Input:

384 Výnosy budúcich období

21.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.123 384 Výnosy budúcich období

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh  701 384 
Rôzne príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov budúcich období, pričom poznáme ich presnú sumu a účel vzniku  211, 221 384 
Nájomné prijaté vopred na nasledujúce účtovné obdobie platené na základe zmluvy, inkasované v hotovosti, poštovou poukážkou (ak nepodlieha DPH)  211 384 
Nájomné prijaté vopred na nasledujúce účtovné obdobie platené na základe zmluvy, inkasované v hotovosti, poštovou poukážkou (ak podlieha DPH):    
- výška nájomného   384 
- DPH   343 
- prijatá suma celkom  211  
Nájomné prijaté vopred na nasledujúce účtovné obdobie platené na základe zmluvy, inkasované na bežný bankový účet (ak nepodlieha DPH)  221 384 
Nájomné prijaté vopred na nasledujúce účtovné obdobie platené na základe zmluvy, inkasované na bežný bankový účet (ak podlieha DPH):    
- výška nájomného   384 
- DPH   343 
- prijatá suma celkom  221  
Vystavenie a odoslanie faktúry (dokladu nahrádzajúceho faktúru) na nájomné platené vopred na nasledujúce účtovné obdobia (ak nepodlieha DPH)  311 384 
Vystavenie a odoslanie faktúry (dokladu nahrádzajúceho faktúru) na nájomné platené vopred na nasledujúce účtovné obdobia (ak podlieha DPH):    
- výška nájomného   384 
- DPH   343 
- suma pohľadávky celkom  311, 315, 378  
Predplatné novín, časopisov, literatúry a pod. inkasované v hotovosti alebo poštovou poukážkou:    
- cena novín, časopisov, literatúry a pod.   384 
- DPH   343 
- inkasovaná suma predplatného celkom  211  
Predplatné novín časopisov, literatúry a pod. účtované na základe inkasa na bežný bankový účet bez predchádzajúceho zaúčtovania pohľadávky:    
- cena novín, časopisov, literatúry a pod.   384 
- DPH   343 
- inkasovaná suma predplatného celkom  221  
Vystavenie a odoslanie faktúry (dokladu nahrádzajúceho faktúru) za predplatné novín, časopisov, literatúry a pod.:    
- cena novín, časopisov, literatúry a pod.   384 
- DPH   343 
- inkasovaná suma predplatného celkom  311, 315, 378  
Storno predpatného periodík v nasledovnom účtovnom období:    
- cena periodika   - 384 
- DPH   - 343 
- zníženie pohľadávky, ak pôvodne vystavená faktúra nebola ešte uhradená  - 311  
- alebo vznik záväzku, ak pôvodne vystavená faktúra už bola uhradená   325 
Vopred pijaté paušály na servisné služby (záručné opravy) na bežný bankový účet  221 384 
Nárok na záručné opravy účtovaný podľa zmluvy o vykonávaní servisných služieb:    
- suma paušálu   384 
- DPH   343 
- suma pohľadávky celkom  311, 315, 378  
Úroky zo zmenky na inkaso viažuce sa na budúce účtovné obdobie  312 384 
Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia, s ktorým časovo aj vecne súvisia  384 6.. 
Zúčtovanie príslušnej sumy nájomného do výnosov bežného obdobia  384 602 
Zúčtovanie predplatného novín, časopisov, literatúry a pod. do výnosov bežného účtovného obdobia  384 602 
Zúčtovanie paušálu do výnosov v tom účtovnom období, v ktorom sú servisné služby poskytované  384 602 
Preúčtovanie zostatkov účtov 384 – Výnosy budúcich období, ktoré konkurzom alebo reštrukturalizáciou stratili opodstatnenosť pri uzavieraní účtovných kníh  384 6.. 
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný bezodplatne (ocenený v reprodukčnej obstarávacej cene) – od iných osôb (nie od spoločníkov a členov):    
- obstaranie dlhodobého hmotného majetku odpisovaného bezodplatne od iných osôb  041 384 
- zaradenie dlhodobého nehmotného majetku odpisovaného do dlhodobého nehmotného majetku  01. 041 
Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný obstaraný bezodplatne (ocenený v reprodukčnej obstarávacej cene) od iných osôb (nie od spoločníkov a členov):    
- obstaranie dlhodobého hmotného majetku odpisovaného bezodplatne od iných osôb  042 384 
- zaradenie dlhodobého hmotného majetku odpisovaného do dlhodobého hmotného majetku odpisovaného  02. 042 
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený ocenený v reprodukčnej obstarávacej cene  01., 02. 384 
Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia so zaúčtovaním odpisov bezodplatne nadobudnutého majetku a majetku novozisteného pri inventarizácii  384 648 
Zúčtovanie bezodplatne pripísaného proporčného podielu emisných kvót na účet kvót podľa osobitného predpisu v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou    
- bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót  254 384 
- zúčtovanie časového rozlíšenia  384 648 
Účtovanie dotácií:    
- nárok na dotáciu na dlhodobý majetok odpisovaný  346, 347 384 
- zúčtovanie pomernej časti dotácie do výnosov bežného účtovného obdobia počas doby použiteľnosti majetku, kedy vznikajú súvisiace náklady  384 648 
- nárok na dotáciu na neodpisovaný majetok, ak sa vyžaduje splnenie určitých podmienok  346, 347 384 
- zúčtovanie pomernej časti dotácie do výnosov bežného účtovného obdobia počas obdobia, v ktorom vznikajú náklady na splnenie týchto povinností  384 648 
- nárok na dotáciu na neodpisovaný majetok  346, 347 384 
- zúčtovanie dotácie v prospech vecne príslušného účtu výnosov v účtovnom období, v ktorom je účtovaný súvisiaci náklad  384 6.. 
- nárok na dotáciu na úhradu nákladov  346, 347 384 
- zúčtovanie dotácie do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad  384 648, 668 
Povinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu – zúčtovanie s hodnotou 384 – Výnosy budúcich období  384 346, 347 
Zmena sumy pôvodne odhadovaného nároku na dotáciu z dôvodu jej spresnenia na základe získaných nových skutočností:    
- zníženie pôvodnej sumy  384 346, 347 
- zvýšenie pôvodnej sumy  346, 347 384 


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: