dnes je 3.7.2022

Input:

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2022 (3. časť)

24.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.32 Inventarizácia v účtovníctve v roku 2022 (3. časť)

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ivana Glazelová

Inventarizácia zisťuje skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovnej jednotke ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nielen v jednotkách množstva, ale aj v peňažných jednotkách. Účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky v účtovnej závierke ku dňu ocenenia – ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, spôsobom podľa § 27 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o ekonomickej situácii účtovnej jednotky k tomuto dňu. Zmeny v ocenení majetku a záväzkov nepredstavujú inventarizačný rozdiel.

Pri porovnávaní skutočného a účtovného stavu majetku a záväzkov