Input:

249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

4.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.67 249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

Ing. Miroslava Vlkoláčková; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  701 249 
Krátkodobé finančné výpomoci poskytnuté účtovnej jednotke od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti prijaté v hotovosti účtované na základe zmlúv alebo účtovnou jednotkou vydaných cenných papierov, okrem krátkodobých dlhopisov účtovaných na účte 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy  211 249 
Krátkodobé finančné výpomoci v cudzej mene poskytnuté účtovnej jednotke od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti prijaté v hotovosti do pokladnice účtované na základe zmlúv alebo účtovnou jednotkou vydaných cenných papierov, okrem krátkodobých dlhopisov účtovaných na účte 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty – nákup)  211 249 
Krátkodobé finančné výpomoci v cudzej mene poskytnuté účtovnej jednotke od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti prijaté v hotovosti do valutovej pokladnice účtované na základe zmlúv alebo účtovnou jednotkou vydaných cenných papierov, okrem krátkodobých dlhopisov účtovaných na účte 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu)  211 249 
Krátkodobé finančné výpomoci poskytnuté účtovnej jednotke od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti prijaté na bežný bankový účet účtované na základe zmlúv alebo účtovnou jednotkou vydaných cenných papierov, okrem krátkodobých dlhopisov účtovaných na účte 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy  221 249 
Krátkodobé finančné výpomoci v cudzej mene poskytnuté účtovnej jednotke od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti prijaté na bežný bankový účet účtované na základe zmlúv alebo účtovnou jednotkou vydaných cenných papierov, okrem krátkodobých dlhopisov účtovaných na účte 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy ( prepočet kurzom komerčnej banky – devízy – nákup)  221 249 
Krátkodobé finančné výpomoci v cudzej mene poskytnuté účtovnej jednotke od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti prijaté na devízový bankový účet účtované na základe zmlúv alebo účtovnou jednotkou vydaných cenných papierov, okrem krátkodobých dlhopisov účtovaných na účte 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu)  221 249 
Krátkodobé finančné výpomoci poskytnuté účtovnej jednotke od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti – v prípade, že poskytovateľ výpomoci uhradil za účtovnú jednotku záväzok z dodávateľskej faktúry  321 249 
Krátkodobé finančné výpomoci poskytnuté účtovnej jednotke od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti – v prípade, že poskytovateľ výpomoci uhradil za účtovnú jednotku jednu alebo viaceré splátky lízingu  474 249 
Úroky z krátkodobej finančnej výpomoci účtované v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím, ak je dohodnuté, že sa o ne zvýši záväzok z výpomoci (nie sú súčasťou iných záväzkov)  562 249 
Kurzový rozdiel – kurzová strata – zistený pri prepočte zostatku prijatej (a neuhradenej) krátkodobej finančnej výpomoci od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti znejúcej na cudziu menu pri uzatváraní účtovných kníh (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka)  563 249 
Splatenie krátkodobej finančnej výpomoci v lehote splatnosti v hotovosti  249 211 
Splatenie krátkodobej finančnej výpomoci znejúcej na cudziu menu v lehote splatnosti v hotovosti z pokladnice (prepočet kurzom komerčnej banky – valuty – predaj):    
-výška krátkodobej finančnej výpomoci  249 211 
-kurzový rozdiel – kurzový zisk  249 663 
-kurzový rozdiel – kurzová strata  563 249 
Splatenie krátkodobej finančnej výpomoci znejúcej na cudziu menu v lehote splatnosti v hotovosti z valutovej pokladnice (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu):    
výška krátkodobej finančnej výpomoci  249 211 
kurzový rozdiel – kurzový zisk  249 663 
kurzový rozdiel – kurzová strata  563 249 
Splatenie krátkodobej finančnej výpomoci v lehote splatnosti z bežného bankového účtu  249 221 
Splatenie krátkodobej finančnej výpomoci znejúcej na cudziu menu v lehote splatnosti z bežného bankového účtu (prepočet kurzom komerčnej banky – devízy – predaj):    
výška krátkodobej finančnej výpomoci  249 221 
kurzový rozdiel – kurzový zisk  249 663 
kurzový rozdiel – kurzová strata  563 249 
Splatenie krátkodobej finančnej výpomoci znejúcej na cudziu menu v lehote splatnosti z devízového bankového účtu (prepočet referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu):    
výška krátkodobej finančnej výpomoci  249 221 
kurzový rozdiel – kurzový zisk  249 663 
kurzový rozdiel – kurzová strata  563 249 
Započítanie prijatej krátkodobej finančnej výpomoci od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti s pohľadávkami, poskytnutými preddavkami a pod., ak sa tak zmluvné strany dohodli  249 311, 314, 315, 378 


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: