Input:

Zvýšenie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.6.2019

9.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.82 Zvýšenie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.6.2019

Ing. Ivana Glazelová

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 15. 5. 2019 opatrenie č. 143/2019, ktorým od 1. júna 2019 ustanovilo sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cestovných náhradách).

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy je stanovená od 1. júna 2019 vo výške:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky 0,053 eura,

  • pre osobné cestné motorové vozidlá 0,193 eura.

Sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy stanovené pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách ovplyvňujú aj daňové výdavky fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), a to v týchto prípadoch:

1. Poskytovanie cestovných náhrad podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov

Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov sú aj cestovné náhrady do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa zákona o cestovných náhradách.

Podľa § 7 ods. 1 ZCN patrí zamestnancovi základná náhrada za každý 1 km jazdy, ak pri pracovnej ceste použije na základe písomnej dohody so zamestnávateľom cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom.

Daňovým výdavkom je teda od 1. 6. 2019 suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy vyplatená podľa zákona o cestovných náhradách vo výške:

  • 0,053 eura, ak zamestnanec použije na pracovnej ceste jednostopové vozidlo alebo

  • 0,193 eura, ak zamestnanec použije na pracovnej ceste osobné cestné motorové vozidlo.

2. Výdavky fyzickej osoby s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 19 ods. 2 písm. e) bodu 1 zákona o dani z príjmov

Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, môže do daňových výdavkov zahrňovať výdavky (náklady) vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške ustanovenej pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. Ak na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, môže si uplatniť do daňových výdavkov okrem výdavkov za spotrebované pohonné látky aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách, a to v prípade, ak vozidlo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: