Input:

Zvýšenie sumy stravného pri pracovnej ceste podľa zákona o cestovných náhradách od 1.7.2019

13.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.85 Zvýšenie sumy stravného pri pracovnej ceste podľa zákona o cestovných náhradách od 1.7.2019

Ing. Ivana Glazelová

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 4. júna 2019 Opatrenie č. 176/2019, ktorým od 1. júla 2019 ustanovilo sumy stravného podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cestovných náhradách) nasledovne:

  • 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

  • 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

  • 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Sumy stravného stanovené pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách ovplyvňujú aj výšku daňových výdavkov fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), a to v týchto prípadoch:

Príspevky na stravovanie zamestnancov – § 19 ods. 2 písm. c) 5. bod zákona o dani z príjmov

Daňovými výdavkami sú podľa § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu zákona o dani z príjmov príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované podľa § 152 ZP (Zákonníka práce). Tieto príspevky predstavujú najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo od 1. 7. 2019 predstavuje maximálnu sumu príspevku na stravovanie zamestnanca, ktorá môže byť daňovým výdavkom, vo výške 2,81 eura na každé jedlo (55 % z 5,10 eura).

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, preto od 1. 7. 2019 musí hodnota stravovacej poukážky predstavovať najmenej 3,83 eura.

Cestovné náhrady pri pracovných cestách – § 19 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov

Podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami sú cestovné náhrady do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa zákona o cestovných náhradách. Podľa § 5 ods. 1 ZCN (zákona o cestovných náhradách) zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma. Od 1. 7. 2019 môže daňovník zahrňovať do daňových výdavkov stravné pri pracovnej ceste zamestnanca v sumách stanovených pre jednotlivé časové pásma, a to:

  • 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

  • 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

  • 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Výdavky na stravovanie fyzickej osoby s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti na pracovnej ceste – § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov

Výdavky daňovníka – fyzickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, možno do daňových výdavkov zahrňovať


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: