroch hospodárskych stredísk: výrobného strediska, zásobovacieho strediska, správneho strediska a odbytového strediska. Plánované údaje o výrobe výrobkov, predaji a ekvivalentných číslach sú v nasledujúcej tabuľke.

Text Y1 Y2 Y3 Y4 
Výroba výrobkov v ks  12  20  16  10  
Predaj v ks  12  18  14  8  
Ekvivalentné čísla  0,6  1  1,2  1,8  

Podnik podľa technicko-hospodárskych noriem a rozpočtu v súvislosti s výrobou a predajom výrobkov Y1, Y2, Y3 a Y4 predpokladá tieto výrobné náklady:

Priamy materiál  167 440,-  
Priame mzdy  128 800,-  
Ostatné priame náklady  48 944,-  
Výrobná réžia  77 280,-  
Zásobovacia réžia  25 760,-  
Správna réžia  51 520,-  
Odbytová réžia  33 480,-  
Spolu 533 584,- 

Priame náklady, výrobná réžia, zásobovacia réžia a správna réžia sa delí podľa spoločného základu vypočítaného z plánovanej výroby výrobkov, odbytová réžia sa delí podľa spoločného základu vypočítaného z plánovaného predaja výrobkov.

Výrobok Predaj v kusoch Ekvivalentné číslo Prepočítanie na spoločný základ/výroba* ekvivalentné číslo/ 
Y1  12  0,6  7,2  
Y2  18  1  18  
Y3  14  1,2  16,8  
Y4  8  1,8  14,4  
Spolu   56,4 Výrobok Výroba v kusoch Ekvivalentné číslo Prepočítanie na spoločný základ/predaj* ekvivalentné číslo/ 
Y1  12  0,6  7,2  
Y2  20  1  20  
Y3  16  1,2  19,2  
Y4  10  1,8  18  
Spolu 58  64,4 

Predbežná kalkulácia výrobkov Y1, Y2, Y3, Y4:

Kalkulačná položka Úplné výrobné náklady výrobku Y Spoločný základ Úplné výrobné náklady na 1 ks výrobku Y2 
1) priamy materiál  167 440,-  64,4  2 600,- 
2) priame mzdy  128 800,-  64,4  2 000,- 
3) ostatné priame náklady  48 944,-  64,4  760,- 
4) výrobná réžia  77 280,-  64,4  1 200,- 
5) zásobovacia réžia  25 760,-  64,4  400,- 
6) správna réžia  51 520,-  64,4  800,- 
7) odbytová réžia  33 480,-  56,4 600,- 
Spolu 533 584,-  8 360,- Kalkulačná položka Úplné výrobné náklady na 1 ks výrobku 
Y1
ÚVN na 1ks výrobku Y2* ekvivalentné číslo
 
Y3
ÚVN na 1ks výrobku Y2* ekvivalentné číslo
 
Y4
ÚVN na 1ks výrobku Y2* ekvivalentné číslo
 
1) priamy materiál  2 600*0,6=1 560,-  2 600*1,2=3 120,-  2 600*1,8=4 680,-  
2) priame mzdy  2 000*0,6=1 200,-  2 000*1,2=2 400,-  2 000*1,8=3 600,-  
3) ostatné priame náklady  760*0,6=456,-  760*1,2=912,-  760*1,8=1 368,-  
4) výrobná réžia  1 200*0,6=720,-  1 200*1,2=1 440,-  1 200*1,8=2 160,-  
5) zásobovacia réžia  400*0,6=240,-  400*1,2=480,-  400*1,8=720,-  
6) správna réžia  800*0,6=480,-  800*1,2=960,-  800*1,8=1 440,-  
7) odbytová réžia  600*0,6=360,-  600*1,2=720,-  600*1,8=1 0800,-  
Spolu 5 016,- 10 032,- 15 048,- 

Výpočet zisku pri stanovených predajných cenách:


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: