Input:

Zostavenie kalkulácie prirážkovou metódou

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.3 Zostavenie kalkulácie prirážkovou metódou

Ing. Jozef Pohlod

Prirážková metóda

Aj táto metóda patrí medzi úhrnné a používa sa v nezdružených výrobách, kde sa vyrába rôznym technologickým postupom viac druhov rôznorodých výrobkov. Pre potreby kalkulácií je potrebné rozdeliť náklady na:

1. priame náklady, ktoré je možné deliť na jednu kalkulačnú jednotku podľa technicko-hospodárskych noriem v predbežnej kalkulácii,

2. nepriame náklady, ktoré nemožno priradiť priamo na jednu kalkulačnú jednotku. Z tohto dôvodu sa náklady rozvrhujú na kalkulačnú jednotku podľa určitých kľúčov – podľa tzv. „rozvrhových základní”.

Rozvrhová základňa

Pod pojmom rozvrhová základňa rozumieme základňu, podľa ktorej budeme rozvrhovať nepriame náklady na jednu kalkulačnú jednotku. Rozvrhové základne by mali byť:

1. objektívne,

2. ľahko zistiteľné,

3. kontrolovateľné,

4. porovnateľné s kalkuláciou v jednotlivých obdobiach čo do rozsahu a obsahu,

5. nemali by spôsobovať veľkú chybu v rozvrhovaní nepriamych nákladov.

Typy rozvrhových základní

Rozoznávame dva základné typy rozvrhových základní:

1. hodnotové (peňažné) – napríklad priame mzdy, priamy materiál, ostatné priame náklady, náklady spracovania, priame náklady bez priameho materiálu a bez réžie, výrobné náklady. Pri rozvrhovaní nepriamych nákladov podľa hodnotovej základne sa vypočíta prirážka podľa týchto vzorcov:

2. naturálne – napríklad hmotnosť spotreby materiálu, normohodiny, strojové hodiny alebo množstvo hotových výrobkov. Pri rozvrhovaní nepriamych nákladov podľa naturálnej základne sa vypočíta sadzba podľa vzorca:

Vypočítaná sadzba sa vynásobí množstvom naturálnych jednotiek rozvrhovej základne obsiahnutých v jednotlivých kalkulačných jednotkách.

Možnosti rozvrhovania

Na základe uvedených skutočností existuje niekoľko možností rozvrhovania:

1. jedna réžia podľa jednej rozvrhovej základne,

2. nepriame náklady sa môžu rozvrhovať podľa komplexu nákladov, ktorý odráža faktory ovplyvňujúce formovanie rozvrhovaných nákladov (napríklad výrobnú réžiu možno rozvrhovať podľa nákladov na mzdy výrobných robotníkov alebo nákladov na prevádzku výrobného zariadenia),

3. pre spresnenie kalkulácie je možné rozvrhovať réžiu i podľa viacerých rozvrhových základní, ktoré bližšie vyjadrujú súvislosť alebo podmienenosť vzniku a priebehu jednotlivých skupín prípadne druhov nákladov,

4. možnosť pripočítavania výrobnej réžie na kalkulačnú jednotku podľa spotreby času tých technologických pracovísk, ktorými výrobok alebo súčiastka pri výrobe prechádza. Pre každé technologické pracovisko by mala byť stanovená časová nákladová sadzba výrobnej réžie (napríklad sadzba nákladov na jednu minútu činnosti príslušného technologického pracoviska v eurách).


Rozpočítané nepriame náklady výrobného strediska sú 25 440,00 € a správneho strediska 22 800,00 €. Predbežná kalkulácia na 1 kus výrobku pri daných predpokladaných nákladoch bude vypracovaná prirážkovou metódou zostavenia kalkulácie. Nepriame náklady výrobného strediska sa rozvrhujú podľa normovaných strojových hodín, nepriame náklady správneho strediska podľa priamych miezd. Kalkulačná jednotka je jeden kus výrobku. Podnik vyrába tri


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: