Input:

316 Čistá hodnota zákazky

29.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.83 316 Čistá hodnota zákazky

Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Cieľom účtovania zákazkovej výroby na rozdiel od účtovania nedokončenej výroby je vykázanie príslušného podielu zisku v jednotlivých účtovných obdobiach už počas trvania zákazkovej výroby.


Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25822/2010-74 z 13. decembra 2010 obsahovala viacero významných zmien. Časť z nich nadobudla účinnosť už 31. decembra 2010 a časť až 1. januára 2011. Medzi zmenami, ktoré nadobudli účinnosť od 1. januára 2011 bolo aj účtovanie o zákazkovej výrobe.

Účtovný prípad MD D 
Preúčtovanie zostatku účtu 385 – Príjmy budúcich období vzťahujúce sa na rozpracovanú zákazkovú výrobu k 1. 1. 2011  316 385 
Preúčtovanie zostatku účtu 384 – Výnosy budúcich období vzťahujúce sa na rozpracovanú zákazkovú výrobu k 1. 1. 2011  384 316 
Preúčtovanie hodnoty na účtoch účtovnej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby k 1. 1. 2011  316 12x 
Výnos vypočítaný na konci účtovného obdobia metódou stupňa dokončenia alebo podľa metódy nulového zisku pripadajúci na účtovné obdobie (doúčtovanie rozdielu medzi doteraz požadovanými platbami a hodnotou zákazkovej výroby)  316 606 
Výnos vypočítaný na konci účtovného obdobia metódou stupňa dokončenia alebo podľa metódy nulového zisku pripadajúci na účtovné obdobie (ak doteraz požadované platby boli vyššie ako vypočítaný výnos)  606 316 
Tvorba rezervy na predpokladanú stratu zo zákazkovej výroby  548 316 
Zrušenie nepotrebnej rezervy na stratu zo zákazkovej výroby (alebo jej časti) v príslušnom období  316 548 

Informácia

Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. novembra 2018 č. MF/017028/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 bol zavedený aj nový § 30e – Účtovanie garantovanej energetickej služby.

Účtovanie garantovanej energetickej služby

§ 30e

Od 1. februára 2019 nadobúda účinnosť ustanovenie § 30e, ktoré upravuje postup účtovania energetickej služby s garantovanou úsporou energie na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. februára 2019 (ďalej len „garantovaná energetická služba”), a to v účtovníctve poskytovateľa garantovanej energetickej služby, ako aj v účtovníctve prijímateľa tejto služby.

V účtovníctve poskytovateľa garantovanej energetickej služby sa účtuje o garantovanej energetickej službe v dvoch etapách, a to o:

  • vykonanom energetickom zhodnotení majetku, pričom sa uplatňujú princípy zákazkovej výroby podľa § 30;


V účtovníctve poskytovateľa garantovanej energetickej služby sa pri účtovaní energetického zhodnotenia majetku uplatňujú princípy zákazkovej výroby podľa § 30. Aj pri metóde nulového zisku sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtujú výnosy na ťarchu účtu 316 – Čistá hodnota zákazky a v prospech účtu 606 – Výnosy zo zákazky. Po ukončení energetického zhodnotenia majetku sa účtuje pohľadávka z účtu 316 – Čistá hodnota zákazky na účet 311 – Odberatelia a vytvárajú sa analytické účty na zohľadnenie časového hľadiska podľa § 12.

  • prevádzkových službách, ktoré sa účtujú ako bežný výnos z predaja služieb (účtovný zápis: MD 311A / D 602).

Pri ich účtovaní sa vychádza z garantovanej energetickej úspory a rozpočtu predpokladaných nákladov na energetické zhodnotenie majetku a na prevádzkové služby, ktoré sa upravujú podľa zmenených podmienok.

V účtovníctve prijímateľa garantovanej energetickej služby sa:

  • účtuje prijatie energetického zhodnotenia majetku ako technické zhodnotenie hmotného majetku (účtovný zápis: MD 042 / D 321A, pričom analytický účet sa vytvára na zohľadnenie časového hľadiska);

  • účtujú prevádzkové služby ako bežný náklad (účtovný zápis: MD 518 / D 321A).

Ďalší postup účtovania u poskytovateľa a prijímateľa garantovanej energetickej služby závisí od dosiahnutých, resp. nedosiahnutých zmluvne určených hodnôt zlepšenia energetickej efektívnosti.


Účtovná jednotka uzatvorila zmluvu na zhotovenie stavebného diela za podmienok:

  1. rozpočtované priame náklady 100 000 €
  2. dohodnutá cena zákazky 130 000 €
  3. rozpočtovaný zisk zo zákazky 30 000 €
  4. doba realizácie zákazky 1. marca 2020 do 30. júna 2021
  5. fakturácia bola dohodnutá

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: